О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3193

 

Номер   3193

Година   03.07.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20141240100448

по  описа  за

2014

година

 

Производството е образувано по молба, депозирана от Г. С. гражданин на О.К.В., Ч. А. М. А. от АК – Б., със С. А. р. Б., У. Т. А.“ № 4. . 3, О. № 3 против А. М. У., гражданка на О.К.В., притежаваща  паспорт № 304345697, издадедн на 09.02.2009г. във В., родена на 05.05.1975 г., с постоянен А. 1. Б. А. Б. Е. IG11 0., О. К. с настоящ А. Г. Б.м. „Г.“, Б. „А“, . 2, А. 14.

Ищецът моли да бъде допуснат до делба при квоти по 1/2 ид. част за него и по 1/2 ид. част за ответника следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 14, находящ се на етаж II в жилищна сграда „П.В.“, Г. Б. секция „А“, със застроена площ 78.38 кв. м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални с тоалетни, дрешник, тераса и коридор, при съседи: североИ. – апартамент № В 18 от секция „В“, югоИ. – коридор, югоЗ. – апартамент № 13, североЗ. – двор, заедно с приспадащите се 1.619% идеални части от общите части на сградата или 28.38 кв. м. и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 3007 кв. м. по скица и 2857 кв. м. съгласно таблица за планообразуване, съставляващо УПИ пл. № 019052 – др. селищна територия на „С.А.“ ООД, имот с пл. № 019137 – др. селищна територия на Д.Г.Г., имот пл. № 019149 – водоем на държавата, имот с пл. № 019045 – нива, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот пл. № 019128-ливада, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот пл. № 019120 – ливада на наследници на И.г.Р. и имот пл. № 019105 – др. селищна територия на „У.П.“ .

В проведеното на 13.01.2015г. открито съдебно заседание по гражданско дело № 448/2014г. по описа на РРС, съдът след изразено съгласие от страните и техните процесуални представители е спрял производството по делото за преговори и постигане на споразумение на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК.

С молба от 19.06.2015 г. ищецът е посочил, че оттегля предявения иск за делба.

На 02.07.2015 г. пълномощникът на ответника е депозирал молба, с която изразява съгласие за оттегляне на иска и прекратяване на производството по делото.

Предвид горното, съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено по следните съображения:

Ищецът е този, който предявил веднъж молбата си, разполага с процесуалната възможност да промени своята позиция, като Ч. това свое процесуално действие доведе до прекратяването на инициирания от него процес. Това е негово субективно потестативно право и упражняването му не е обусловено от съгласие на ответната страна. В настоящата хипотеза, доколкото образуваното производство е такова за делба, съдът е изискал и становището на ответника, който не е възразил срещу прекратяването на производството. Ето защо следва да се приеме, че е налице фактическия състав на чл.232 от ГПК за десезиране на съда от разглеждането на Г.д. № 448/2014 г. по описа на Районен съд - Б., поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Съгласно чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, при отхвърляне на молба за делба и при прекратяване на дело за делба не по спогодба се събира такса до 100.00 лева, но не по-малко от 25.00 лева.

Затова ищецът следва да бъде осъден да заплати държавна такса, която съдът определя в размер на 50.00 лева.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гражданско дело № 448/2014г. по описа на РРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 448 по описа на Районен съд – Разлог за 2014 година, поради оттегляне на предявения иск за делба.

ОСЪЖДА Г. С. гражданин на О.К.В., Ч. А. М. А. от АК – Б., със С. А. р. Б., У. Т. А.“ № 4. . 3, О. № 3 да заплати по сметка на Районен съд – Разлог, държавна такса в размер на 50.00 (петдесет) лева.

Определението на съда подлежи на обжалване пред БлОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:……………………………………………