Р Е Ш Е Н И Е    872

 

Номер   872

Година   24.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Яна Димитрова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200770

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от М.Д.М., ЕГН*, срещу НП №468 от 25.06.2013г. на  Н-ка на РУП на МВР-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ - "глоба" от 400.00 лева, за нарушение на чл.315, ал.1, пр.1 от КЗ.

В съдебно заседание жалбоподателят М.М., редовно призован, не се явява и не изпраща представител. В жалбата си сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно, тъй като два пъти е наказан за едно и също нарушение.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Н-ка на РУП на МВР-Р., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. В съпроводителното писмо към административно-наказателната преписка, моли съдът да потвърди НП.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата на М.Д.М. ЕГН*, срещу НП №468 от 25.06.2013г. на  Н-ка на РУП на МВР-Р. е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима

Разгледана по същество е неоснователна.   

На 02.06.2013г. към 00.25ч. св.М. и И.Б. – двамата служители на РУ”П”-Р. спрели за  проверка на У.”Ц.Б.”, в района на дом №151, лек автомобил - м.”Ф.”, модел „П.” с ДК№*. От проверката на документите се установило, че водач на посоченото МПС е жалбоподателят М.. Установило се, че последният е неправоспособен водач, а освен това не представил полица за сключена застраховка „ГО”. В следствие от направените констатации св.М. съставил на М. М. АУАН №468/02.06.2013г., бл.№129261, в който квалифицирал нарушението по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ. Актът бил съставен в присъствието на И.Б. и М.М..Последният го подписал без да изложи възражения. Такива не постъпили и в законоустановения срок. Освен посочения АУАН на М. М. бил съставен АУАН и за това, че управлява МПС като неправоспособен водач.

Въз основа на АУАН №468/02.06.2013г., бл.№129261 и на осн. чл.53 от ЗАНН, на 25.06.2013г. било издадено НП №468 от 25.06.2013г. на  Н-ка на РУП на МВР-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ - "глоба" от 400.00 лева  за нарушение на чл.315, ал.1, пр.1 от КЗ.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяване на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

На първо място съдът счита, че  нарушението, за което е санкциониран М. е извършено, извършено е от последния и виновно. Съгласно разпоредбата на чл.315, ал.1, пр.2 от КЗ лице, което управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, се наказва глоба от 400.00 до 600.00 лв. - за физическо лице.

В настоящия случай, видно от съдържанието на АУАН и показанията на св.М., процесният автомобил е собственост на Д.М.. По смисъла на т.35, п.1 от Допълнителните разпоредби на КЗ, "автомобилист" е собственикът, ползвателят, държателят или водачът на МПС, който във връзка с притежаването или използването му може да причини вреди на трети лица.

Показанията на св.М., разгледани в съвкупност с писмените доказателства, а именно: акт за установяване на адм. нарушение №468/02.06.2013 г. бл. №129261 и разпечатка от Гаранционния фонд са достатъчни за установяване на изложената фактическа обстановка.

Съдът намери, че не са допуснати процесуални нарушения в процедурата по съставяне на АУАН. Последният е съставен от оправомощено за това лице в кръга на неговата компетентност. Това обстоятелство се установява от приетото по делото заверено копие от заповед копие от Заповед рег. №239/02,02,2012 г., с която актосъставителя е упълномощен да съставя АУАН. По силата на Заповед рег. №2712/10,08,2010 г., Н-к на РУП-Р. е упълномощен да издава НП по КЗ и се явява компетентен да издава НП по КЗ.

На  следващо място е налице единство между АУАН и НП, както от фактическа, така и от правна страна. Действително НП се отличава с наистина лаконична фактическа обстановка, но предвид вида и характера на нарушението, това не се явява съществено нарушение на процесуалните правил, доколкото не нарушава правото на защита на жалбоподателя да разбере за какво нарушение е привлечен да отговаря.

Съдът намира, че  случая не е маловажен, доколкото М. е извършил и друго нарушение, констатирано на същата дата, а именно: управлявал е процесното МПС като неправоспособен водач. 

Не на последно място съдът счита, че АНО е определил правилно наложеното на М. наказание, както по вид, така и по размер с оглед липсата на данни за наличието на допуснати от М. други нарушения на КЗ и ЗДвП, за които да е санкционирана с влезли в сила НП.      

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че е санкциониран два пъти за едно и също нещо. Действително по отношение на него са били издадени две наказателни постановления по повод констатациите на контролните органи от 02.06.2013г., но с процесното НП, М. е санкциониран за нарушение на КЗ, а с другото НП за това, че  е управлявал МПС, като неправоспособен водач. От изложеното следва, че атакуваното НП е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

ВОДИМ  от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №468 от 25.06.2013г. на  Н-ка на РУП на МВР-Р., с което на М.Д.М., ЕГН*, е наложено адм. наказание на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ - "глоба" от 400.00 лева за нарушение на чл.315, ал.1, пр.1 от КЗ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Б. в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................................