Р Е Ш Е Н И Е    3282

 

Номер   3282

Година   08.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20141240100272

по  описа  за

2014

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, предявена от А. Х. П., ЕГН *, в качеството му на У. на сграда в режим на етажна собственост, съставляваща сграда „Апартаментен К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м. „И.", землището на г.Р., О.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор № 61813.456.1, чрез пълномощника му адв. С.С.П., ЕГН *, АК - П., със съдебен адрес в гр. П., ул. „Х." № 5, . 3, Адвокатско дружество „Д., П. и Б.", за адв. С.П. против Г. Р. Д., Г. на В. Р. на 26.09.1967г. в Л., притежаващ Паспорт №, издаден на 08.02.2008г. от БПС, с А. 33 Ф. Г., Г. С., У., WA5 3., В. и Н. А. Д., Г. на В. родена на 1.1. в Л., притежаваща Паспорт №, издаден на 06.07.2004г. от БПС, с А. 33 Ф. Г., Г. С., У., WA5 3., В..

Твърди се в исковата молба, че двамата ответници са собственици на следните недвижими имоти, находящи се в сградата в режим на етажна собственост, съставляваща сграда „Апартаментен К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м. „И.", землището на г.Р., О.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор № 61813.456.1, а именно: апартамент № 305, находящ се на трети етаж, със застроена площ от 51 кв.м., ведно с 0.790 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.15 кв.м. и разгърната застроена площ от апартамента от 60.40 кв.м., съставляващ по кадастрална карта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.456.1.3.50, при граници обекти с идентификатори: 61813.456.1.3.51; 61813.456.1.3.49, 61813.456.1.3.32 и 61813.456.1.3.65, апартамент № 408, находящ се на четвърти етаж, със застроена площ от 44.19 кв.м., ведно с 0.681 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.89 кв.м. и разгърната застроена площ от апартамента от 52.08 кв.м., съставляващ по кадастрална карта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.456.1.3.63, при граници обекти с идентификатори: 61813.456.1.3.62; 61813.456.1.3.64, 61813.456.1.3.48 и 61813.456.1.3.49 и апартамент № 410, находящ се на четвърти етаж, със застроена площ от 45.42 кв.м., ведно с 0.700 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.11 кв.м. и разгърната застроена площ от апартамента от 53.53 кв.м., съставляващ по кадастрална карта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.456.1.3.62, при граници обекти с идентификатори: 61813.456.1.3.621; 61813.456.1.3.60, 61813.456.1.3.59, 61813.456.1.3.63 и 61813.456.1.3.47. К. етажни собственици, ответниците са длъжни да изпълняват всички решения на Общото събрание на етажната собственост. С решение по т. 5 от общото събрание, проведено на 28.12.2012 г., етажните собственици са решили всеки собственик на самостоятелен обект в сградата ежемесечно да заплаща 1) сумата от 8,30 лв. – за възнаграждение на управителя на ЕС; 2) сумата от 5,80 лв. – за възнаграждение на контрольора на ЕС, 3) месечна такса за поддръжка, определима съгласно разгърната застроена площ на всеки обект, умножена по 2,40 лв. и 4) вноска за Фонд „Ремонт и обновяване“ в размер на 5,60 лв. за квадратен метър. Така посочените суми са дължими до десето число на текущия месец.

Г. Д. и Н. Д. не са изпълнили решенията на общото на събрание на етажната собственост, К. дължимите от тях суми са както следва:

• за поддръжка на общите части за периода от м.02.2013 г. до м.02.2014 г. включително: 1`884,48 лв. за апартамент № 305, 1 624,896 лв. за апартамент № 408 и 1 670,136 лв. за апартамент № 410;

• за възнаграждение за У. за периода от м.02.2013 г. до м.02.2014 г. включително – 107,90 лв. за апартамент № 305, 107,90 лв. за апартамент № 408 и 107,90 лв. за апартамент № 410;

• за възнаграждение за контрольор за периода от м.02.2013 г. до м.02.2014 г. включително - 75.40 лв. за апартамент № 305, 75.40 лв. за апартамент № 408 и 75.40 лв. за апартамент № 410;

• за Фонд „Ремонт и обновяване" - за периода от м.02.2013 г. до м.02.2014 г. включително – 666,12 лв. за апартамент № 305, 574,392 лв. за апартамент № 408 и 590,408 лв. за апартамент № 410.

Ищцовата етажна собственост претендира и заплащане на обезщетение за забавено изпълнение, равняващо се на законната лихва от датата на падежа на всяка месечна вноска до датата на подаване на исковата молба. Общият размер на претендираната мораторна лихва възлиза на сумата от 468,81 лв.

