О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3208

 

Номер   3208

Година   03.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Димитър Думбанов

Секретар:

 

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240100431

по  описа  за

2015

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от Е. „. 7., ЕИК*, със седалище и адрес на управление: България, Г. Т., У. „Г. К.” № 289, с посочен съдебен А. Г. П., У. „Д. К.” № 23 против ООД „., ЕИК*, със седалище и адрес на управление: Г. Б., У. „Т. В.” № 30, представлявано от К.К.Ю. и В.В.Б..

Позовавайки се на посочените в обстоятелствена част фактически и правни твърдения, обуславящи според дружеството ищец наличието на правен интерес от предявяване на процесният иск се иска съдът, да постанови решение, с което да признае за установено, че ответното дружество ООД „., ЕИК*, със седалище и адрес на управление: Г. Б., У. „Т. В.” № 30, представлявано от К.К.Ю. и В.В.Б. дължи на дружеството-ищец Е. „. 7., ЕИК*, със седалище и адрес на управление: България, Г. Т., У. „Г. К.” № 289, с посочен съдебен А. Г. П., У. „Д. К.” № 23 сумата от 17 038. 93 лева, представляваща неизплатена част по издадени фактури, както следва:

По фактура № 117 от 21.07.2014 год. – 596. 59 лева и

По фактура № 154 от 06.11.2014 год. – 10 183. 68 лева, ведно със законната лихва върху същата от датата на депозиране на заявлението по чл.410 ГПК пред съда до окончателното изплащане на задължението.

С исковата молба се претендират и разноски по настоящото производство, включително и сторените такива в заповедното производство.

В срока за отговор по делото е депозирана молба от Е. „. 7., ЕИК*, със седалище и адрес на управление: България, Г. Т., У. „Г. К.” № 289, чрез процесуалния П. А. М. М., с която на основание чл.232 от ГПК е направено оттегляне на предявения иск.

Съдът намира молбата с правно основание чл.232 от ГПК за процесуално допустима. Същата изхожда от активно легитимирана страна в производството, притежаваща процесуалното право да направи подобно искане.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.233 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба депозирана от Е. „. 7., ЕИК*, със седалище и адрес на управление: България, Г. Т., У. „Г. К.” № 289, с посочен съдебен А. Г. П., У. „Д. К.” № 23 против ООД „., ЕИК*, със седалище и адрес на управление: Г. Б., У. „Т. В.” № 30, представлявано от К.К.Ю. и В.В.Б., с която е предявен иск с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК във вр. с чл.410, ал.1, т. 1 от ГПК, поради направено от страна на ищеца на основание чл.232 от ГПК оттегляне на същия.

ПРЕКРАТЯВА производството по Г. дело № 431 по описа на Районен съд – Разлог за 2015 год.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл. ОС с частна жалба в едноседмичен срок, считано от получаване на съобщението от страните за постановеният съдебен акт.

 

Районен съдия:…………………………………………….