Р Е Ш Е Н И Е    685

 

Номер   685

Година   12.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200713

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на А.О.У., ЕГН*, с.Д.Д., У.”5”№8 срещу НП №558 от 22.10.2014г. на Н-ка на М.Ю., с което на жалбоподателя на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложено адм. наказание „глоба“ от 2`000.00 лева, а на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС, са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението, подробно описани в атакуваното НП.

В жалбата се сочи, че атакуваното НП е неправилно и необосновано. Оспорва се фактическата обстановка, сочи се също, че са допуснати нарушения на материалния закон и НП било незаконосъобразно, като се излагат доводи в тази насока.

В съдебно заседание жалбоподателя - редовно призован, не се явява, не се явява и упълномощеният от него адвокат – адв.П.. От последния е депозирана молба съдът да даде ход на делото и да го разгледа в отсъствие на жалбоподателя, като поддържа жалбата и моли съда да отмени НП като незаконосъобразно.

В съдебно заседание въззиваемата страна М.Ю. - редовно уведомени, изпращат представител – главен юрисконсулт С.. Оспорва жалбата, излага доводи, че атакуваното НП е издадено от компетентен орган, при спазване на процесуалните правила, не са допуснати съществени нарушения, правилно е приложен материалния закон. Моли съда да потвърди изцяло НП.

В хода на съдебното следствие бяха разпитани свидетели и приобщени писмени доказателства по делото.

Съдът след като се запозна с жалбата, доводите на страните и доказателствата по делото, прие за установена следната фактическа обстановка:

На 20.06.2014г. се извършвала съвместна проверка от органите на М.Ю. и ОДМВР-Б. по спазване на акцизното законодателства, като св. В. и св.М., като представители на ОДМВР-Б. и св.Й. и П. /последният не е разпитван като свидетел/, като представители на М.Ю. били съвместен патрул на междуградски път в района на г.Б.. Един от спрените автомобила около 14.00ч. бил „Ф.Т.” с рег.№*. Свидетелите установили, че водач е жалбоподателят У. и го поканили да бъде извършена проверка в автомобила за наличие на акцизни стоки без бандерол. Жалбоподателят отрекъл да има такива в автомобила, но при извършената проверка в кабината на шофьора под яке, поставено на седалката били намерени такива, а именно 1 стек, съдържащ 10 кутии цигари с по 20 къса във всяка от тях, марка „D.”. Цигарите не били облепени с български акцизен бандерол по образец, утвърден от МФ, а съдържали надпис „DUTY FREE SALES ONLY”. За проверката бил съставен протокол за извършена проверка №896 от 20.06.2014г., в който отразили констатираното, като протокола бил подписан от жалбоподателя без възражения, както и опис на иззетите цигари, неразделна част от протокола. В самия протокол било отразено, че жалб.У. следва да се яви в М.Ю. на 17.07.2014г.

На 17.07.2014г. св.Р. – инспектор в МЮ в присъствието на жалбоподателя и св.Й. съставил АУАН №404 за това, че последният осъществил нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС, а именно държане на акцизни стоки без български акцизен бандерол, с надпис „DUTY FREE SALES ONLY”. Актът бил надлежно подписан и връчен на жалбоподателя У., който го подписал и депозирал писмени възражения, в които отразил, че цигарите са му за лична употреба и случаят е маловажен, както и да бъде взето предвид финансовото му състояние. Депозирал и писмени обяснения, в които отново отразил, е е закупил цигарите поради ниската им цена и защото не получавал големи доходи.

 Въз основа на така издадения АУАН и на осн. чл.53 от ЗАНН, на 22.10.2014г. било издадено НП №558 от Н-ка на М.Ю., с което на жалбоподателя е наложена на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС, адм. наказание „глоба“ от 2`000.00лв. за извършено адм. нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС. Постановено било и отнемане в полза на държавата на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС, на гореизброените инкриминирани вещи.