С горните обстоятелства управителят и представляващ етажна собственост, съставляваща сграда „Апартаментен К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м. „И.", землището на г.Р., О.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор № 61813.456.1, чрез процесуалния си представител, обуславя правния интерес от предявяването на обективно кумулативно съединените искове за заплащане на месечни вноски, дължими във връзка с поддръжката на етажната собственост и обезщетение за забавено изпълнение.

В срока и по реда на чл.131 от ГПК ответниците представят писмен отговор, с който  оспорват основателността на исковите претенции. Твърдят, че не дължат претендираната сума, тъй К. ОС на Етажната собственост, обективирано в протокол от 28.12.2012г., е проведено при груби нарушения на закона, не е свикано по установения от чл. 13 от ЗУЕС ред, поради което взетите решения са незаконосъобразни и К. такива не са породила правни последици.

В съдебно заседание ответниците, чрез процесуалните си представители, излагат становище за неоснователност на иска и развиват доводи в тази насока.

Съдът, К. се запозна с твърденията, изложени от ищцата в исковата молба, както и с възраженията на ответника в писмения отговор и в хода на делото, К. прецени и анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед разпоредбата на чл.235 от ГПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В настоящото производство ищецът, чрез управителя на етажната собственост следва да установи при условията на пълно и главно доказване основанието за възникване на вземането и неговия размер.

От приложените към исковата молба, приети и неоспорени писмени доказателства - Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с акт № 74, том XIV, дело 2643/2010г., по описа на СВ – Р. се установи съществуващото правоотношение между страните, а именно качеството на ответниците на етажни собственици в ищцовата етажна собственост. Същото е признато и от самите ответници в депозирания отговор на исковата молба.

От приложените Покана за свикване на първо общо събрание; Протокол от проведено Първо заседание на Общото събрание на собствениците и обитателите в Етажната собственост от 28.12.2012г.; Протокол от 04.01.2013г.; Протокол от 05.03.2013г.; Договор за стопанисване и поддържане на общите части в „Апартаментен К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м. И., землището на г.Р. от 01.02.2013г. се установи провеждането на първо общо събрание на етажната собственост и взетите на същото решения, както и определения размер на дължимите от ответниците суми.

Задълженията на ответниците да изпълняват решенията на органите на управление и да заплащат разходите за управление и поддръжка на общите части са им вменени и по силата на самия Закон за управление на етажната собственост, К. съгласно чл.6, ал.1, т. 8 от ЗУЕС (изм. с ДВ бр. 57 от 2011г.) всеки собственик е длъжен да изпълнява решенията на органите на етажната собственост, какъвто орган несъмнено е Общото събрание на етажните собственици, а съгласно т. 10 от същата разпоредба всеки собственик е длъжен да заплаща разходите за управлението и поддържането на общите части в сградата.

Съгласно чл.11, ал.1, т. 5 от ЗУЕС Общото събрание на етажната собственост определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. В чл.51, ал.1 от ЗУЕС е указано, че разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят по равно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. Изключение от това правило е допуснато само в хипотезите на чл.51, ал.2 от ЗУЕС – за ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. По делото от страна на ответниците не бяха представени доказателства за своевременно уведомяване на председателя на УС за горните обстоятелства, а именно, че ответниците не ползват притежавания от тях апартамент повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

Съгласно чл.16, ал.9 от ЗУЕС всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения, К. оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението по ал.7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства и съобщението е връчено чрез залепване на външната врата на самостоятелния обект (редакция преди 2011година).

По направеното от ответниците възражение по реда на чл.40 от ЗУЕС, съдът счита същото за неоснователно. Взетите решения са оповестени по законоустановения ред на чл.16, ал.7 на 04.01.2013г. чрез залепването на съобщение за изготвяне на протокола от проведеното общо събрание. За залепването на съобщенията е съставен протокол, който е приложен към исковата молба. Считано от тази дата законоустановеният 30 -дневен срок за оспорване на решенията К. незаконосъобразни, който срок е процесуален и К. такъв и преклузивен е изтекъл на 04.02.2013г. Нещо повече самите ответници признават, че впоследствие, през 2013 година, месец август и септември са уведомени от управителя по електронната поща за възникнали задължения, което също е основание за изтичане на законния срок и преклузия на правото да се оспорва законосъобразността на проведеното събрание.

А съгласно трайната съдебна практика (Решение № 39 от 19.02.2013г. на ВКС по гр.д. 657/2012 на I г.о.) относно решенията на общо събрание на етажна собственост са неприложими разпоредбите за нищожност по ЗЗД, т.е. не е приложим принципът, че нищожност може да се установява без срок. Определеният в ЗУЕС срок е преклузивен и след неговото изтичане не може да се иска отмяна на решения на общото събрание независимо на основанието, което се твърди - нищожност и/или незаконосъобразност.

