Р Е Ш Е Н И Е    3404

 

Номер   3404

Година   17.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20141240101311

по  описа  за

2014

година

 

Производство e образувано е по  искова молба с правно основание чл.40 от ЗУЕС, предявена от „.П.“ Е. ЕИК*, с адрес: г.С., у.„Ш.”№21, П. от В.И.В.-К.,  чрез  А.Д.Д. от САК, със С.А. г.С., Б.„А.С.”№2, .3, А.7, против Е.С. на С.„.Р.“, с адм. А. г.Б., У.„В.”№15, П. от У. Н.И.Г..

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че на 22.11.2014 г. в г.Б. е проведено Общо събрание на собствениците на обекти в Е.С. на жилищна С. „.Р.“, с адм. адр. г.Б., У.„В.”№15, обективирано в Протокол от 22.11.2014г.

Сочи се, че при провеждане на Общото събрание и при приемането на всички решенията от него са констатирани редица нередности.

Иска се съдът, да постанови решение, с което да отмени всички решения на Общото събрание на Е.С. в С.„.Р.“, с адм. адр. г.Б., У.„В.”№15, проведено на 22.11.2014г. като незаконосъобразни.

В едномесечния срок по чл.131, А.1 от ГПК, от страна на ответника  е представен писмен отговор. Твърди, че искът е недопустим, неоснователен и недоказан, тъй като ОС е свикано и проведено съгласно изискванията на ЗУЕС. Оспорва твърденията на ищеца, че съществуват нарушения при свикването  и провеждането на общо събрание на етажните собственици на 22.11.2014г.

По делото са приети като писмени доказателства НА за покупко-продажба на недвижим имот №115, том III, рег. №2428, дело №515/2005г., НА за покупко-продажба на недвижим имот №145, том I, рег. №755, дело №145/2006г., Покана за общо събрание на собствениците на Е.С. на 22.11.2014 г.; Списък на присъстващите на общото събрание на собствениците на Е.С. на 22.11.2014 г.; Съобщение от 25.11.2014 г. за изготвен протокол от проведено общо събрание на Е.С. на 22.11.2014 г.; Протокол от 25.11.2014 г. за поставено съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание на Е.С. на 22.11.2014 г. и Разписка от 15.11.2014 г. за залепване на покана за свикване на Общо събрание на собствениците на 22.11.2014 г., както и Писмо с изх. №41-15-425/1/02.06.2015 г. от  ОбА-Б. документи, както следва:  Заявление с вх.№94-02-9444/22.10.2013 г.; Протокол от Общото събрание от 04.10.2013 г. и Правилник за вътрешния ред в Е.С..

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявеният иск е допустим, като подаден в предвидения законов срок по чл.40, А.2 от ЗУЕС. Видно от клеймото на пощенския плик, с който е постъпила исковата молба, искът е предявен на 22.12.2015 г., т.е. в предвидения в чл.40, А.2 от ЗУЕС срок. Ищецът е собственик на самостоятелни обекти, находящи се в сградата в режим на етажна С. Б.Р./.V.R./ с адм. адрес г.Б., У.„В." №15, поради което е  за него е налице правният интерес и активната материално и процесуалноправна легитимация да предяви настоящия иск. Съгласно разпределената  доказателствена тежест, фактът, че ищецът е собственик на обекти в режим на етажна С. се установява с представените и приети като доказателства по делото нотариалните актове, както и от приобщената в последното с.з. преписка от О.Р..

Предявеният иск съдът счита за основателен.

Процедурата по свикване и провеждане на общо събрание на собствениците в Е.С. е уредена в чл.12 и следващите от ЗУЕС. Законодателят е възприел при уредбата на тези обществени отношения формален подход, изхождайки от това, че решенията на общото събрание засягат правната сфера на всички собственици, включително и тези, които не са съгласни със съответното решение. Това несъгласие обаче може да бъде преодоляно само при стриктно спазване на правилата на закона. Всяко действие по свикването и провеждането на общото събрание следва освен да е в установените от закона рамки и да бъде надлежно документирано. Затова при оспорване на законосъобразността на взетите решения по реда на чл.40 ЗУЕС, тежестта на доказване е върху етажните собственици, а не върху ищеца. От представената от ответника и приета като доказателство по делото Покана за свикване на процесното общо събрание се установява, че върху нея не са отбелязани датата и часа на поставяне. Представената пък разписка /също от ответника/ за залепване на поканата не представлява протокол на лицата, които свикват общото събрание, нито пък санира недостатъка - липса на отбелязване в поканата на часа и датата на поставянето й. Горното обосновава извода, че е нарушена разпоредбата на чл.13, А.1 ЗУЕС, пр. 2-ро, досежно отбелязването върху поканата на датата и часа на поставянето й, както и относно съставянето на протокол за това обстоятелство. Налице е по този начин опорочена процедурата по свикване на общото събрание, водеща до незаконосъобразност на решенията на процесното събрание поради противоречие с императивни норми на ЗУЕС.

