Р Е Ш Е Н И Е    3253

 

Номер   3253

Година   07.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100260

по  описа  за

2015

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от Б. К. М., с ЕГН *, от гр. П.,  К. „М.“, У. „К.“ № 13, със С. А. гр. С., Ж. „Л.“, У. „М. К.“ № 1, . 3, чрез А. Г. Д. от С. против Н. Й. М., с ЕГН * от гр. Р., У. „Г. Б.“ № 10.

В молбата се твърди, че съпрузите се сключили граждански брак  на 25.09.2009г. в гр. Д.П., окръг К., щата И., САЩ. Твърди се, че първоначално съпрузите живеели много добре, като от брака им се родило едно дете – Й.Н.М., с ЕГН *, роден на 16.04.2011 година. Твърди се, че отношенията им постепенно са охладнели, като от м.06.2012г. са във фактическа раздяла. Поддържа, че бракът е формален, изпразнен от съдържание, поради което да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на ответника.

С тези обстоятелства, ищецът мотивира иска си с правно основание чл.49, ал.1 от СК.

В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, ищцата е съединила с конститутивния иск за развод и искове за упражняване на родителските права, иск за личните отношения на роденото от брака непълнолетно дете и иск за фамилното име на съпругата.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът Н. Й. М. депозира писмен отговор, с който изразява становище за допустимост на депозирания иск. С писмения отговор ответникът оспорва изцяло фактическите твърдения, изложени в исковата молба. Твърди, че вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака е изцяло на съпругата, като сочи конкретни житейски ситуации от брачното съжителство.

Ответникът не възразява на искането на ищцата за прекратява не брака и на искането на ищцата след прекратяване на брака да носи предбрачното си име.

В случай, че бъде допуснат развод, иска съдът да се произнесе за вината за разстройство на брака, като приеме, че е по вина на ищцата. Моли родителските права по отношение на роденото от брака дете да бъдат предоставени на него, Към писмения отговор се представят писмени доказателства и се иска събирането на гласни такива.

В съдебно заседание на 22.06.2015г. страните представят пред съда подписано  споразумение по чл.50 от СК и молят съда да трансформира производството и да не се произнася по въпроса за вината. Поддържат споразумението в съдебно заседание.

Съдът приемайки направеното изменение на иска от такъв по чл.49, ал.1 СК на такъв по чл.50 СК постанови на основание чл.321, ал.5 ГПК преминаване към производство за развод по взаимно съгласие.

РАЗЛОЖКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като прегледа исковата молба, наведените в нея доводи, както и представеното споразумение, взе предвид становищата на страните и прецени събрания доказателствен материал, прие за установено следното от фактическа страна:

От представеното към молбата удостоверение за сключен граждански брак от № 0840776 от 24.08.2009 г., издадено от Областен секретар на Област К.,  щат И., САЩ, е видно че Н. Й. М., с ЕГН * и Б. К. С., с ЕГН * са сключили граждански брак на 25.07.2009г., като съпругата след брака е приела да носи фамилното име М..

От представените заверени копия от удостоверениe за раждане, № 17386666/22.06.2011 г., издадено от Държ. Секретар на окръг К., щат И., САЩ и удостоверение за раждане № */31.07.2012г. на Община П. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родено едно дете Й.Н.М., с ЕГН *, роден на 16.04.2011 година.

По време на брачното си съжителство страните не са придобили движимо и недвижимо имущество, съставляващо СИО.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

И двамата съпрузи заявяват пред съда желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие. Предвид което, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без съдът да изследва мотивите за прекратяването на брака. Молителите постигнаха пред съда споразумение по чл.51 СК, отразено в съдебния протокол, с което са уредени въпросите относно личните и имуществените им отношения, семейното жилище и фамилното име на съпругата. Съдът преценява постигнатото споразумение като пълно и непротиворечащо на закона и добрите нрави, съпрузите са уредили всички лични и имуществени отношения между тях, поради което счита, че същото следва да бъде утвърдено.

Относно разноските за производството:

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, от която 25.00 лева, платени при завеждане на молбата, а останалите 15.00 лева, платими от молителя, предвид изразеното становище в съдебно заседание. Съпругът Н. Й. М., с ЕГН * следва да поеме дължимата такса върху тригодишните плащания за издръжка на непълнолетнто си дете, която възлиза в размер на 180.00 лева

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен на 25.07.2009 година в гр. Д.П., окръг К., щата И., САЩ с акт за граждански брак № 0840776 от 24.08.2009 на Областен секретар на Област К.,  щат Илинойз, САЩ Н. Й. М., с ЕГН * и Б. К. М., с ЕГН *, като дълбоко и непоправимо разстроен.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н. Й. М., с ЕГН * и Б. К. М., с ЕГН *, споразумение по чл.51 от СК, както следва:

1. Родителските права относно роденото от брака непълнолетно дете Й.Н.М., с ЕГН *, роден на 16.04.2011, се предоставят за упражняване на майката и законен представител Б. К. М., с ЕГН * и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето да бъде при майката, а именно: Г. П. К. М. У. К. № 13.

