Р Е Ш Е Н И Е    3067

 

Номер   3067

Година   01.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100305

по  описа  за

2015

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от А.Ю.Б. с ЕГН*, с адрес: с.К., О.Я., О.Б., Ч. пълномощника си А.Н.П., от АК-Б., със служ. адрес: г.Р. У.„Б.Ю.”№13, против „.И.г.“, ЕИК*, с адрес: г.Р. У.„Г.Д.”№24 а, П. от Н.Г.К. с посочено правно основание чл.128 от КТ и чл.86 от ЗЗД.

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че между страните на 01.10.2010 г. е сключен трудов договор на основание чл.70, във вр. чл.67, ал.1, т.1 от КТ, по силата на който ищецът е приел да изпълнява в предприятието на ответното дружество длъжността: „кофражист“, на пълно работно време от 8 часа, с основно месечно трудово възнаграждение от 530.00 лв. Според застъпените в исковата молба твърдения, ищецът е изпълнявал трудовите си задължения по изграждане на къщи на обект „П.г.“, на територията на голф игрището, в местността „Б.“, в землището на г.Р.. Сочи се, че трудовото правоотношение между страните е прекратено със заповед на дружеството-ответник от 06.01.2014 г. на основание чл.325, ал.1 от КТ, по взаимно съгласие. Според ищеца, към настоящия момент ответното дружество му дължи трудово възнаграждение за м.08.2013 г. от 451.96 лв., за м.09.2013 г. от 357.00 лв., за м.10.2013 г. от 66.74 лв., за м.01.2014 г. от 67.38 лв. Освен това ищецът твърди, че ответното дружество му дължи и законната лихва за забава върху неизплатената част от трудовото му възнаграждение за всяка просрочена и неизплатена част от месечната му заплата.

Позовавайки се обстоятелствата изложени в исковата молба се иска, съдът да постанови решение, с което да осъди „.И.г.“, г.Р. с ЕИК*, да заплати на ищеца А.Ю.Б. сумата от 943.00 лв., съставляващ нетното му трудово възнаграждение, ведно с дължимите лихви, както следва:

- на основание чл.128, т.2 от КТ, вр. с чл.242 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 451.96 лв., съставляващ брутно му трудово възнаграждение за м.08.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 72.98.лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 451.96 лв. за периода от 01.09.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

- на основание чл.128, т.2 от КТ, вр. с чл.242 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 357.57 лв., съставляващ брутно му трудово възнаграждение за м.09.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 54.75 лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 357.57 лв. за периода от 01.10.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

- на основание чл.128, т.2 от КТ, вр. с чл.242 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 66.74 лв., съставляващ брутно му трудово възнаграждение за м.10.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 9.64.лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 66.74лв. за периода от 01.11.201Зг. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

- на основание чл.128, т.2 от КТ, вр. с чл.242 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 67.38 лв., съставляващ брутно му трудово възнаграждение за м.01.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 8.00 лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 67.38 лв. за периода от 01.02.2014г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда.

Претендират се и сторените по делото разноски.

В срока по чл.131 от ГПК е депозиран писмен отговор от ответното дружество „.И.г.“. С отговора, ответното дружество не оспорва предявените искове с правно основание чл.128 КТ и чл.86 от ЗЗД по размер, признавайки исковите претенции относно размера на същите за процесния период.

Въз основа на направеното признание на предявените искове, ищецът Ч. процесуалния си пълномощник с молба в.№4067 от 21.05.2015 г., депозирана преди първото по делото съдебно заседание, проведено на 17.06.2015 г., позовавайки се на разпоредбата на чл.237, ал.1 от ГПК прави искане за прекратяване на съдебното дирене, като същевременно съдът се произнесе с решение съобразно направеното признание.

В рамките на посоченото съдебно заседание проведено на 17.06.2015 г. съдът с изрично определение, позовавайки се на разпоредбата на чл.237, ал.1 от ГПК е постановил прекратяване на съдебното дирене

С оглед на направеното от страна на дружеството-ищец изрично искане за прекратяване на съдебното дирене и произнасяне с решение съобразно направеното признание, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

На първо място съдът приема, че са налице предпоставките на разпоредбата на чл.237, ал.1 от ГПК. Ответникът по настоящите искове е направил с депозираният писмен отговор на исковата молба признание на така предявените искове.

