Р Е Ш Е Н И Е    3257

 

Номер   3257

Година   07.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско/административно дело

 

номер

20151240100309

по  описа  за

2015

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба от А. С. Д. със С. А. гр. Р., У. „Б.Р.” 4Б, . 3, ап. 2 като пълномощник на В. С. Б. с ЕГН * срещу „. Р.“, ЕИК*, със седалище и адрес на управление гр.Р., У. „Г. Д.” № 24, П. И.В.П..

Ищецът е предявил обективно съединени искове, с които претендира заплащане на трудовото му възнаграждение за м.02.2014г., м.03.2014год., м.04.2014г., м.05.2014г., м.06.2014г. и м.07.2014год. в размер общо на  1 994.00 лв.

С исковата молба, ищецът претендира и сторените по делото  разноски. 

В срока и по реда на чл.131 от ГПК ответникът е изразил становище по съществото на спора, като заявява, че оспорва частично предявените обективно съединени искове с правно основание чл.128  от КТ.

Съдът, като се запозна с твърденията, изложени от ищеца в исковата молба, както и с възраженията на ответника в писмения отговор и в хода на делото, като прецени и анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед разпоредбата на чл.235 от ГПК, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

Според изложените в исковата молба твърдения, страните са били в трудово правоотношение, което е прекратено.Това обстоятелство не се оспорва от страните по делото.

По делото е представена справка за дължими възнаграждение на името на В. С. Б.: за м.02.2014г. в размер на 269.86 ст., за м.03.2014г. в размер на 423.31 лв., за м.04.2014г.  в размер на 423.31 лв., за м.05.2014г. в размер на 425.85 лв., за м.06.2014г. в размер на 425.85 лв. и за м.07.2014г. в размер на 18.48 лв.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира предявените осъдителни искове за допустими, а по същество – частично основателни, предвид следните съображения:

Ищецът е бил в трудови правоотношение с ответника. До прекратяване на трудовото му правоотношение е изпълнявал служебните си задължения. Трудовото правоотношение е двустранно, като всяко от страните по него има съответни права и задължения. Едно от основните задължения на работодателя е да заплаща на работника в установените срокове уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. След като работникът е изпълнил задължението си да полага труд, съобразно уговореното по договора, то работодателят е длъжен да му заплаща полагащото му се трудово възнаграждение. В тежест на ответника е да установи изпълнението на задължението си по трудовото правоотношение, но в хода на делото, търговското дружество не доказа това обстоятелство по безспорен и категоричен начин.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати на работника дължимото му възнаграждение, чийто размер е формиран от основната заплата договорена между страните и допълнително възнаграждение за продължителна работа в размер, също така договорен между страните, намалено с публичните задължения на работника да заплаща данък общ доход и здравни и социални осигуровки, които работодателят – осигурител е длъжен да удържа преди заплащането на трудовото възнаграждение.

Размерът според съда на дължимото, неизплатено нетно месечно възнаграждение за м.02.2014г. в размер на 269.86 ст., за м.03.2014г. в размер на 423.31 лв., за м.04.2014г.  в размер на 423.31 лв., за м.05.2014г. в размер на 425.85 лв., за м.06.2014г. в размер на 425.85 лева и за м.07.2014г. в размер на 18.48 лв., които ответникът следва да заплати на ищеца. Сумата над този размер на иска с правно основание чл.128, т. 2 от КТ, във вр. с чл.242 от КТ до претендираните с исковата молба, следва да се отхвърли като неоснователна.

На основание чл.242, ал.1 от ГПК, съдът трябва да допусне предварително изпълнение на решението за уважения размер от предявения иск с правно основание чл.128, т. 2 от КТ във вр. с чл.242 от КТ.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, с оглед на направеното в тази насока изрично искане, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата сумата в размер на 300.00 лв., съставляващи сторени по делото разноски за адвокатски хонорар, съразмерно на уважената част от исковете.

На основание чл.78, ал.6 от ГПК ответникът дължи заплащане по сметка на Районен съд – Р. на държавна такса в размер на 79.47 лв., съразмерно с уважената част от предявените искове.

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА „. Р.”,  ЕИК*, седалище и адрес на управление в гр. Р., У. „Г. Д.” № 24А, П. от Изпълнителния директор И.В.П. ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.128 от КТ, във вр. чл.242 от КТ на В. С. Б. с ЕГН * сумата в размер на  1 986.66 лева, представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение за м.02.2014г., м.03.2014год., м.04.2014г., м.05.2014г., м.06.2014 год. и за м.07.2014г., ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на предявяване на исковете - 06.04.2015г., до окончателното им изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете над уважения размер.

ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението за уважения размер от предявения иск с правно основание чл.128, т. 2 от КТ, във вр. с чл.242 от КТ, като УКАЗВА да се издаде изпълнителен лист.

ОСЪЖДА „. Р.”,  ЕИК*, седалище и адрес на управление в гр. Р., У. „Г. Д.” № 24А, П. от Изпълнителния директор И.В.П. да заплати на основание чл.78, ал.1 от ГПК на В. С. Б. с ЕГН* сумата в размер на 300.00 лв., съставляващи сторени по делото разноски, за адвокатски хонорар, съразмерно на уважената част от исковете. 

ОСЪЖДА „. Р.”,  ЕИК*, седалище и адрес на управление в гр. Р., У. „Г. Д.” № 24А, П. от Изпълнителния директор И.В.П. да заплати по сметка на Районен съд – Р. в полза на Държавата сумата в размер на 79.47 лева, съразмерно с уважената част от предявените искове.

Решението подлежи на  въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването на  страните пред БлОС.

 

Районен съдия:…………………………………………..