Р Е Ш Е Н И Е    3405

 

Номер   3405

Година   20.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100375

по  описа  за

2015

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от М.Е.М., с ЕГН*, с А. с.Ч.М., О.Я., О.Б., Ч. А. Н.П., от АК-Б., със служебен А. г.Р., У.„Б.Ю.”№13, против „.И.г.”, ЕИК*, с адрес: г.Р., У.„Г.Д.”№24, П. от Н.Г.К. с посочено правно основание чл.128 от КТ и чл.86 от ЗЗД.

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че по силата на сключен трудов договор на основание чл.70, във вр. чл.67, ал.1, т.1 от КТ, ищецът е приел да изпълнява в „.”, ЕИК*, длъжността „общ работник”, на пълно работно време от 8 часа и с основно месечно трудово възнаграждение от 310.00 лв. Трудовите задължения на ищеца се изразявали в изграждане на къщи на обект „П.г.”, на територията на голф-игрището, в местността „Б.”, в землището на О.Р.. Сочи се, че трудовото правоотношение на ищеца с ответника било прекратено, поради преминаването му на работа в „.Р.”, ЕИК*. Твърди се, че към настоящия момент ответното дружество не е изплатило полагаемото на ищеца трудово възнаграждение общо от 1`240.00 лв., за периода: м.08.2013 г. до м.11.2013 г. Твърди се, че ответникът дължи и лихва за забава върху неизплатените трудови възнаграждения за всяка просрочена неизплатена част, като дължимите суми са както следва:

За м.08.2013г. сумата от 310.00 лева, представляваща неизплатеното му трудово възнаграждение за месеца, върху която сума ответникът дължал лихва за забава за периода от 01.09.2013г. до датата на предявяване на иска от 52.13лв.

За м.09.2013г. сумата от 310.00 лева, представляваща неизплатеното му трудово възнаграждение за месеца, върху която сума ответникът дължал лихва за забава за периода от 01.10.2013г. до датата на предявяване на иска от 49.54лв.

За м.10.2013г. сумата от 310.00 лева, представляваща неизплатеното му трудово възнаграждение за месеца, върху която сума ответникът дължал лихва за забава за периода от 01.11.2013г. до датата на предявяване на иска от 46.86лв.

За м.11.2013г. сумата от 310.00 лева, представляваща неизплатеното му трудово възнаграждение за месеца, върху която сума ответникът дължал лихва за забава за периода от 01.12.2013г. до датата на предявяване на иска от 44.27лв.

Позовавайки се на гореизложените фактически твърдения, се иска, съдът да постанови решение, с което да осъди „.И.Г. г.Р., сЕИК*, да заплати на М.Е.М., с ЕГН*, на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 1240.00 лв., съставляващ брутно му трудово възнаграждение за периода, както следва:

на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 310.00лв., съставляващ брутно му трудово възнаграждение за м.08.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 52.13лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 310.00лв. за периода от 01.09.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 310.00лв., съставляващ брутно му трудово възнаграждение за м.09.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 49.54лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 310.00лв. за периода от 01.10.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда

на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 310.00лв., съставляващ брутно му трудово възнаграждение за м.10.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 46.86лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 310.00лв. за периода от 01.11.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

На основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 310.00лв., съставляващ брутно му трудово възнаграждение за м.11. 2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 44.27лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 310.00лв. за периода от 01.12.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

Претендират се и сторените по делото съдебни и деловодни разноски.

Изпратено е съобщение до ответното дружество в изпълнение на процедурата по чл.131 от ГПК, като отговор от ответника в определения от закона срок е постъпил по делото.

С отговора, ответното дружество оспорва предявения иск с правно основание чл.128 КТ по размер твърдейки, че искът е неоснователен за претендираната сума над 1`067.64 лв., позовавайки се на приложена към отговора справка за дължимите възнаграждения по месеци. Сочи, че дължимото от работодателя възнаграждение по месеци е както следва: за м.08.2013 г. сумата от 250.29 лв., за м.09.2013 г. сумата от 250.30 лв., за м.10.2013 г. сумата от 250.33 лв., за м.11.2013 г. сумата от 316.72 лв., или общо сумата на неизплатените трудови възнаграждения била от 1`067.64 лв. Ответникът оспорва изцяло иска с правно основание чл.86 от ЗЗД по размер. Сочи, че не оспорва обстоятелството, че през исковия период ищецът е престирал труд в „.И.г.“ .

