Р Е Ш Е Н И Е    3250

 

Номер   3250

Година   07.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20141240100139

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по реда на чл.247 от ГПК, образувано по молба, депозирана от А. Г. Т., П. на „.Б.“  ЕИК*, със седалище  и адрес на управление: гр. С., район „В.“, пл. „С.Н.“ № 7, П. от ИД Л. Х. и А. К. с искане за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в съдебно решение № 1641/06.04.2015г., постановено по гр. дело № 139 по описа на Разложки районен съд за 2014 год.  В молбата се сочи, че на стр. 6 в началото на ред 22 от решението е изписано „до размера на S ид. ч. на недвижимия имот“ вместо „до размера на 1/2 ид. ч. на недвижимия имот“. Същата грешка е допусната и на стр. 7, ред 10 в диспозитива на решението. В молбата се сочи, че на стр. 7 в началото на първия диспозитив е изписано „ОСЪЖДА ю. Б. П.“ вместо „ОСЪЖДА Л. Б. П.“.

В срока по чл.247 от ГПК  копие от молбата е изпратена за отговор на другата страна.

В законния едноседмичен срок такъв не е постъпил в Районен съд - Разлог.

Процедурата се движи по реда на чл.247 от ГПК и съдът преценява, че не се налага приложение на чл.247, ал.3 от ГПК и  насрочване делото в открито съдебно заседание, поради обстоятелството, че няма да се събират нови доказателства за поправка на фактическа грешка.

Молбата за поправка на очевидна фактическа грешка е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

Допускането на поправка на очевидна фактическа грешка е предпоставено от кумулативното наличие на предпоставките, визирани в хипотезата на чл.247, ал.1 ГПК, а именно: несъответствие между формираната от съда воля по съществото на спора, обективирана в мотивите на съдебния акт, изразената в диспозитива на съдебния акт.

В конкретната хипотеза, визираната от молителя очевидна фактическа грешка има характера на такава по смисъла на чл.247 ГПК, тъй като с нея се засяга волята, формирана от съдебния състав, постановил решение № 1641 от 06.04.2015 година, постановено по гр. дело № 139/2015г. на Разложки районен съд. Действително на стр. 6, ред 22 и на стр. 7, ред 10 в мотивите и в диспозитива на цитираното решение е записано „…до размера на S ид. ч. на недвижимия имот…“ и „…ОСЪЖДА ю. Б. П.…“ вместо действително „…до размера на 1/2 ид. ч. на недвижимия имот…“ и „…ОСЪЖДА Л. Б. П.…“.

Следователно налице е размиване между формираната от съда воля и нейното обективно отразяване в текста на решението, поради което  е налице очевидна фактическа грешка.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че следва да се поправи констатираната в решението по делото очевидна фактическа грешка по реда на настоящето производство, като стр. 6, ред двадесет и втори, на стр. 7, ред десети отгоре надолу и на стр. 7, ред единадесети отдолу нагоре, вместо „…до размера на S ид. ч. на недвижимия имот…“ и „…ОСЪЖДА ю. Б. П.…“ да се чете „…до размера на 1/2 ид. ч. на недвижимия имот…“ и „…ОСЪЖДА Л. Б. П.…“.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1641 от 06.04.2015 г., постановено по гр. дело № 139/2014г. по описа на РРС, като стр. 6, ред двадесет и втори и на стр. 7, ред десети отгоре надолу и на стр. 7, ред единадесети отдолу на горе в диспозитива на същото, вместо „…до размера на S ид. ч. на недвижимия имот…“ и „…ОСЪЖДА ю. Б. П.…“   да се чете „…до размера на 1/2 ид. ч. на недвижимия имот…“ и „…ОСЪЖДА Л. Б. П.…“.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от  връчването му със съобщение на страните.

 

Районен съдия:………………………………………….