Неоснователни са твърденията на ответниците, че събранието проведено на 28.12.2012г. не е свикано законосъобразно, т.к. не са връчени покани на ответниците на техните пощенски и електронни адреси, съгласно чл.13, ал.3. За да могат ответниците да се позоват и ползват от този предвиден в ЗУЕС ред за свикване трябва да са изпълнили задължението си по чл.13, ал.2 от съшия закон, а именно да са уведомили писмено управителя или председателя на управителния съвет, К. посочат електронна поща и адрес, на които да им бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер. Това въведено от законодателя задължение ответниците в настоящото производство не са изпълнили, не са уведомили в писмен вид и не са посочили свой адрес за изпращане на покани и др. В този случай е налице хипотезата на чл.13, ал.4, т.е. когато лицето не е посочило електронна поща или адрес, на които да се изпращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, то се смята за уведомено за свикване на общото събрание по реда на ал.1, т.е. с покана поставена на видно място поне 7 дни преди датата на събранието. Всички твърдения на процесуалните представители на ответниците, че ищецът е разполагал с адресите им, т.к. е имал копие от документа им за собственост са несъстоятелни. Няма как при липса на изрично писмено уведомление, каквото е законовото изискване свикващия общото събрание да знае адресите на етажните собственици, нито дали същите са актуални или не.

Неоснователни са твърденията на ответниците, че документите по свикването и провеждането на събранието не са съставени на английски език. Горното не намира законова опора, т.к. такова изискване в липсва закона.

Неоснователни и възраженията, направени по отношение на избора на конкретните посочени лица, избрани лица за У. и контрольор, тъй К. са спазени всички законови изисквания относно същите, а именно управителят е лице, посочено от законния представител на юридическо лице - етажен собственик, а избраният контрольор е ползвател и това е изискването на чл.24, ал.7 от ЗУЕС. Първото общо събрание на етажните собственици е свикано от етажен собственик притежаващ повече от 20 % от общите части на сградата. Същото е свикано и проведено съгласно предвидения в ЗУЕС ред и всички взети на същото решения са взети законосъобразно и К. такива са задължителни за етажните собственици.

В първото по делото съдебно заседание проведено на 11.03.2015г. ответниците въведоха възражение по реда на чл.51, ал.2 от ЗУЕС, К. твърдяха че не са ползвали имотите повече от 30 дни в календарната година. Ответниците обаче не представиха доказателства, от които да може безспорно да се направи извод, че не са идвали в страната и не са ползвали имотите. От прието по делото писмо с per. № 244000-5261/27.03.2015 г. от ОД на МВР- Благоевград, с вх. № 2615/31.03.2015 г., е видно, че не може да бъде извършена проверка в информационните масиви на МВР за влизане и излизане на посочените лица, тъй К. с приемането на Р.България в ЕС, от 01.01.2007 година информационният фонд на МВР - АИС „Граничен контрол" не се актуализира напълно за външни граници на ЕС, поради което не може да се предостави реална информация. От писмо от Главна дирекция „Национална полиция", вх. № 2992/14.04.2015 г., по описа на съда, е видно, че в АИС „Граничен контрол" не са установени данни за задгранични пътувания на лицата Г. Р. Д. и Н. А. Д. за периода от 01.01.2010 година до настоящия момент. К. също потвърждават, че след 01.01.2007 година данните в АИС „Граничен контрол" са непълни. Нито от един от двата поискани от ответниците документа не се установи по безспорен начин и не може да се направи извод, че същите не са идвали в страната и не са ползвали имотите.

Горните твърдения не се доказаха и от свидетелските показания на допуснатия до разпит свидетел на ответниците  - св. Д.К.. Свидетелските показания са противоречиви, частично неотносими към предмета на спора, т.к. се отнасят за периоди извън процесния, а именно от 02.2013г. до 02.2014г., за който се претендират сумите. С показанията си свидетелката дори опровергава твърдението на ответниците, че от закупуването на апартаментите същите не са били в България, с изключение на една календарна година, в която са били за 7 дни. Свидетелката в показанията си заявява, че от закупуването на имотите до ден днешен Г. Д. и Н. Д. са идвали няколко пъти в страната, включително и през 2013г. и 2014г. Същата твърди, че е единствен техен пълномощник, както и че ответниците не са идвали извън посочените от нея случаи в страната, т.к. те винаги са я уведомявали. Това твърдение остана недоказано. Свидетелката заяви, че е ходила във въпросния хотелски комплекс само първата година след огледите на имотите преди закупуването им от ответниците, К. след първата си среща с управителя - А. не имала други срещи с него и веднага след това казва, че се е срещата с него поне три пъти. Не се доказа ответниците да са уведомили етажната собственост за наличието на техен пълномощник на територията на страната, който ще се грижи за техните интереси.