Така издаденото НП било получено от жалбоподателя на 31.10.2014г. /видно от обр.разписка на л.10/. Жалбата е депозирана в РРС на 07.11.2014г. /видно от печата, положен върху нея/.

Жалбата е подадена от правоимащ субект – срещу когото е издадено атакуваното НП, подадена е в законоустановения срок, поради което съдебният състав приема, че е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Изложената фактическа обстановка съдът установи по несъмнен начин въз основа на събрания доказателствен материал.

При така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени, до доказване на противното със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съдът намира, че АУАН е съставен от св. Р. на длъжност инспектор при М.Ю., която ex lege е оправомощен по смисъла на чл.102 от ЗАДС да съставя актове за установяване на адм. нарушения. НП е издадено от Н-ка на М.Ю.. Със Заповед №822 от 21.08.2014г. на Директора на А „М.”, същият е опрамощен да издава НП по ЗАДС, поради и което съдът намира, че АУАН и НП са издадени от компетентни лица, в кръга на службата им.

Съдът намира, че не са налице допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в процедурата по издаването на НП, същото е получено от жалбоподателя и последното е реализирало правото си на защита чрез въззивния съдебен контрол. НП съдържа всички законоустановени реквизити – изложени са от обективна страна всички признаци на състава на нарушените от чл.123, ал.6 от ЗАДС, като възраженията в тази насока са неоснователни. Описани са прецизно и обстойно всички факти и обстоятелства около извършената проверка и установеното с нея на конкретната дата, време и място, правилно е квалифицирано деянието като нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС, както и обстойно са посочени доказателствата, които подкрепят обвинението.

На следващо място съдът намира, че в настоящия случай в хода на съдебното следствие се събраха достатъчно доказателства за това, че констатираното и санкционирано с атакуваното НП административно нарушение на чл.123, ал.6 от ЗАДС е било извършено от обективна и субективна страна от жалбоподателя У. и възраженията на неговия процесуален представител са неоснователни. Неоснователно се явява и възражението за липса на умисъл в действията на жалбоподателя, както и заявеното в жалбата, че не е знаел за това, че са акцизни стоки, доколкото тези изявления противоречат на дадените от него обяснения и възражения пред наказващия орган, в които заявява, че ги е закупил именно защото са значително по-евтини от продаваните в търговската мрежа. На следващо място в потвърждение на знанието му за обстоятелството, че държи стоки, в нарушение на закона е и факта, че цигарите са били скрити под якето му, а не са поставени на видно място, което би могло да обоснове в някаква степен липса на умисъл. Количеството цигари – 10 кутии не предполага и приложение на разпоредбата на чл123, ал.7 от ЗАДС.

Правилно наказващия орган е наложил и минимално предвидената санкция по чл.126 от ЗАДС, като не е приел, че е налице маловажен случай, тъй като съгласно разпоредбата на чл.126б, ал.2 от ЗАДС, маловажен случай е само когато стойността на двойния размер на акциза не надвишава сумата от 50.00 лева, какъвто не е настоящия случай – размера на акциза е 64.90 лева, поради и което наведените доводи за маловажност на деянието са несъстоятелни.

Постановеното с НП отнемане на вещите предмет на нарушението е правилно и законосъобразно, тъй като се основава на разпоредбата на чл.124, ал. 1 от ЗАДС, съгласно която в случаите на нарушения по чл.126 от ЗАДС, както и в случаите, когато извършителят е неизвестен, стоките - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

ВОДИМ от горното и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН съдът,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРДЖАВА НП №558 от 22.10.2014г. на Н-ка на М.Ю., с което на А.О.У., ЕГН*, с.Д.Д., У.”5”№8, на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС, е наложено адм. наказание „глоба“ от 2`000.00 лева, а на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС, са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението, подробно описани в атакуваното НП, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Б. в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

След влизане в сила на решението да се изпрати препис на Н-ка на М.-Б., с оглед разпореждането с вещите, отнети в полза на държавата.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………