О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3438

 

Номер   3438

Година   21.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100311

по  описа  за

2015

година

 

Производството е образувано по искова молба, депозирана К.С.Д. с ЕГН*, от Г.Р., У.„С.С.К.М.”№97, Ч. А.П.Б., със С.А. Г.Р., У.„Я.С.”№3, О.1, срещу „.-П.“О., ЕИК*, с адрес: Г.Р., У.„Х.Б.”№52, П. от У. А.И.А..

Ищецът е предявил обективно кумулативно съединени искове, с които претендира да бъде отменена като незаконосъобразна Заповед  за прекратяване на трудовото провоотношение №79/22.10.2014г. на У. на „.-П.“О.,  да бъде възстановен на заеманата от него работа преди уволнението, както и да бъде осъден ответника да му заплати обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ от 4`800.00 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба. С исковата молба, ищцата претендира и сторените по делото  разноски. 

В проведено на 02.06.2015 г. съдебно заседание съдът, след направеното изявление на процесуалния представител на ищеца, остави без движение предявената искова молба, въз основа на която е образувано Г.д. №311/2015 г. по описа на РС-Разлог, поради наличието на  неяснота по отношение на основанията, на които се претендира незаконосъобразност на прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца с ответното дружество. В исковата молба ищецът посочва, че оспорва процедурата по прекратяване на трудовото правоотношение във връзка със законоустановената закрила по чл.333, ал.3 от КТ, а в съдебно заседание се навеждат твърдения за оспорване на материалната предпоставка съкращаване на щата „началник безопасност движение и автоконтрола” при ответното дружество.

С определение съдът изрично указа последиците при неотстраняване на нередовностите в едноседмичен срок от получаването на съобщението за настоящото определение на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

С последваща резолюция съдът е продължил срока за отстраняване на констатираните нередовности до 16.06.2015г. включително.

На 16.06.2015 г. ищецът депозира поправена искова молба. Видно от съдържанието на същата няма никава разлика в обстоятелствената част и петитума на първоначално предяваната искова молба и поправената искова молба.

В изпълнение на процедурата по чл.131 от ГПК, съдът е изпратил препис от исковата молба и доказателствата, приложени към нея на ответника.

В едномесечния срок същия е депозирал писмен отговор, с който заявяват, че нередовността, визирана от съда не е отстранена и исковата молба следва да бъде върната.

Съдът в изпълнение на задълженията по 312 от ГПК, вр. с чл.140 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената искова молба след изтичане на срока, определен с горецитираните определения констатира, че въпреки изрично дадените указания по отношение на нередовността на исковата молба към настоящия момент същите не са отстранени. В законовия срок, който е изтекъл на 16.06.2015 г., ищецът е представил поправена искова молба със същото съдържание като първоначално предявената искова молба.

Внасянето на искова молба, наименувана „поправена искова молба“ не отстранява автоматично нередовностите, констатирани от съда. Нередовностите на исковата молба, констатирани от съда следва да бъдат отстранени с изменение на обстоятелствената част на исковата молба и конкретизиране на основанията, на които ищецът претендира незаконосъобразност на уволнението си.

Неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на нередовната искова молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на К.С.Д. с ЕГН*, от Г.Р., У.„С.С.К.М.”№97, Ч. А.П.Б., със С.А. Г.Р., У.„Я.С.”№3, О.1, въз основа на която е образувано гражданско дело №311 по описа за 2015 г. на РС-Разлог.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №311 по описа за 2015 г. на РС-Разлог.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. РС-Разлог до Окръжен съд Б., в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………