Ответникът не установи в съответствие с разпределената му доказателствена тежест надлежното представителство при провеждането на ОС. Не доказа, че на общото събрание присъстват или са представени посочените в протокола 34.9262% от ид. части от общите части на Е. С., съответно не доказа наличието на кворум и мнозинство при вземането на решения. От събраните по делото доказателства се установява, че Общото събрание е проведено - в нарушение на правилата на ЗУЕС. Тези изводи се подкрепят от анализа на приетите писмени доказателства - протокола от 22.11.2014 г., представен с исковата молба, както и от списъка на присъстващите, представен от ответника и приет в с.з. на 18.06.2015 г. Самият протокол от процесното събрание от 22.11.2014 г. не съдържа и в него не са вписани явилите се лица и идеалните части от Е.С., които те представляват. Разпоредбата на чл.16, А.5 от ЗУЕС изисква задължение за посочване имената на физическите или юридически лица, собственици на самостоятелни обекти в сградата, както и качеството, в което присъстват, а и идеалните части, които те представляват. Изложеното обосновава извод, че е налице нарушение на цитираната по - горе разпоредба на ЗУЕС. Налице и нарушение на чл.14, А.5 ЗУЕС, тъй като не са представени пълномощни на представляващите, съобразно изискването на тази норма.

Списъкът, приет като доказателство в с.з. на 18.06.2015 г., именован като „Списък на присъстващите на общо събрание на собствениците - 22.11.2014" не санира нарушението на чл.16, А.5, посочено по-горе и не установява надлежното представителство на собствениците при провеждането на ОС. Списъкът не установява нито дали се касае за общо събрание на етажна С., нито пък за коя етажна С. става дума и не е предвиден в ЗУЕС документ, с който да се установяват факти и обстоятелства досежно проведено ОС на ЕС.

В Протокола липсват същността на изявленията, направените предложения  и приетите решение, а най-общо се посочва "разисквания и обсъждания". Ето защо е налице още едно допуснато нарушение на чл.16, А.5 от ЗУЕС, тъй като в протокола не са записани направените изявления и предложения от присъстващите.

Взетите решения по т.4 от дневния ред /записана като решения по т.3 в протокола от ОС, стр.2 долу/ са незаконосъобразни поради противоречие с правилата на ЗУЕС относно начините и критериите за определяне на средствата за фонд „Ремонт и обновяване" и за разпределението на разходите за управление и поддържане на общите части на Е. С.. Това е така защото на първо място липсва решение по чл.50 ЗУЕС за създаване на фонд „Ремонт и обновяване", което предпоставя и е условие за вземането от своя страна на решения за набирането на средства в него /определянето на такси/ Налице е нарушение на ЗУЕС и тъй като е определена такса , дължима от собствениците, непредвидена в самия закон. На второ място взетите решения по тази точка противоречат и на нормата на чл.50, А.2 ЗУЕС. Средствата във фонда се набират от ежемесечни вноски съобразно идеалните части на отделните собственици, а не на кв.м. застроена площ, ведно с ид. части. На следващо място определянето на таксата за стопанисване и управление, т.е. разпределението на разходите за управление и поддържане на общите части на Е. С., на кв.м. е в противоречие с чл.51, А.1 ЗУЕС /разпределение поравно според броя собственици, ползватели и обитатели/.

Основателно е оплакването на ищеца, че Общото събрание е взело решения по точка седем от дневния ред в нарушение на нормата на чл.16, А.3, тъй като въпросите по тази точка не са предварително обявени и по тях общото събрание не може да взема решения. Те не са и неотложен случай, а  ответникът не ангажира доказателства в тази насока.

По изложените съображения се налага извод, че предявеният иск за отмяна на решенията на Общото събрание на Е.С. в С.„.Р.“, с адм. адр. г.Б., У.„В.”№15, проведено на 22.11.2014г. е основателен и следва да бъде уважен.

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ всички решения на Общо събрание  на Е.С. на С.„.Р.“, с адм. адр. г.Б., У.„В.”№15, П. от У. Н.И.Г., обективирани в протокол от 22.11.2014 г., като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

Решението може да се обжалва пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………….