В настоящия случай съдът приема, че са налице влезли в сила решения на ОС на ЕС (необжалвани по предвидения в ЗУЕС ред и срок), установяващи парично задължение за ответниците съответно по 8.30 лв. всеки месец, от които да се изплаща месечно възнаграждение на управителя в размер на 1000 лева; по 5.80 лв. на месец, от които да се изплаща месечно възнаграждение на контрольора в размер на 700 лева; месечна такса за поддръжка съгласно разгърнатата застроена площ на всеки обект, умножена по 2.40 лв. с ДДС; по 5.60 лв. за кв. м., дължими от всеки собственик /за самостоятелен обект в сградата/, съобразно идеалните му части от общите части на етажната собственост, които се набират за Фонд „Ремонт и обновяване".

Безспорно се установи по делото, че ответниците по делото не са погасили задълженията си, което съобразно взетите решения на общото събрание възлиза съответно за периода от 02.2013г. до 02.2014г. включително, както следва 1 884.48 лв. за апартамент № 305, 1 624.896 лв. за апартамент № 408 и 1670.136 лв. за апартамент № 410, представляващи дължими такси за поддръжка на общите части. Ответниците не са заплатили  дължимите суми за възнаграждение за У. в размер на 107.90 лв. за апартамент № 305, 107.90 лв. за апартамент № 408 и 107.90 лв. за апартамент № 410. Не са заплатили дължимите суми за възнаграждение за контрольор -  75.40 лв. за апартамент № 305, 75.40 лв. за апартамент № 408 и 75.40 лв. за апартамент № 410, както и дължимите суми за Фонд „Ремонт и обновяване" –в размер на 666.12 лв. за апартамент № 305, 574.392 лв. за апартамент № 408 и 590.408 лв. за апартамент № 410. Или общо дължимите суми от етажните собственици, ответници в настоящето производство, за периода от 02.2013г. до 02.2014г. включително за притежаваните от тях недвижим имоти са в размер на 7 560.33 лв.

Ответниците дължат и лихва за забава, считано от датата следваща датата на падежа на всяко от задълженията до датата на подаване на настоящата искова молба - 25.03.2014г., възлиза на 468.81 лева.

Ищецът е направил искане за присъждане на разноските, сторени в настоящото производство. С оглед изхода на спора, това искане следва да бъде уважено. В полза на ищеца следва да се присъди сумата от 1 581.41 лева, съгласно представен списък по чл.80 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Г. Р. Д., Г. на В. Р. на 26.09.1967г. в Л., притежаващ Паспорт №, издаден на 08.02.2008г. от БПС, с А. 33 Ф. Г., Г. С., У., WA5 3., В. и Н. А. Д., Г. на В. родена на 1.1. в Л., притежаваща Паспорт №, издаден на 06.07.2004г. от БПС, с А. 33 Ф. Г., Г. С., У., WA5 3., В. да заплатят на Етажна собственост „Апартаментен К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м. „И.", землището на г.Р., О.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор № 61813.456.1, представлявана от управителя А. Х. П., ЕГН *, чрез пълномощника адв. С.С.П., ЕГН *, АК - П., със съдебен адрес в гр. П., ул. „Х." № 5, . 3, Адвокатско дружество „Д., П. и Б.", за адв. С.П., сумата от 7 560.33 лева, съставляваща сбора на незаплатените от ответниците суми за поддръжка на общите части на сградата и възнаграждения на управителя и контрольора на етажната собственост и вноски за Фонд „Ремонт и обновяване", за периода от м.02.2013г. до м.02.2014г. включително, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба в съда (25.03.2014г.) до окончателното и изплащане, както и сумата 468.81 лева, представляваща мораторна лихва върху главниците, считано от датата следваща датата на падежа на всяко от задълженията до датата на подаване на искова молба - 25.03.2014г.

ОСЪЖДА Г. Р. Д., Г. на В. Р. на 26.09.1967г. в Л., притежаващ Паспорт №, издаден на 08.02.2008г. от БПС, с А. 33 Ф. Г., Г. С., У., WA5 3., В. и Н. А. Д., Г. на В. родена на 1.1. в Л., притежаваща Паспорт №, издаден на 06.07.2004г. от БПС, с А. 33 Ф. Г., Г. С., У., WA5 3., В. да заплатят на Етажна собственост „Апартаментен К. - средно етажно застрояване, намиращ се в м. „И.", землището на г.Р., О.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор № 61813.456.1, представлявана от управителя А. Х. П., ЕГН *, чрез пълномощника адв. С.С.П., ЕГН *, АК - П., със съдебен адрес в гр. П., ул. „Х." № 5, . 3, Адвокатско дружество „Д., П. и Б.", за адв. С.П. сумата 1 581.41 лв. сторени разноски в производството по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:…………………………………………..