Р Е Ш Е Н И Е    3252

 

Номер   3252

Година   07.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100411

по  описа  за

2015

година

 

Производство по реда на чл.330 от ГПК. Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от Е. А. З., от Г. Р., У. „И. Н. А.” блок 1, В. А, А. 11, ЕГН * против А. Д. З., ЕГН *, от Г. Р., У. „И. Н. А.” б. 1, В. А, А. 11, с адрес за призоваване: Г. Р., У. „И. М.” № 23.

В молбата се твърди, че съпрузите се сключили граждански брак  на 15.11.2002г. Твърди се, че първоначално съпрузите живеели много добре, като от брака им се родило едно дете Д.А.З. с ЕГН *. Твърди се, че от 2010 г. ответникът се променил неузнаваемо и не полагал никакви грижи за семейството и детето. През 2013 година ответникът бил приет за лечение с диагноза „параноидна шизофрения”. Временно се стабилизирал, но от известно време отново се дезинтересирал от семейните проблеми като се прибира вкъщи единствено да се преоблече и да поиска пари.

Ищцата поддържа, че бракът е формален, изпразнен от съдържание, поради което моли да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на ответника.

В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, ищцата е съединила с конститутивния иск за развод и искове за упражняване на родителските права, иск за личните отношения  и издръжката на роденото от брака дете, за издръжката между съпрузите и за промяна на фамилното име на ответника.

В срока по чл.131 от ГПК е депозирана молба от страните, с която заявяват, че са сключили споразумение по чл.49, ал.4 от СК и желаят съгласно разпоредбата на чл.321, ал.5 от ГПК производството по делото да премине към производство за развод по взаимно съгласие.

С определение № 2729 от 09.06.2015г., на основание чл.321, ал.5 от ГПК е допусната трансформация на иска от предявен по чл.49, ал.1 от СК, в иск по смисъла на чл.49,  ал.4 от СК.

По делото е представен и приет Социален доклад изх. № ЗД-11-82/26.06.2015г., изготвен от Д. „. подпомагане” – Г. Я.

РАЗЛОЖКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като прегледа исковата молба, наведените в нея доводи, както и представеното споразумение, взе предвид становищата на страните и прецени събрания доказателствен материал, прие за установено следното от фактическа страна:

От представеното към молбата копие от удостоверение за сключен граждански брак от 15.11.2002 г., издадено от Община - Р. въз основа на акт за граждански брак № 47 от 15.11.2002 г., е видно че А. Д. З., ЕГН * и Е. А. К., ЕГН * са сключили граждански брак на същата дата, като съпругата след брака е приела да носи фамилното име З..

От представеното заверено копие от удостоверениe за раждане от 15.11.2007 г., издадено от Столична община въз основа на акт за раждане № 548/15.11.2007 г., се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родено едно дете Д.А.З., роден ан 02.11.2007г., с ЕГН *.

По делото е представен социален доклад, изготвен от Д. „. подпомагане" Г. Р. на 26.06.2015г., по отношение ненавършилото пълнолетие дете Д.А.З. с ЕГН *.

В социалния доклад се изразява становище, че върховно право на всяко дете е да расте при двамата родители.

При извършената проверка на постигнатото между страните споразумение, съдът констатира, че то е изчерпателно и законосъобразно, отговаря на изискванията на чл.49, ал.3 и ал.4 от СК. Уредени са въпросите относно упражняването на родителските права на роденото от брака непълнолетно дете, личните отношения с другия родител и издръжката му, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име след допускането на развода. След като споразумението не противоречи на закона и морала и е в съответствие с интересите на детето, това споразумение следва да бъде утвърдено.

С оглед споразумението, постигнато между съпрузите, следва да бъде осъден А. Д. З., ЕГН *  да заплати държавна такса в размер на 87.00лв., от които 72.00 лв. държавна такса в размер 2% върху дължимата за детето ежемесечна издръжка и 15.00 лв. – допълнителна държавна такса по развода.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен на 15.11.2002 в Г. Р. с акт за граждански брак № 47 на О.Р. А. Д. З., ЕГН * и Е. А. З., ЕГН *, като дълбоко и непоправимо разстроен.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А. Д. З., ЕГН * и Е. А. З., ЕГН *, споразумение по чл.51 от СК, както следва:

1. Родителските права относно роденото от брака малолетно дете Д.А.З. с ЕГН *, се предоставят за упражняване на майката и законен представител Е. А. З., ЕГН *.

2. 0пределя се следния режим на лични отношения на детето Д.А.З. с ЕГН * с бащата А. Д. З., ЕГН * - всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа до 19.00 в присъствието на близък роднина на детето; един път по два часа седмично извън определените първа и трета събота, съобразени с учебните и извънкласни занимания на детето и след предварително уточняване и съгласие на двамата родители, като бащата А. Д. З. се задължава да взима и да връща детето от адреса по местоживеене на майката  Е. А. З.. При отсъствие на майката и детето от Г. Р. за период от няколко последователни дни или отсъствие на бащата за такъв период и по взаимно съгласие на двамата родители посочените два часа седмично могат да бъдат отложени за следваща седмица, без да се лишава бащата от полагащите му се тогава срещи с детето.

З. Бащата А. Д. З., ЕГН * се задължава да плаща на детето си Д.А.З. с ЕГН * месечна издръжка в размер на 100.00лв. (сто лева), чрез неговата майка и законна представителка Е. А. З., ЕГН *, считано от датата на подписване на настоящето споразумение, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката, платими до 10-то число на месеца, за който се дължат.

4. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

5. Ползването на семейното жилище, представляващо апартамент № 11 на улица „И. Н. А.“ № 1А в Г. Р.,  което е съсобствено на Е. А. З. и нейните майка и сестра, се предоставя на Е. А. З..

6. Имуществените отношения между страните не са предмет на настоящето споразумение и са уредени изцяло преди подписването му..

7. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – К..

ОСЪЖДА А. Д. З., ЕГН * да заплати по сметка на Районен съд – Р. сумата в размер на 72.00 лв., представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката и сумата в размер на 15.00 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………