Съдът констатира, че в настоящия случай е налице и следващата предпоставка регламентирана в цитираният текст, а именно изричното искане направено от страна на ищецът Ч. процесуалния пълномощник за прекратяване на съдебното дирене, като същевременно съдът се произнесе с решение съобразно направеното признание.

Освен гореизложеното съдът приема, че в случая не са налице хипотезите на чл.237, ал.3 от ГПК, касаещи недопустимостта на решението при признаване на иска. В случая признатите права не противоречат на закона или на добрите нрави, освен това, същите не са от категорията права, с които страната не може да се разпорежда. 

Ето защо съдът счита, че са налице от формална страна всичките процесуални предпоставки на разпоредбата на чл.237 от ГПК, за постановяване на решение при признание на иска.

Настоящето решение се основава по аргумента на чл.237, ал.2 от ГПК, на направените от страна на ответника признания на предявените искове.      

Водим от гореизложеното и на основание 237 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА „.И.г.“, ЕИК*, с адрес: г.Р. У.„Г.Д.”№24 а, П. от Н.Г.К., да заплати на основание чл.128, т.2 от КТ, във вр. с чл.242 от КТ, на А.Ю.Б. с ЕГН*, с адрес: с.К., О.Я., О.Б., сумата от 943.00 лв., съставляващ нетното му трудово възнаграждение, ведно с дължимите лихви, както следва:

- на основание чл.128, т.2 от КТ, вр. с чл.242 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 451.96 лв., съставляващ нетното му трудово възнаграждение за м.08.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 72.98.лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 451.96 лв. за периода от 01.09.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда – 03.04.2015 г.

- на основание чл.128, т.2 от КТ, вр. с чл.242 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 357.57 лв., съставляващ нетното му трудово възнаграждение за м.09.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 54.75лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 357.57лв. за периода от 01.10.2013г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда – 03.04.2015 г..

- на основание чл.128, т.2 от КТ, вр. с чл.242 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 66.74 лв., съставляващ нетното му трудово възнаграждение за м.10.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 9.64.лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 66.74лв. за периода от 01.11.201Зг. до датата на депозиране на исковата молба пред съда – 03.04.2015 г..

- на основание чл.128, т.2 от КТ, вр. с чл.242 от КТ и чл.86 от ЗЗД, сумата от 67.38 лв., съставляващ нетното му трудово възнаграждение за м.01.2014г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното изплащане на същата, на основание чл.86 от ЗЗД, сумата от 8.00 лв., съставляваща дължима лихва за забава, изчислена върху главницата от 67.38 лв. за периода от 01.02.2014г. до датата на депозиране на исковата молба пред съда – 03.04.2015 г.

ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК, предварително изпълнение на решението, в частта по отношение на присъдените трудово възнаграждение, като УКАЗВА да се издаде изпълнителен лист.

ОСЪЖДА ЕООД „.И.г.“, ЕИК*, с адрес: г.Р. У.„Г.Д.”№24а, П. от Н.Г.К., да заплати на А.Ю.Б. с ЕГН*, с адрес: с.К., О.Я., О.Б., на основание чл.78, ал.1 от ГПК, сумата от 360.00 лева, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от исковете.

ОСЪЖДА ЕООД„.И.г.“, ЕИК*, с адрес: г.Р. У.„Г.Д.”№24 а, П. от Н.Г.К., да заплати по сметка на РС-Разлог в полза на Държавата, сумата от 50.00 лева съставляваща дължима държавна такса, съобразно уважената част от предявените искове, както и сумата от 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист за горните суми.

УКАЗВА препис от настоящето решение да се връчи на страните. 

Решението на съда, постановено при признание на исковете, подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от датата на обявяването му – 01.07.2015 г.

 

Районен съдия:………………………………………….