В съдебно заседание по делото, ищецът се представлява от процесуален представител, който подържа предявените искове.

В съдебно заседание по делото, ответника редовно и своевременно призован, не се явява и не ангажира процесуален представител.

С протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание по делото, проведено на 07.07.2015 г., съдът на основание чл.214 от ГПК, е допуснал изменение на предявените искове, досежно размера на същите, а именно: да бъде осъден ответника „.И.г.”, ЕИК*, с адрес: г.Р., У.„Г.Д.”№24, П. от Н.Г.К. да заплати на ищеца М.Е.М., с ЕГН*, с А. с.Ч.М., О.Я., О.Б. сумата от 1067.64 лв., съставляваща нетното трудово възнаграждение за месеците август 2013 г. – месец декември 2013 г., както следва:

- на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 250,29 лева, съставляващ нетно трудово възнаграждение за м.08.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 42,08лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 250, 29 лв. за периода от 01.09.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

- на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 250,30 лв., съставляващ   нетно трудово възнаграждение за м.09.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 39,99 лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 250,30 лв. за периода от 01.10.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

- на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 250, 33лв., съставляващ  нетно трудово възнаграждение за м.10. 2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 37,83 лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от  250, 33 лв. за периода от 01.11.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

- на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 316,72 лв., съставляващ нетно трудово възнаграждение за м.11.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 45,23 лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от  316,72 лв. за периода от 01.12.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и при условията на чл.235, ал.2 от ГПК, прие за установено от фактическа страна следното:

Видно от приложеното по делото заверено копие от трудов договор на ищеца М.Е.М., е че през процесния период ищецът е работил в ответното дружество (с предишно наименование „.” ), което обстоятелство не е спорно между страните по делото.

Съдът, след служебно направена справка в електронната система на Търговски регистър, установи, че по партидата на ответника е направена промяна, като е променено фирменото наменование на дружеството – ответника от „.”  на „.И.Г..

По делото, от страна на ответното дружество е приложена и приета като доказателство справка за дължимите възнаграждения на М.Е.М. за месеците август, септември, октомври и ноември 2013 г. – заверено копие, в която сумите на дължимото нетно трудово възнаграждение е посочена от 1`067.64 лв.

Видно от приложените по делото фишове за начислени трудови възнаграждения на ищеца М.Е.М., е, че за процения период, на ищеца е начислено като сума за получаване по месеци нетно трудово възнаграждение в следните размери: за м.08.2013 г. сумата от 250.29 лв., за м.09.2013 г. сумата от 250.30 лв., за м.10.2013 г. сумата от 250.33 лв., за м.11.2013 г. сумата от 316.72 лв. В така представените документи липсва подпис от страна на ищеца за получил сумите.

При така установената, на база визираните доказателства, фактическа обстановка, съдът намира следното:

Предявен е иск с правно основание чл.128, т.2 от КТ, във вр. чл.242 от с.з. Основно задължение на работодателя по трудовото правоотношение съгласно чл.128 КТ е заплащането в установените срокове на уговореното трудово възнаграждение за извършената от работника работа. В случая е безспорно, че между страните за процесния период е съществувало трудово правоотношение. Няма данни ищецът да не е изпълнявал задълженията си по трудовия договор, а този факт не се оспорва и от ответника, поради което следва да се приеме, че е изправна страна по него. За ответното дружество в качеството му на работодател е възникнало задължение за заплащане на уговореното трудово възнаграждение като насрещна престация за предоставената му и използвана от него работна сила /чл.128 вр. чл.242 КТ/. Законодателят е регламентирал реда за изплащане на трудовите възнаграждение в чл.270, ал.1 и 3 КТ. Доказателствената тежест за установяване на заплащането на трудово възнаграждение е възложена на работодателя,като допустимите за този факт доказателства са посочени в чл.270, ал.3 КТ. Плащането става по ведомост или срещу разписка лично на работника, или на негови близки, ако е направено искане за това. В случая, от приложните по делото доказателства, в т.ч. представената от самия ищец справка за дължимите трудови възнаграждения, издадена от ответното дружество, с което същото установява неизгодни за себе си факти, а именно, че дължимата сума за получаване на неизплатените трудови възнаграждения на ищеца са в претендирания от ищеца /след изменението на иска по реда на чл.214 от ГПК/ размер от 1`067.64 лв. Посоченото обстоятелство се установява и представените по делото ведомости /фишове за заплати за периода от м.08.2013 г. до м.11.2013 г. Посоченият размер на неизплатените трудови възнаграждения за сумата от 1`067.64 лв. не се и оспорва от страна на ответника по делото, а напротив изрично се признава в писмения отговор на исковата молба.

