Р Е Ш Е Н И Е    607

 

Номер   607

Година   10.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200649

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на „Я.Е.”, представляван от Я.Е., подадена срещу НП №01/0103623/30.09.2014 г., издадено от Директора на Д.„.Т.-Б., с което на жалбоподателят на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 КТ, е наложено адм. наказание „имуществена санкция” от 1`500.00 лв. затова, че при извършена на 14.08.2014 г., около 11.20 часа, проверка по работни места, относно спазване разпоредбите на трудовото законодателство на обект – Фурна за хляб, находящ се в Г.Р., в района на “П.з.”, стопанисван от „Я.Е.”, представляван от Я.Е., и извършена на 22.08.2014 г. проверка по документи на търговеца, е констатирано, че „Я.Е.”, представляван от Я.Е., в качеството си на работодател, е допуснало на 14.08.2014 г. лицето Г.М.Х., да извършва трудова дейност в обекта на проверка, на длъжността „Общ работник”, без да и е предоставил екземпляр от сключен в писмена форма трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено от ТД на НАП - нарушение по чл.63, ал.2 КТ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материално и процесуално-правни норми.

Жалбоподателят - редовно призован, не се явява представител. Явява се процесуален представител – адвокат Б., който поддържа жалбата. Представя писмена защита, в която излага подробни съображения.

За административно-наказващия орган - редовно призован, се явява процесуален представител – старши юрисконсулт П.. Представя писмена защита, в която излага подробни съображения.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

На 14.08.2014 г., около 11.20 часа, свидетелките Б.И. и Т.К., инспектори от Д.„.Т.-Б., извършили проверка по спазване на трудовото законодателство на обект – Фурна за хляб, находящ се в Г.Р., в района на “П.з.”, стопанисван от „Я.Е.”, представляван от Я.Е.. Същите заварили в обекта работници, сред които и лицето Г.М.Х.. Последната попълнила дадена и от проверяващите Декларация за установяване законността на трудово правоотношение при предоставяне на работната сила, в която посочила, че работи на обекта на проверката, на длъжността „Общ работник” от 13.08.2014 г., както и, че не е получила екземпляр от сключен в писмена форма трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено от ТД на НАП.

След това служителите на АНО попълнили призовка, в която посочили на коя дата следва да се яви представител на дружеството в Д.„.Т.-Б., в която било отразено, че следва да представи трудовите договори на заварените в обекта работници, както и справки за регистрация на същите. Призовката била връчена на управителя на работодателя, след като проверката приключила около 12.30 часа.

На 22.08.2014 г., в сградата на Д.„.Т.-Б. се явила управителката на търговеца, като представила писмени доказателства и за лицето Г.М.Х., а именно трудов договор от 12.08.2014 г. и справка за регистрация на същия от 14.08.2014 г., от 16.57 часа.

В нейно присъствие, свидетелите на АНО, съставили Протокол за извършена проверка, в който отразили констатираните обстоятелства от инспекторите от Д.„.Т.-Б., при извършената на датите от същите проверки. На управителката на търговеца бил връчен препис от протокола. Веднага след това, в нейно присъствието, свидетелите на АНО, съставили и АУАН №01/0103623/22.08.2014 г. срещу „Я.Е.”, представляван от Я.Е., за това, че при извършена на 14.08.2014 г., около 11.20 часа, проверка по работни места, относно спазване разпоредбите на трудовото законодателство на обект – Фурна за хляб, находящ се в Г.Р., в района на “П.з.”, стопанисван от „Я.Е.”, представляван от Я.Е., и извършена на 22.08.2014 г. проверка по документи на търговеца, е констатирано, че „Я.Е.”, представляван от Я.Е., в качеството си на работодател, е допуснало на 14.08.2014 г. лицето Г.М.Х., да извършва трудова дейност в обекта на проверка, на длъжността „Общ работник”, без да и е предоставил екземпляр от сключен в писмена форма трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено от ТД на НАП - нарушение по чл.63, ал.2 КТ. След това АУАН бил връчен на управителката, която го подписала.

