Р Е Ш Е Н И Е    3406

 

Номер   3406

Година   20.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100622

по  описа  за

2015

година

 

Производството е по реда глава ХХVІ от ГПК и е образувано по повод молбата с правно основание чл.50 от СК на Е.Ц.Д. с ЕГН*, от г.Б., У.„С.”№1 и Т.П.Д. с ЕГН*,  със С.А. г.Р., У.„Я.С.”№3, О.5, чрез А.М.П..

В молба  молителите твърдят, че са сключили граждански брак на 25.02.1990г. като от брака си имат родени две деца, които са навършили пълнолетие.

Твърдят, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен, изчерпан от всякакво съдържание, поради което по-нататъшното им съжителство е невъзможно. Във връзка с искането на съпрузите за допускане на развод по взаимно съгласие, същите са постигнали съгласие за всички законоустановени изисквания, визирани в чл.51 СК, за което представят изготвено в писмена форма споразумение.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата си и представеното писмено споразумение. Молят съда да прекрати брака, поради наличието на сериозно и непоколебимо съгласие за това, както и да утвърди постигнатото от тях споразумение.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

От представеното към молбата копие от удостоверение за сключен граждански брак №044460 от 25.02.1990 г., издадено от О.Я. въз основа на акт за граждански брак №90 е видно, че Е.Ц.К. с ЕГН* и Т.П.Д. с ЕГН*, са сключили граждански брак на същата дата, като съпругата след брака е приела да носи фамилното име Д..

От представеното заверено копие от удостоверение за раждане серия *, №*, от 27.08.1900 г., издадено от О.Я. въз основа на акт за раждане №3011/27.08.1990 г. и удостоверение за раждане серия *, №*, от 12.07.1993 г., издадено от О.Я. въз основа на акт за раждане №797/05.07.1993 г., се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родени две деца – М.Т.Д., родена на 17.08.1990г. и Е.Т.Д., родена на 04.07.1993г. Същите са навършили пълнолетие.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, включително издръжката, погасяването на месечните вноски на изтеглените заеми, ползването на семейното жилище и фамилното име. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на детето на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода от 40.00 лева, от която 25.00 лева платени при завеждане на молбата, а останалите 15.00  лева, платими от молителя Т.Д., предвид изразеното становище в съдебно заседание.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 25.02.1990 г. в г.Я., с акт за граждански брак №90 от 25.02.1990 г. на О.Я., между Т.П.Д. с ЕГН* и Е.Ц.Д. с ЕГН*, на основание чл.50 от СК- по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Т.П.Д. с ЕГН* и Е.Ц.Д. с ЕГН*, споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1. Родените от брака деца - М.Т.Д., родена на 17.08.1990г. и Е.Т.Д., родена на 04.07.1993г., са пълнолетни и не следва да се възлага упражняването на родителски права спрямо тях, както и не им се дължи издръжка.

2. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

3. Семейното жилище, представляващо: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от къща, находяща се в г.Б., У.„С." №1, ще се ползва от Е.Ц.Д..

4. Съпрузите декларират, че нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки един банкови сметки.

5. След прекратяване на брака Е.Ц.Д. ще носи предбрачното си фамилно име и в бъдеще ще се именува Е.Ц.К..

6. Съпрузите декларират, че имуществените отношения между страните не са предмет на настоящето споразумение.

ОСЪЖДА Т.П.Д. с ЕГН* да заплати по сметка на РС-Разлог сумата от 15.00 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :…………………………………………