О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3617

 

Номер   3617

Година   31.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20141240100877

по  описа  за

2014

година

 

Производството по делото е образувано по иск с правно основание чл.124, ал.3 от ГПК, вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД, предявен от „.П.-1“О., ЕИК*, с адрес: г.С., У.„Д.Л.“№22, П. от Л.П. Ч. А.Р.В. и А.Е.Н., против „.2.ЕООД , ЕИК*, с адрес: г.С., У.„Д.Л.“№22, П. от А.П..

Твърди се че на 13.12.2013г. ищцовото дружество продава на ответното дружество собствения си недвижим имот, находящ се в г.Б., У.„И.К.Ч.“, партер на Жилищна сграда „Н.с.“, с идентификатор 02676.501.3878.1.25, представляващ СТАЯ №4, със застроена площ от 31.94 кв.м., заедно с 1.62% ид. ч. от общите части на сградата,равняващи се на 5.69 кв. м., състояща се от една стая с кухненски бокс, баня с тоалетна и входно антре, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №159, том II, рег. №2353, дело №306/2013г. на нотариус С.К., при съседни самостоятелни обекти на имота: на същия етаж 02767.501.3878.1.24; под обекта – няма; над обекта 02767.501.3878.1.7.

Ищецът моли съда да обяви разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 13.12.2013г. между ищцовото дружество и ответника поради виновно неизпълнение на задължението на ответника да заплати цената на недвижимия имот. С исковата молба, ищецът претендира и сторените по делото  разноски.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът „.2.ЕООД, ЕИК* не представя писмен отговор. Преддставя такъв след срока. С него прави на първо място, възражение за недопустимост на предявения иск, което мотивира с довода, че липсва правен интерес, тъй като ищцовото дружество е в ликвидация и се представлява от ликвидатор.

С допълнителна молба  ищецът, Ч. пълномощника си е депозирал молба, с която моли съда да спре производството по настоящето дело поради наличието на преюдициален спор пред СГС, а именно търг. дело №5851/2014г. по описа на СГС с правно основание чл.74 от ТЗ.

След като взе предвид направеното искане и приложените доказателства, съдът счита, че производството по делото следва да се прекрати, като недопустимо по следните съображения:

Исковата молба, въз основа на която е образувано настоящето гр. дело е предявена пред РРС на 18.09.2014г. от управителя на „.П.-1“О., ЕИК* Л.П.. От направената от съда справка в Търговския регистър е видно, че на 12.08.2014г. дружеството е с прекратена търговска дейност и назначен ликвидатор А.П.. А съгласно чл.269, ал.1 от ТЗ „Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния орган.“ В този смисъл ищцата Л.П. се явява ненадлежна страна и не може да предявява искове от името на дружеството.

На следващо, тъй като дружеството е в ликвидация, а по делото липсват данни, че ликвидаторът бездейства и не изпълнява задълженията си по закон за събиране на вземанията на дружеството, за да бъдат удовлетворени кредиторите му и да бъде разпределено останалото имущество между съдружниците, то искът се явява преждевремнно предявен.

Действително от представеното удостоверение, издадено от СГС, е видно че има образувано на 15.09.2014г. /три дни преди депозиране на исковата молба, по която е образувано на настоящето гр. дело/ търг. дело № 5851/2014г. по описа на СГС със страни Л.И.П.  и”.П.-1“ О., ЕИК* с правно основание чл.74 от ТЗ, но същото не е преюдициално по отношение настоящия спор, а по отношение на активна процесуална легитимация.

С оглед посоченото съдът счита, че искът, предявен от Л.П.  в качеството й на представител на „.П.-1“О., ЕИК* следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено, като недопустимо поради липса на надлежна активна процесуална легитимация.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане предявения иск и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №877 по описа за 2014 г. на РС-Разлог, поради недопустимост на иска с правно основание чл.124, , ал.3 от ГПК, вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД, предявен от „.П.-1“О., ЕИК*, с адрес: г.С., У.„Д.Л.“№22, П. от Л.П. Ч. А.Р.В. и А.Е.Н., против „.2.ЕООД , ЕИК*, с адрес: г.С., У.„Д.Л.“№22, П. от А.П..

Определението подлежи на обжалване в с частна жалба, подадена Ч. РС-Разлог до ОС-Благоевград, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му.

 

Районен съдия:.......................................................