Р Е Ш Е Н И Е    605

 

Номер   605

Година   10.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200541

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на Т.Я.С., подадена срещу НП №14-3794-000254/02.07.2014 г., издадено от н-к РУ„П“Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.179, ал.2 ЗДвП - глоба от 100.00 лв. затова, че на 03.06.2014 г., около 19.20 часа, в Г.Б., на у.„П.Е.“, път №II-19, км. 38, управлява лек автомобил с рег. №*, като при наличие на пътен знак В-24 предприема маневра изпреварване и удря завиващия на ляво лек автомобил с рег. №* и реализира ПТП с материални щети - нарушение чл.6, т.1 ЗДвП.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП.

Жалбоподателката се явява лично. Поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено, като излага съображения.

Ответника - редовно призован, не се явява. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда се изразява становище, че НП е правилно и законосъобразно и се иска неговото потвърждаване.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните основания и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 03.06.2014 г., около 19.20 часа, жалбоподателя Т.Я.С. управлявал лек автомобил с рег. №*, с който се движел по у.„П.Е.“ - път №II-19 в Г.Б.. В посоченото време навлязъл в км. 38 на път №II-19, където имало пътен знак В-24 забраняващ изпреварване. В зоната на действие на знака, жалбоподателя с управлявания от него автомобил предприел маневра изпреварване на спрелия пред него лек автомобил с рег. №*, който бил без включени мигачи за завиване, в която и да е посока. В този момент последния от автомобилите предприел рязко маневра ляв завой, пресичайки пътя на автомобила на жалбоподателя. В резултат на тази маневра, последния ударил с управлявания от него автомобил другия автомобил в областта на задна лява гума. Малко след това на мястото на инцидента пристигнали свидетелите Н.Ш. и Х.З., служители в РУ„П“Б.. Водачите на двата автомобила обяснили на същите за възникналото ПТП.

Веднага след това, в присъствието на жалбоподателя, свидетелите му съставили АУАН №567756/03.06.2014 г., за това, че на 03.06.2014 г., около 19.20 часа, в Г.Б., на у.„П.Е.“, път №II-19, км.38, управлява лек автомобил с рег. №*, като при наличие на пътен знак В-24 предприема маневра изпреварване и удря завиващия на ляво лек автомобил с рег. №* и реализира ПТП с материални щети - нарушение чл.6, т.1 ЗДвП.

Актът бил връчен на нарушителя.

На основание АУАН било издадено НП №14-3794-000254/02.07.2014 г., издадено от н-к РУ„П“-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.179, ал.2 ЗДвП - глоба от 100.00 лв. затова, че на 03.06.2014 г., около 19.20 часа, в Г.Б., на у.„П.Е.“, път №II-19, км. 38, управлява лек автомобил с рег. №*, като при наличие на пътен знак В-24 предприема маневра изпреварване и удря завиващия на ляво лек автомобил с рег. №* и реализира ПТП с материални щети - нарушение чл.6, т.1 ЗДвП.

НП е връчено на нарушителят на 18.07.2014 г., а е обжалвано на 23.07.2014 г.

Тези обстоятелства се доказват, както от обясненията на жалбоподателя и свидетелските показания на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира показанията на свидетелите на АНО, дадени в качеството им на длъжностни лица, в рамките на службата им и при изпълнение на служебните им задължения, без лични, частни отношения с жалбоподателя. Съдът кредитира и обясненията на жалбоподателя, които се подкрепят и от показанията на свидетелите.

Съдът намира, че АУАН е редовен, поради което следва да намери приложение в конкретната хипотеза презумпцията, въведена в чл.189, ал.2 от ЗДвП, според която "редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното". В случая е разместена доказателствената тежест в процеса и касатора е този който следва да извърши обратно доказване на установените с АУАН факти. Такова по делото не е проведено успешно, поради което първоинстанционният съд, намира, че отразената в АУАН фактическа обстановка е правилна.

Разпоредбата на чл.42, т.4 от ЗАНН, изисква в акта за установяване на адм. нарушение да се съдържа точно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. В конкретния казус съдът е на мнение, че административно наказващият орган е формулирал точно и достатъчно обстоятелствено т. нар. административно-наказателно обвинение. В производството, развило се пред административния орган, не са допуснати нарушения, опорочаващи издаденото НП. Органът, осъществявайки правомощията си в пределите на своята компетентност, е установил обективно всички факти и обстоятелства, отнасящи се до правата, задълженията и отговорностите на субекта. Така изложените обстоятелства са напълно достатъчни за наказаното лице, за да разбере в цялост извършеното административно нарушение и да организира адекватно защитата си.

Съдът намира, че НП е правилно и законосъобразно.

Извършеното деяние представлява адм. нарушение по см. на чл.6, т.1 ЗДвП, тъй като нарушителят е управлявал МПС- лек автомобил и при наличие на пътен знак В-24, забраняващ изпреварване е предприел маневра „изпреварване“ при което е причинил пътнотранспортно произшествие. Посочената норма въвежда задължение по отношение на водачите на МПС, да съобразяват своето поведение с пътните знаци, така, че да не причинят пътнотранспортно произшествие, което настоящият жалбоподателя не е спазил. По този начин е извършил административно нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.6, т.1 ЗДвП.

Наложеното на жалбоподателя наказание, е определено правилно по вида си, съобразно приложимият санкционен състав - чл.183, ал.1, т.1 ЗДвП, индивидуализирани от минимума предвиден в разпоредбата. Така проведената индивидуализация, според съда е изцяло съобразена с разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН, доколкото АНО е отчел всички релевантни за отговорността обстоятелства.

Извършеното от жалбоподателя деяние е съставомерно и е основания за реализирането на административно-наказателната му отговорност, като по делото не съществува спор относно личността на административно-наказателно отговорното лице.

От субективна страна, деянието е извършено при пряк умисъл.

От обективна страна, осъщественото деяние съдържа признаците на административно нарушение на транспортното законодателство.

Преценката на административно-наказващия орган за "маловажност" на случая по чл.28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол, и когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. Съдът намира, че не е налице "маловажен случай" по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като нарушението е с висока степен на обществена опасност.

По гореизложените съображения, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №14-3794-000254/02.07.2014 г., издадено от н-к РУ„П“Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.179, ал.2 ЗДвП - глоба от 100.00 лв. затова, че на 03.06.2014 г., около 19.20 часа, в Г.Б., на у.„П.Е.“, път №II-19, км. 38, управлява лек автомобил с рег. №*, като при наличие на пътен знак В-24 предприема маневра изпреварване и удря завиващия на ляво лек автомобил с рег. №* и реализира ПТП с материални щети - нарушение чл.6, т.1 ЗДвП.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………………..