Р Е Ш Е Н И Е    3133

 

Номер   3133

Година   02.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Димитър Думбанов

Секретар:

 

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20141240100772

по  описа  за

2014

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано по искова молба депозирана от В. П. Ш., ЕГН *, с постоянен А. Г. Б., ж.к. "З." бл. 21, . 7, ап. 18, Ч. адвокат С.Н.К. от АК-Б., с посочен съдебен адрес за връчване на съобщения и книжа: Г. Б., У. "Т. А." № 4. . З, О. 5, против Х. Ф. С., ЕГН * от Г. Я., О. Я., У. "Я." № 14.

С решение № 1752 от 14.04.2015 год. постановено по делото след обявяване на устните състезания за приключени, съдът е осъдил Х. Ф. С., ЕГН * от Г. Я., О. Я., У. "Я." № 14 да заплати на В. П. Ш., ЕГН *, с постоянен А. Г. Б., ж.к. "З." бл. 21, . 7, ап. 18 на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД във вр. с чл. 240 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД следните суми:

сумата от 5 000. 00 /пет хиляди/ лв., представляваща главница дължима по Договор за заем от 27.07.2009 год., както и сумата в размер на 1 537. 71 /хиляда петстотин тридесет и седем лева и 71 ст./ лв., представляваща обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение, дължима за периода 13.08.2011 год. до 13.08.2014 год., както и законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска пред съда – 14.08.2014 год. до окончателно изплащане на вземането;

сумата от 10 000. 00 /десет хиляди/ лв., представляваща главница дължима по Договор за заем от 16.08.2009 год., както и сумата в размер на 3 075. 47 /три хиляди и седемдесет и пет лева и 47 ст./ лв., представляваща обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение, дължима за периода от 13.08.2011 год. до 13.08.2014 год., както и законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска пред съда – 14.08.2014 год. до окончателно изплащане на вземането.

С цитираното решение съдът е осъдил също така, Х. Ф. С., ЕГН * от Г. Я., О. Я., У. "Я." № 14 да заплати на В. П. Ш., ЕГН *, с постоянен А. Г. Б., ж.к. "З." бл. 21, . 7, ап. 18 на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата в размер на 1 904. 53 /хиляда, деветстотин и четири лева и 53 ст./ лева, представляваща направените от ищеца деловодни разноски, включващи  заплатена дължима държавна такса в размер на 784. 53 лева и заплатен адвокатски хонорар в размер на 1 120. 00 лева.

По делото на 30.04.2015 год. е депозирана молба от В. П. Ш., ЕГН *, с постоянен А. Г. Б., ж.к. "З." бл. 21, . 7, ап. 18, Ч. адвокат С.Н.К. от АК-Б. с правно основание чл. 247 от ГПК за допускане на поправка на явна фактическа грешка в издаденото решение, като вместо посоченото в същото бащино име на ответника „Ф.” да се отрази вярното бащино име „Ф.”.

Съдът позовавайки се на разпоредбата на чл. 24. ал. 2 от ГПК е постановил разпореждане от 07.05.2015 год., с което е указал на ответната страна за възможността в едноседмичен срок от датата на получаване на преписа от молбата да представи отговор по същата. Съобщението е получено на 03.06.2015 год. от ответника. Съдът констатира, че в едноседмичния срок от датата на получаване на преписа от молбата по делото не е представен отговор по същата.

Съдът изхождайки от съдържанието на процесното искане, имайки предвид и съдържанието на постановеното решение, позовавайки се на разпоредбата на чл. 24. ал. 3 от ГПК счита, че в случая не е необходимо страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание. 

Съдът намира така депозираната молба за допускане на поправка на явна фактическа грешка в постановеното решение № 1752 от 14.04.2015 год. за процесуално допустима.

Разгледана по същество молбата с правно основание чл. 247 от ГПК е основателна по отношение на искането касаещо бащиното име на ответника, поради следните съображения:

С протоколно определение, постановено в проведеното на 04.02.2015 год. открито съдебно заседание по искане на процесуалния П. на ищеца, съдът е допуснал поправка на очевидна фактическа грешка по отношение на бащиното име на ответника, отразено в исковата молба и в постановените от съда актове, а именно: Определение № 3350/19.08.2014 год., Разпореждане 3670/08.09.2014 г. и Определение № 5264/10.12.2014 година, постановени в закрити съдебни заседания на посочените дати по настоящото дело, като вместо отразеното в същите бащино име на ответника „ Ф.”, същото да се чете „ Ф.”.

Въпреки така допуснатата поправка, с така постановения съдебен акт, съдът е допуснал очевидна фактическа грешка, касаеща бащиното име на ответника, като вместо в съответствие с цитираното определение бащино име „Ф.” е изписал в съдебното решение собствено име „Ф..

В тази връзка, според съда твърдението на молителя е основателно. Касае се за очевидна техническа грешка. Посоченото в исковата молба е в очевидно несъответствие с външно изразената от съда в писмения текст на решението воля. Ето защо съдът счита, че следва да допусне поправка на очевидната фактическа грешка в издаденото решение.

Водим от гореизложеното, съдът

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА извършване на поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1752 от 14.04.2015 год., постановено по Г. дело № 772 по описа на Районен съд – Разлог за 2014 год., като вместо погрешно посоченото в решението бащино име на ответника „Ф.”,

да се счита, записано: Ф.”.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Бл. ОС в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия:……………………………………..