Въз основа на АУАН е издадено НП №01/0103623/30.09.2014 г., издадено от Директора на Д.„.Т.-Б., с което на жалбоподателят на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 КТ, е наложено адм. наказание „имуществена санкция” от 1`500.00 лв., затова че при извършена на 14.08.2014 г., около 11.20 часа, проверка по работни места, относно спазване разпоредбите на трудовото законодателство на обект – Фурна за хляб, находящ се в Г.Р., в района на “П.з.”, стопанисван от „Я.Е.”, представляван от Я.Е., и извършена на 22.08.2014 г. проверка по документи на търговеца, е констатирано, че „Я.Е.”, представляван от Я.Е., в качеството си на работодател, е допуснало на 14.08.2014 г. лицето Г.М.Х., да извършва трудова дейност в обекта на проверка, на длъжността „Общ работник”, без да и е предоставил екземпляр от сключен в писмена форма трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено от ТД на НАП - нарушение по чл.63, ал.2 КТ.

НП е връчено на 08.10.2014 г. В последствие последното е обжалвано на 10.10.2014 г., чрез подаване на жалбата по куриер.

Тези обстоятелства се доказват, както от свидетелските показания на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира като напълно достоверни показанията на свидетелите на АНО. Съдът възприема показанията им, защото са последователни и относими към предмета на доказване в настоящото производство, като свидетелите са незаинтересовани от изхода да делото. Същите опровергават категорично показанията на свидетелката Г.М.Х., че в деня на проверката не е полагала труд, а само се е намирала на мястото на проверката, за да се запознае с обстановката на бъдещото си работно място.

Не се констатираха нарушения на процедурата, които на собствено основание да пораждат отмяната на акта като незаконосъобразен. При издаването на наказателното постановление, административно - наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока, ето защо, намира постановлението за законосъобразно.

НП е и правилно. С обжалвания санкционен акт на дружеството жалбоподател, в качеството му на работодател, за нарушение на чл.63, ал.2 КТ, е наложено наказания "имуществена санкция". Нарушението, за което е наказан жалбоподателят в настоящото производство, е свързано с неизпълнение на задължението му в посоченото качество да не допуска лице да извършва трудова дейност, без да му е предоставил екземпляр от сключен в писмена форма трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено от ТД на НАП.

По делото се доказа по безспорен начин, че на 14.08.2014 г., около 11.20 часа, дружеството в качеството си на работодател, е допуснало лицето Г.М.Х., да извършва трудова дейност в обекта на проверка, на длъжността „Общ работник”. Съгласно чл.63, ал.1 от КТ, работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от териториалната Д. на НАП. С оглед на това обстоятелство, жалбоподателят е следвало да допусне до работа лицето Г.М.Х., едва след предоставяне на същия на екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от териториалната Д. на НАП. По този начин е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.62, ал.3 КТ. Установи се, че проверката е започнала в 11.20 часа, съответно приключила в 12.30 часа, а самото уведомлението по чл.62, ал.3 КТ е извършена на същата дата, но в 16.57 часа.

НП е законосъобразно издадено и е правилно, като наложеното наказание съответства на тежестта на нарушението, доколкото е наложено наказание в минималното определено в закона, поради което следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр. З ЗАНН, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №01/0103623/30.09.2014 г., издадено от Директора на Д.„.Т.-Б., с което на жалбоподателят на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 КТ, е наложено адм. наказание „имуществена санкция” от 1`500.00 лв., за това, че при извършена на 14.08.2014 г., около 11.20 часа, проверка по работни места, относно спазване разпоредбите на трудовото законодателство на обект – Фурна за хляб, находящ се в Г.Р., в района на “П.з.”, стопанисван от „Я.Е.”, представляван от Я.Е., и извършена на 22.08.2014 г. проверка по документи на търговеца, е констатирано, че „Я.Е.”, представляван от Я.Е., в качеството си на работодател, е допуснало на 14.08.2014 г. лицето Г.М.Х., да извършва трудова дейност в обекта на проверка, на длъжността „Общ работник”, без да и е предоставил екземпляр от сключен в писмена форма трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено от ТД на НАП - нарушение по чл.63, ал.2 КТ.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………………..