По иска с правно основание чл.245, ал.2, във вр. чл.86, ал.1 ЗЗД - иска за мораторна лихва:

В чл.245, ал.2 КТ е установено, че при забава в плащането на пълния размер на трудовото възнаграждение се дължи законната лихва.Общата разпоредба на чл.86 ЗЗД вменява в задължение на длъжника плащането на обезщетение при забава на парично задължение, което се определя по размера на законната лихва.

Изводът за основателност на основните искове в уважената част обуславя уважаването на акцесорната претенция за заплащане на обезщетение за забавено изпълнение. Размерът на дължимото обезщетение за забава е в общ размер на 165.13 лв., поради което за тази сума искът следва да бъде уважен като основателен и доказан.

Относно разноските:

Съдът намира, че причина за завеждане на исковата молба е виновното поведение на ответника, поради което той дължи съответните съдебни и деловодни разноски, като на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата сумата от 390.00 лв., съставляващи сторени по делото разноски за адвокатски хонорар.

На основание чл.78, ал.6 от ГПК, ответникът дължи заплащане по сметка на РС-Р., на държавна такса от 50.00 лв.

На основание чл.242, ал.1 ГПК следва да бъде допуснато предварително изпълнение на решението за присъдените суми по  чл.128, т.2 от КТ, във вр. с чл.242 от КТ и мораторна лихва, по отношение на която не са налице предпоставките по чл.242, ал.1 ГПК, за допускане на предварително изпълнение.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „.И.г.”, ЕИК*, с адрес: г.Р., У.„Г.Д.”№24 а, П. от Н.Г.К., ДА ЗАПЛАТИ на основание  чл.128 от КТ, във вр. чл.242 от КТ и чл.86 от ЗЗД на М.Е.М., с ЕГН*, с А. с.Ч.М., О.Я., О.Б. сумата от 1`067.64 лв., представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение за м.08.2013 г., м.09.2013 г., м.10.2013 г. и м.11.2013 г., както и сумата от 165.13 лв., представляваща законна лихва за забава върху неизплатените трудови възнаграждения, както следва:

- на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 250,29 лв., съставляваща нетно трудово възнаграждение за м.08.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 42,08лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 250,29 лв. за периода от 01.09.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

- на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 250,30 лв., съставляваща   нетно трудово възнаграждение за м.09.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 39,99 лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 250,30 лв. за периода от 01.10.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

- на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 250, 33лв., съставляваща  нетно трудово възнаграждение за м.10.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 37,83 лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от  250,33 лв. за периода от 01.11.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

- на основание чл.128, т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 316,72 лв., съставляваща нетно трудово възнаграждение за м.11.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 45,23 лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от  316,72 лв. за периода от 01.12.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК, предварително изпълнение на решението за уважения размер от предявения иск с правно основание  чл.128, т.2 от КТ, във вр. с чл.242 от КТ, като УКАЗВА да се издаде изпълнителен лист.

ОСЪЖДА „.И.г.”, ЕИК*, с адрес: г.Р., У.„Г.Д.”№24 а, П. от Н.Г.К., да заплати на основание  чл.78, ал.1 от ГПК на М.Е.М., с ЕГН*, с А. с.Ч.М., О.Я., О.Б., сумата от 390.00 лв., съставляващи сторени по делото разноски за адвокатски хонорар, съразмерно с уважената част от исковете.

ОСЪЖДА „.И.г.”, ЕИК*, с адрес: г.Р., У.„Г.Д.”№24 а, П. от Н.Г.К., да заплати по сметка на РС-Р. в полза на Държавата сумата от 50.00 лв., представляваща държавна такса, както и сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист за горните суми.

Страните могат да обжалват настоящото съдебно решение пред Окръжен съд Б. Ч. Районен съд Р. в двуседмичен срок, който, на основание чл.315, ал.2 от ГПК, ще започне да тече от 21.07.2015 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………