Р Е Ш Е Н И Е    866

 

Номер   866

Година   23.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200812

по  описа  за

2014

година

 

ПРИЗНАВА обв. С.Г.Г., роден на 27.08.1985г. в Г.Б., с адрес: Г.Б., О.Б., У.„Б.М.”№54, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.11.2014 г. около 17:50 часа в Г.Б., О.Б., по У.„Б.М.” в района на дом №15 в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 14.12.2013 г. НП І 38769/2013 г. на ВНД Н-к АНД в О„ПП” при СДВР за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, извършил такова деяние, а именно – управлявал МПС /лек автомобил, марка и модел „ФП” с рег.№*/ без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага адм. наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 22 от НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 13.03.2015 г.

към РЕШЕНИЕ №866 от 23.02.2015 г.

по НАК.Д. №812 от 2014 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК. Образувано е въз основа на внесено в РС-Разлог Постановление на РП-Р., с което се предлага С.Г.Г. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено адм. наказание за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

В съдебно заседание РП-Р. се представлява от прокурор Ч.. В хода на съдебните прения, последният поддържа обвинението, като сочи, че с оглед наличните смекчаващи вината обстоятелства, на обвиняемия следва да се наложи глоба в минимален размер.

В съдебно заседание обв.Г. - редовно уведомен, се явява лично. Запознат с правата си заявява, че не желае защитник и да се събират доказателства. В хода на съдебните прения, признава вината си.В последната си дума, моли за минимално наказание.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Обв. С.Г.Г. е роден на 27.08.1985г. в Г.Б., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, не работи, с ЕГН*.. Същият е неправоспособен водач на МПС.

На 29.10.2013г. било издадено НП №38769 от ВНД Н-к АНД в отдел „ПП“ към СДВР, което било връчено на Г. на 06.12.2013г. и влязло в законна сила на 14.12.2013г. По силата, на същото на обв.Г. било наложено адм. наказание „глоба” за това, че управлява МПС без да е правоспособен.

На 24.11.2014г. около 17.50 часа на У.“Б.М.“ в гр.Б., автопатрул в състав св.Г. и св.С. от РУ”П” на МВР-Р. спрели за проверка лек автомобил марка „ФП” с ДК №*. Установило се, че водач на посоченото МПС е обв.С.Г.. Последният не представил свидетелство за управление на МПС. От извършената справка чрез ОДЧ се установило, че обв.Г. е неправоспособен водач. Предвид това св.Г. му съставил АУАН бл.№596759/24.11.2014г..

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства, приобщени по реда на чл.378, ал.2 вр. чл.283 от НПК, както следва: протокол за вземане на образци за сравнително изследване от 15.12.2014 г. от лицето Я.Х.М., протокол за вземане на образци за сравнително изследване от 15.12.2014 г. от лицето Я.Х.М., акт за установяване на адм. нарушение бл. №596759/24.11.2014 г., справка относно правоспособност, извършвани нарушения и налагани наказания по ЗДвП, касаещи лицето С.Г., писмо рег. №Я 101230/26.11.2014 г. по описа на СД О„ПП” ведно с приложено към него заверено копие на НП №38769/29.10.2013 г., писмо изх. №4986/2006/00000/08.12.2014 г. по описа на ТД на НАП, справка за съдимост рег. №927/25.11.2014 г. по описа на РРС на лицето С.Г., декларация за семейно положение и имотно състояние от 24.12.2014 г. на лицето С.Г., автобиография от С.Г.от 29.12.2014 г., протокол за разпит на свидетел на лицето М.А.Г. от 25.11.2014г., протокол за разпит на свидетел на лицето И.А.С. от 25.11.2014г., протокол за разпит на свидетел на лицето Я.Х.М. от 15.12.2014г.

Видно от същите на 24.11.2014г. обв.Г. е управлявал МПС с ясното съзнание, че е неправоспособен водач и, че вече е бил наказван по адм. ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление.Факт е, че същият е подписал АУАН бл.№596759/24.11.2014г. без възражения, както и, че получил НП №38769 от ВНД Н-к АНД в отдел „ПП“ към СДВР, лично.

Съдът кредитира показанията на св.С. и св.Г. изцяло, както по отношение извършените проверки на 24.11.2014г., така и по отношение на направените констатации, тъй като същите кореспондират с писмените доказателства по делото.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното:

За да е налице съставомерност на деянието по чл.343в, ал.2 от НК, необходими условия се явяват деецът да е наказван по адм. ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, да не е изтекъл едногодишен срок от това наказание и деецът да е знаел,че е лишен от правоуправление.В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени.

От изложеното намирам, че обв.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК.

Обв.Г. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Причините и условията за извършване на деянието от Г. са тежко социално, семейно и финансово положение, които неминуемо са довели до незачитане на законния ред в страната в това число и пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

За престъплението по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, се предвижда наказание до 2 години лишаване от свобода, като същото е умишлено по своя характер. Обв.Г. е с чисто съдебно минало и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на гл.8, раздел ІV от НК. Предвид формалния характер на извършеното престъпление не са налице и съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. Предвид изложеното, съдът е длъжен да освободи деецът от наказателна отговорност, като му наложи адм. наказание „Глоба”.

Съдът намери, че наказанието на обвиняемия следва да бъде определено при превес на смекчаващи вината обстоятелства. Както беше вече посочено, причините довели до извършване на деянието са от социален характер. Обвиняемият се грижи за две малолетни деца. Обстоятелството, че е с основно образование и факта на неблагоприятна обстановка в страната, досежно пазара на труда в значителна степен способстват за невъзможността на лицето да проявява необходимото съзнание по отношение спазването на правилата за поведение в обществото. Наред с това беше отчетено и доброто му процесуално поведение и изразено съжаление.

Предвид всичко съдът му наложи наказание „глоба” в размер от 1`000.00 лв.

По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си.

Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на обв.Г. и РРП.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….