2. Определя се следния режим на лични отношения на детето Й.Н.М., с ЕГН * с бащата Н. Й. М., с ЕГН *, както следва: веднъж с преспиване в периода- двадесет и осми декември - двадесет и осми февруари за срок от седем дни, докато детето навърши шест години. След като Й.Н.М. навърши шест години Н. Й. М. има право да вижда и взема детето с преспиване веднъж в периода - двадесет и четвърти декември-тридесети януари за срок от пет дни, като посоченият период не може да включва коледа и/или нова година в две последователни години; всяка трета събота и неделя през м.01. и първата и трета събота и неделя през месец февруари с преспиване;

веднъж в периода първи юни - десети септември за срок от двадесет дни, като времето, през което бащата взима детето не следва да съвпада с платения годишен отпуск на майката и с посещавани от детето учебни занятия. Бащата има право да вижда и взема детето Й.Н.М. всяка първа и трета събота и неделя в месеците юни, юли, август и октомври и последната събота и неделя на месец септември с преспиване; всяка първа и трета събота и неделя на месеците март, април, май, ноември и първата събота и неделя на м.12.с преспиване, в случай, че същият се намира в страната за по-дълго време от определеното в настоящото споразумение или по извънредни причини се намира в България.

Страните се споразумяват след предварително уточняване и съгласие на двамата родители, бащата Н. Й. М. ще може да вижда и взема детето Й.Н.М. за предварително определен период, извън определените случаи, когато е в България, като Н. Й. М. следва да уведоми изрично Б. К. М. по имейл за периодите най-малко четиридесет дни преди да вземе детето. Режимът на лични отношения с бащата се осъществява от 10.00 часа на първия ден до 17.00 часа на последния ден от посочените по- горе срокове с преспиване.

Н. Й. М. се задължава лично да взема и връща детето от жилището, в което детето живее с майка си, което към момента се намира Г. П. К. М. У. К. № 13. В случай, че Б. К. М. промени жилището, в което живее, то същата следва в срок от десет дни да уведоми за това Н. Й. М. по имейл или по телефона. Н. Й. М. се задължава да не извежда детето извън границите на Р.Б. без знанието и съгласието на Б. К. М..

З. Бащата Н. Й. М. се задължава да плаща на Й.Н.М., ЕГН * месечна издръжка в размер на 250.00лв., чрез неговата майка и законeн представител Б. К. М., дължима до 10- то число на текущия месец и се заплаща по следната банкова сметка на Б. К. М. в ОББ,  IBAN BG57 UBBS 8002 1005 6238 40, в брой или чрез паричен превод.

4. Страните декларират, че нямат семейно жилище по смисъла на§ 1 от ДР на СК

5. Съпрузите декларират през време на брака си не са придобили МПС, вещни права върху недвижими имоти и не са придобили членство в ЖСК; не са придобили акции, облигации, други ценни книжа, нямат участие в търговски дружества и не са регистрирани като еднолични търговци; не притежават общи банкови влогове; нямат общи вземания и общи задължения, възникнали през време на брака;

6. Съпрузите декларират, че след прекратяване на брака всяка от страните ще остане единствен титуляр на банковия си влог, като съпрузите нямат никакви претенции към банковите влогове на другия съпруг; всички вземания и задължения, възникнали през време на брака по отношение на някоя от страните се считат за лични права, съответно задължения за страната, която ги е придобила, съответно която се е задължила;

7. Съпрузите декларират, че движимите вещи, придобити от съпрузите по време на брака са разделени помежду им, всеки владее своята част и нямат никакви претенции един към друг;

8. Съпрузите не претендират и не си дължат издръжка помежду си за минало време и за в бъдеще.

9. Нямат неуредени имуществени отношения, нямат никакви претенции, в това число и финансови един спрямо друг;

10. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - С.

ОСЪЖДА Н. Й. М., с ЕГН * да заплати по сметка на Районен съд – Р. сумата в размер на 180.00 лв., представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката и сумата в размер на 15.00 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ……………………………………………..