П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3564

 

Номер   3564

Година   28.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100355

по  описа  за

2015

година

 

ОТМЕНЯ Определение №3345/14.07.2015 г. в частта, с която на основание чл.156, А.2 от ГПК е допуснал събирането на гласни доказателства от страна на ищцата, чрез разпит на двама свидетели при режим на довеждане. 

ПРИЕМА по делото Социален доклад изх.№ЗД11-41/ 27.07.2015 г., по описа на Д"СП"-Я.

ОДОБРЯВА постигната между ищцата Р.Ж.М., ЕГН*, от г.Б., У.„А.С.”№21 и ответника В.В.Г., ЕГН*, от г.Б., У.„А.С.“№28, съдебна спогодба, с която страните постигнаха съгласие, както следва:

Страните се съгласяват ответникът В.В.Г., ЕГН*, от г.Б., У.„А.С.“№28, да заплаща на детето си Е.В.Г. с ЕГН*, чрез неговата М. и З.П. Р.Ж.М., ЕГН*, от г.Б., У.„А.С.”№21, издръжка от 95,00 лв. месечно за бъдеще време, считано от датата на одобряване на спогодбата – 28.07.2015 г. до момента на настъпване на обстоятелства, които да налагат промяна, К. издръжката ще бъде внасяна ежемесечно.

Разноските по делото остават така, както са ги направили страните

до сега, а окончателната държавна такса ще бъде заплатена от ответника. Моля да одобрите спогодбата в този вид.

ОСЪЖДА ответника В.В.Г., ЕГН*, от г.Б., У.„А.С.“№28 да заплати по сметка на РС-Разлог в полза на държавата сумата от 68,40 лева,, представляваща дължима държавна такса във връзка със съразмерно уважената част на претенцията.

Спогодбата има значението на влязъл в сила съдебен акт и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело 355 по описа за 2015 г. на РС-Разлог, поради одобряване на постигната между страните съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес, пред БлОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................................................