О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3319

 

Номер   3319

Година   13.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100338

по  описа  за

2015

година

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл.127а от СК, предявен от Я.М.В. ЕГН*, от г.Я., У. „Г.” №10, в К. си на баща и З. П. на В. Я. В. с ЕГН*, против А.К.Н., ЕГН*, от г.Я., У. „Г. „ №10. Ищецът моли да бъде постановено решение, с което съдът да разреши малолетната В. Я. В. с ЕГН*, да напуска пределите на страната за неограничен брой пътувания до всички страни на ЕС и без съгласието на майката А.К.Н., ЕГН*, придружавана от нейния баща Я.М.В. ЕГН*, или от упълномощено от бащата лице. Ищецът моли на основание чл.127 а от СК съдът да разреши на детето В. Я. В. с ЕГН*, да й бъде издаден паспорт задгранично пътуване, без да е необходимо съгласието на бащата майката А.К.Н., ЕГН*.

С определение №3002 от 25.06.2015 г., съдът е допуснал правна помощ на ответника А.К.Н., ЕГН*, като е задължил ищеца в двуседмичен срок, считано от датата на получаване на препис от настоящето определение да внесе по сметка на РС-Разлог разноски за назначаването на особен П. на ответника в размер на 300.00 лв.

Определението е връчено на процесуалния П. на ищеца - адв. Н.Р. - АК на 02.07.2015г.

Съдът към настоящия момент констатира, че депозит за особен П. не е внесен, поради което не може да бъде осъществено следващото съдопроизводствено действие, а именно да се връчат книжата по реда на чл.131 от ГПК на особен П., за да тече срок за предоставяне на отговор на исковата молба и организиране на защитата от ответника, чрез особения П.. Тези действия са от категорията на бездействие /невнасяне на депозит, определен от съда/, които възпрепятстват развитието на производството. Съдът не може да извърши следващите се съдопроизводствени действия, преди извършването на процесуални действия от ищеца, изразяващи се във внасяне на определен депозит за допуснат особен П.. Съдът намира, че тези действия, а именно предявяването на искова молба и образуването на гражданско дело и неизпълнение на задължение - да се внесе определен депозит, обуславят недобросъвестност на упражняваните процесуални права от страна на ищеца, което е в противоречие с разпоредбата на чл.3 от ГПК, по силата на която страните следва да извършват съдопроизводствените действия, респективно реализират процесуалните си права добросъвестно. Ето защо съдът намира, че е налице злоупотреба с процесуални права, изразяващи се в искане за защита пред съд, т.е. упражняване право на защита, което искане за защита пред съд се възпрепятства от ищеца, чрез неосъществяване на вменени от закона задължения, а именно предоставянето на основание чл.47, ал.6 от ГПК на правна помощ на ответника по делото, изразяваща се в процесуално представителство и невнясяне на от страна на ищеца на определения депозит за особен П., поради което съдът намира, че следва да се наложи санкция на ищеца Я.В. - процесуална тежест, която санкция да се изрази в прекратяване на производството по делото с оглед етапа на производството.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №338 по описа за 2015 г. на РС-Разлог.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез РС-Разлог до Окръжен съд Б., в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………………