П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3270

 

Номер   3270

Година   07.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100378

по  описа  за

2015

година

 

ОСТАВЯ без разглеждане молба с правно основание чл.чл.128, т.2 от КТ, във връзка с чл.86 от ЗЗД, депозирана от М. А. К. с ЕГН-* против „. И. Г. , П. от Н. Г. К..

ПРЕКАТЯВА производството по гражданско дело № 378 по описа на Районен съд – Р. за 2015 година, поради оттегляне на молбата от ищеца.

Определението на съда за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………….