Р Е Ш Е Н И Е    776

 

Номер   776

Година   19.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200802

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН. Образувано е по жалба от Ж.П.Х. с ЕГН*, адрес г.В., у."Д.Г."№15, .2, А.29, и С.А. г.В., Б.”В.”№1, В.Б, .1, А.3 - чрез А.Росица Н. -АК В. срещу НП №212 от 20.03.2013г., издадено от Н-к група "ОП" при РУ”П”-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание „глоба” от 400.00 лева, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, за нарушение на чл.315, ал.1, пр.2 от КЗ.

С жалбата се иска отмяна на атакуваното НП като незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения при издаването на АУАН и НП.

В съдебно заседание не се явява жалбоподателя - редовно призован, не сочи уважителни причини. Не се явява и негов упълномощен процесуален представител. Не са депозирани и допълнителни възражения или становище във връзка с жалбата.

Не се явява въззиваемата страна в лицето на Н-ка на РУ”П”-Р.. Не се сочат уважителни причини от страните. В съпроводителното писмо с което е изпратена административно-наказателната преписка в съда, се моли жалбата да бъде оставена без последствия, а НП да бъде потвърдено.

В хода на съдебното следствие бяха събрани писмени доказателства и бяха разпитани свидетели.

Съдът като разгледа жалбата, изложените доводи в нея, и след като обсъди и анализира доказателствата по делото намира за установено следното:

На 08.03.2013г. св.К. и св.Ц. осъществявали дежурство по безопасност на движението в с.Б., като около 00.20ч. по у.”Н.Р.” в посока изхода на с.Б. за г.Б. спрели за проверка МПС – ф.”Г." с №*. Установили, че същият се управлява от жалб. Х. като след поискване на документ за застраховка „ГО”, водачът не представил такава, както и СУМПС. При направена справка с ОДЧ към полицейското управление контролните органи установили, че жалб.Х. е неправоспособен водач и към момента на проверката няма валидно сключена полица за застраховка "ГО" за 2013г. За установеното, св.К. съставил АУАН №212 от 08.03.2013г. /бланков №438596/ на жалб.Х. за това, че управлява МПС, собственост на "Ж.-К.-Т.П.", като автомобила няма сключена задължителна застраховка "ГО" за 2013г. Актът бил подписан от св.Ц. и жалб.Х. без възражение. Св. Ц. съставил друг АУАН за това, че жалб.Х. управлява МПС без да е правоспособен водач.

Контролният орган подвел нарушението под нормата на чл.315, ал.1 от КЗ.

Въз основа на АУАН и чл.53, ал. 1 от ЗАНН, на 20.03.2013г. било издадено НП №212 от Н-к група "ОП" при РУ”П”-Р., с което на жалбоподателя е наложено на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, адм. наказание - глоба от 400.00 лева за извършено адм. нарушение по чл.315, ал.1, пр.2 от КЗ.

Така издаденото НП било връчено на 02.12.2014г. на жалбоподателя. Жалбата е депозирана на 08.12.2014г. /видно от печата, положен върху пощенски плик на л.19/.

При така установената фактическа обстановка съдът от правна страна намира следното:

Жалбата е подадена от правоимащо лице срещу което е издаденото атакувано НП и по надлежния ред - по местоизвършване на нарушението и в законоустановения срок, поради което е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяване на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес /вж. Постановление №10 от 1973г. на пленума на ВС/.

Съдът установи, че актът за установяване на адм. нарушение е съставен св.К. на длъжност полицай към РУ”П”-Р.. По делото е представена и приета Заповед №237 от 31.01.2013г. на Директора на ОДМВР-Б., с която актосъставителят има право да съставя АУАН. С оглед на горното настоящия С. състав намира, че съставеният АУАН е издаден от компетентно лице, в кръга на службата му.

НП е било издадено от Н-к група "ОП" при РУ”П”-Р.. По делото е представена и приета Заповед №238 от 31.01.2013г. издадена от Директора на ОД на М.-Б., съгласно която Н-ци на групи "ОП" са оправомощени да издават НП за нарушения по КЗ. Съгласно разпоредбата на чл.320, ал.2 от КЗ НП за нарушения по чл.315, ал.1, т.1 и т.2 от КЗ, за каквото е санкциониран жалбоподателят се издава от Директора на ОД на М. или от оправомощени от него длъжностни лица. Предвид горното настоящия С. състав намира, че атакуваното НП е издадено от лице, което е оправомощено съгласно чл.320, ал.2 от КЗ да издава НП, в кръга на службата му, поради и което възраженията на жалбоподателя в тази насока са неоснователни.

