Р Е Ш Е Н И Е    687

 

Номер   687

Година   12.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200725

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по реда глава 5-та от ЗАНН. Образувано е по жалба от Д.Г.Т., ЕГН*, г.Р., У.“Г.К.”№8, В.А, срещу НП №14-0331-000352 от 25.04.2014г. на Н-ка на РУ на МВР-Р., с което на жалбоподателя е наложено наказание „глоба” от 400.00 лева, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, за адм. нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ.

 В съдебно заседание жалбоподателя - редовно призован, не се явява. За него адв. Д. – Бл.АК, с пълномощно по делото. От името на доверителя си, адв.Д. поддържа жалбата. В хода на съдебните прения навежда доводи за незаконосъобразност на НП, поради липса на осъществен състав на административно нарушение, недоказаност на деянието като авторство.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Н-к на РУ на МВР-Р. - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. В съпроводителното писмо към административно-наказателната преписка, моли съдът да потвърди Наказателното постановление.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата на Д.Т. против атакуваното НП е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

На 31.03.2014г. около 14.05ч. св. П. и М., служители на РУ“П“-Р. осъществявали контрол на движението на У.”И.” и в района на кафе аперитив „Т.” спрели за проверка лек автомобил „О.К.” с рег.№*. При проверката установили, че се управлява от жалбоподателя Т., а автомобила по документи се водел собственост на „А.Т.-Н.” . При проверката жалб.Т. не представил валидна полица за застраховка „ГО”. За установеното св.П. съставил АУАН №129310, като квалифицирал нарушението като такова по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ. Актът бил подписан от св.М. и жалбоподателя, като последния отразил, че има застраховка от същия ден и ще я представи.

Въз основа на съставения АУАН и на осн. чл.53 от ЗАНН, на 25.04.2014г. било издадено НП №14-0331-000352 от Н-ка на РУ на МВР-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ - „Глоба” от 400.00 лева за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, затова, че на 31.03.2014г. около 14.05ч. в г.Р. в качеството си на автомобилист управлява МПС и няма валидна сключена застраховка „ГО” за 2014г. Нарушението е било квалифицирано по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено.

Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, обуславящи неговата отмяна.

Съгласно чл.42, ал.1, т.5 и чл.57, ал.1, т.6 ЗАНН, както в акта, така и в НП следва да бъдат посочени законовите разпореди, които са нарушени. В този смисъл е необходимо да е налице правно единство между цифровата квалификация на нарушението, посочена в акта, и тази, отразена в НП. Административно-наказващият орган следва точно да посочи кои законни разпоредби са нарушени и за какво се привлича едно лице към административно-наказателна отговорност. В НП наказващия орган е квалифицирал деянието като нарушение по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, която норма се съдържа и в АУАН, издаден срещу жалбоподателя. Тази норма обаче съдържа единствено и само размера на санкцията за физическо лице, но не съдържа правило за поведение, което следва да е било нарушено от страна на санкционирания. Нормата която следва да бъде посочена е чл.315, ал.1, пр.2 от КЗ, и съответно да бъде санкциониран по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ. В случая липсата на посочване на законовите разпоредби които са били нарушени, е съществено процесуално нарушение, водещо до ограничаване на правото на защита на наказаното лице, като последното е било в невъзможност да разбере за какво нарушение е ангажирана административно-наказателната му отговорност. Административно-наказващият орган е длъжен в НП като акт на правораздаване да посочи пълно и изчерпателно всички факти, които обосновават извършеното адм. нарушение, както и да посочи цифровата квалификация на това нарушение. И ако такъв порок е бил допуснат в АУАН /какъвто е налице, доколкото и в съставения АУАН като нарушение е посочен чл.315 ал.1, т.1 от КЗ/ то наказващия орган би могъл да го санира като издадено НП с правилната правна квалификация, но когато порокът е допуснат в самото НП, единствената последица е отмяна на същото като незаконосъобразно. Т

Действително, разпоредбата на чл.315, ал.1 от КЗ предвижда еднакво по вид и размер наказание, както за собствениците, така и за тези, които управляват МПС без сключена задължителна застраховка „ГО, но това обстоятелство не е достатъчно да санира незаконосъобразните действия на административно-наказващия орган, доколкото лиипсва правна квалификация на деянието.

Посоченото по-горе нарушение на процесуалните правила е достатъчно, за да бъде атакуваното НП отменено , като незаконосъобразно, а още повече и когато фактите в него бяха категорично опровергани.

В тази връзка съдът намира, че на конкретната дата и място не се установи в хода на съдебното следствие безспорно и несъмнено, че жалбоподателят е извършил нарушение на КЗ. От представените доказателства – застрахователна полица №*9767, издадена от ЗК „Е.“, се установява, че на 31.03.2014г. е имало сключен договор за застраховка на управлявания от жалбоподателя, като срока на застраховане се счита от 14.15ч. на 31.03.2014г. до 23.59ч. на 31.03.2015г., като същата е сключена в 14.11ч. което от своя страна означава че към часа на проверката около 14.05ч., автомобилът, управляван от жалбоподателя не е имал валидно сключена застраховка „ГО“, но в същото време не се установява наличието на знание у жалбоподателя Т. за това обстоятелство. От показанията на св.Т., собственик към днешна дата на автомобила се установява, че автомобила се ползва предимно от нея, както и че същия ден сутринта е заявила на застрахователния си агент, че следва да изготви застрахователната полица и е имала уверението, че това ще стане до обяд, като единствено технически причини, са попречили да договорът да бъде регистриран навреме в мрежата. Тези показания на св.Т. се подкрепят и от заявеното от св.М. и П., които заявиха, че по време на проверката жалбоподателят е твърдял, че има сключена застраховка, но не я носи. С оглед така установените данни съдът намира, че макар и формално от обективна страна към 14.05ч. да не е имало сключена застраховка „ГО”, то този факт не е бил известен на жалбоподателя, съответно нарушението не е осъществено от субективна страна и се явява несъставомерно.

 С оглед горните съждения съдът намира, че неправилно е ангажирана административно-наказателна отговорност на жалбоподателя от страна на наказващия орган, поради и което издаденото НП следва да бъде отменено.

 ВОДИМ от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №14-0331-000352 от 25.05.2014г. на Н-ка на РУ на МВР-Р., с което на жалбоподателя Д.Г.Т., ЕГН*, г.Р., У.“Г.К.”№8, В.А, е наложено адм. наказание, на основание чл.315, ал.1, т. 1 от КЗ -„Глоба” от 400.00 лева, за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Б. в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………