Р Е Ш Е Н И Е    547

 

Номер   547

Година   05.02.215

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200605

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.Т.ЕООД с ЕИК*, с адрес в г.Р., У."С.С.”№22, П. от Е.А., срещу НП №21-0000812 от 02.06.2014г. на Директор на РД”.-Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.96г от ЗАП, адм. наказание "имуществена санкция" от 1`000.00 лева, за нарушение на чл.7а, ал.2, пр.3 от ЗАП.

В съдебно заседание жалбоподателят - редовно уведомен, се представлява от А.Б. с пълномощно по делото.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Директор на РД”.-г.Б. - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. В съпроводителното писмо към административно-наказателната преписка моли съдът да потвърди НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата „.Т.ЕООД с ЕИК*, с адрес в г.Р., У."С.С.”№22, П. от Е.А., срещу НП №21-0000812 от 02.06.2014г. на Директор на РД”.-Б., е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

На неустановена дата „.Т.ЕООД с ЕИК*, с адрес в г.Р., У."С.С.”№22, П. от Е.А. било поканено на 07.05.2014г. да изпрати представител в РД“АА“-Б. за извършване на комплексна проверка по документи. На 07.05.2014г. в РД“АА“ се явило неустановено лице, като представител на търговското дружество.Св.Г. и св. Д. – двамата служители на РД„.-Б. извършили проверката по документи на „.Т.ЕООД с ЕИК*. В хода на тази проверка се установило, че дружеството-жалбоподател е наело по трудово правоотношение на 18.12.2012г. лицето С.Д. на длъжност „шофьор“ на товарен автомобил. Установило се още, че С.Д. за периода 23.10.2013г. до 30.01.2014г. е извършил превоз на товари, като не е притежавал удостоверение за психологическа годност. В резултат от направените констатации св.Д. съставил Акт за установяване на адм. нарушение №187243/07.05.2014г. в присъствието на свидетеля на констатиране на нарушенията – св.Г.. След като съставил акта, св.Д. констатирал, че явилото се на проверката лице, няма правомощия да подписва и получава актове за установяване на административни нарушения. В последствие – на 10.05.2014г. процесния АУАН бил връчен на редовно упълномощен представител на дружеството-нарушител, който го подписал без да изложи възражения. Такива не постъпили и в 3-дневния срок.

Въз основа на посочения АУАН и на осн. чл.53 от ЗАНН било издадено НП №21-0000812 от 02.06.2014г. на Директор на РД”.-Б., с което на жалбоподателя е наложено на осн. чл.96г от ЗАП адм. наказание "имуществена санкция" от 1`000.00 лева, за нарушение на чл.7а, ал.2, пр.3 от ЗАП.

От така изложената и приета фактическа обстановка по отношение допустимите за разглеждане факти, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяване на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съдът счита, че от събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства се установява по несъмнен начин извършването на нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя, както и правилно е бил определен и субекта на административно-наказателна отговорност.

 В същото време съдът констатира, че в хода на административно-наказателното производство е допуснато грубо нарушение на процесуалните правила. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН, АУАН се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. В настоящият случай АУАН е съставен в отсъствието на нарушителя при условие, че не са налице предпоставките на ал.2 на чл.40 от ЗАНН. По делото не се съдържат доказателства до жалбоподателя да е поканен за съставяне на акт по надлежния ред. От показанията на св.Д. и св.Г. е видно, че след проверката по документи, двамата са констатирали, че представителя на ТД, присъствал на проверката не е редовно упълномощен и въпреки това са пристъпили към съставяне на АУАН. В посочения това лице не е вписано, а в последствие АУАН е бил редовно връчен. Посоченото е съществено нарушение, което на собствено основание, води до отмяна на процесното НП, независимо, че нарушението и неговия субект са установени, а НП е издадено от компетентен орган и отговаря на изискванията на закона.

 Предвид всичко изложено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №21-0000812 от 02.06.2014г. на Директор на РД”.-Б., с което на „.Т.ЕООД с ЕИК*, с адрес в г.Р., У."С.С.”№22, П. от Е.А., е наложено на осн. чл.96г от ЗАП, адм. наказание "имуществена санкция" от 1`000.00 лева за нарушение на чл.7а, ал.2, пр.3 от ЗАП, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Б. в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………….