На следващо място съдът намира, че в хода на производството развило се пред наказващия орган не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят е приел, че жалбоподателят носи административна отговорност като водач на МПС, който го управлява и не представя валидна полица за сключена застраховка „ГО”. Наказващият орган от своя страна също е приел, че водачът Х. е управлявал МПС, във връзка с чието притежаване или ползване няма сключен договор за застраховка „ГО”, с което е нарушил разпоредбите на КЗ.

Разпоредбата на чл.315, ал.1 от КЗ, предвижда еднакво по вид и размер наказание, както за собствениците, така и за тези, които управляват МПС без сключена задължителна застраховка „ГО, и в конкретния случай наказващия орган правилно е санкционирал жалб.Х. в качеството му не на собственик на лекия автомобил, а на лице, което го управлява е извършил нарушение на КЗ, тъй като е установено, че автомобила е собственост на едноличен търговец, а не на жалбоподателя. Показанията на свидетелите са непротиворечиви, последователни и логични, потвърждаващи се от писмените доказателства по делото, включително и справка от "Гаранционен фонд" /л.12/, поради и което съдът не намери основание да се съмнява в тяхната достоверност.

По изложените съображения съдът не констатира нарушения при съставянето и издаването на АУАН и НП, правилно е квалифицирано деянието, налице са всички реквизити съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН, и в тази връзка възраженията на жалбоподателя Х. са несъстоятелни - описани са всички факти, възприети и установени от контролните органи - дата, част, място, и обстоятелствата, които са установени, а именно, че към момента на проверката автомобила управляван от жалбоподателя не е имал валидна застраховка "ГО", поради което и в тази насока възраженията на жалбоподателя са неоснователни.

Действително в АУАН контролният орган е установил, че няма представена застраховка „ГО”, но няма пречка съгласно чл.53 ал.2 от ЗАНН, дори когато има нередовност в акта, АНО да издаде НП ако безспорно е установено извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, което в настоящия случай е налице. От събраните доказателства писмени и гласни такива безспорно и несъмнено се установява, че на конкретната дата и час жалб.Х. е управлявал МПС, собственост на друго лице, като за същия няма валидна сключена застраховка „ГО” за 2013г. Това обстоятелство е установено от приетите по делото справка от гаранционен фонд, че към датата на проверката няма валидно сключена застраховка "ГО". такава е било сключена три месеца по-късно на 03.06.2013г.

Съдът намира, че правилно е определена и санкцията от 400.00 лева., т.е минималния размер, тъй като по делото не са представени доказателства от страна на наказващия орган за това, че жалб.Х. е системен нарушител или съответно са налице данни за определяне на по-голяма санкция по отношение на него. В конкретния случай не са налице основания съдът да приеме, че наказващия орган е издал процесното НП в нарушение на чл.27 и чл.28 от ЗАНН, тъй като не са налице доказателствата за определяне на случая като маловажен. Тази преценка евентуално би могла да бъде извършена от наказващия орган ако непосредствено след съставянето на АУАН санкционираното лице бе положило усилия да представи доказателства, че е променило фактическото положение и за управлявания от него автомобила е налице валидно сключена „ГО”, съответно притежава документ, който го освобождава от това задължение. Тези обстоятелства, според настоящия С. състав биха били основание АНО да ревизира преценката си по чл.28 от ЗАНН, но поради тяхното отсъствие, съдът намира, че именно това наказание съответства на целите на закона и би имало превенция както по отношение на санкционираното лице, така и към останалите членове на обществото.

 По изложените съображения съдът намира, че издаденото НП е постановено при спазване разпоредбите на закона, не са допуснати нарушения, правилно е ангажирана отговорността на жалб.Х., поради което следва да бъде потвърдено.

 ВОДИМ от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №212 от 20.03.2013г. издадено от Н-к група "ОП" при РУ”П”-Р., с което на Ж.П.Х., ЕГН*, е наложено на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, адм. наказание „глоба” от 400.00 лева за адм. нарушение на чл.315, ал.1, пр.2 от КЗ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред АС-Благоевград в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………….