Р Е Ш Е Н И Е    540

 

Номер   540

Година   04.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200811

по  описа  за

2014

година

 

ПРИЗНАВА обв. В.И.Д., роден на 30.04.1989 г. в Г.Р., жител и живущ в с.Г.Д., О.Р., българин, български гражданин, неженен, неосъждан - реабилитиран, със средно образование, работи на длъжност „П.” към „П.п.”ООД, с ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 28.08.2014 г., около 20:00 часа в м. „С.б.”, землище на с.Г.Д., о.Р., в отдел 160„к” на ДГФ, стопанисван от ТП „ДГС-Р.” без редовно писмено позволително отсякъл от горския фонд дървета и части от дървета, както следва:

Средна строителна дървесина от бял бор, ІІІ клас на сортиментност – 0,33 куб. м; ІV клас на сортиментност – 0,744 куб.м. и V клас на сортиментност – 0,12 куб.м; Дребна строителна дървесина от бял бор, VІ клас на сортиментност – 0,204 куб.м; Дърва за огрев – 0,17 куб.м – общо количество на незаконно отсечена дървесина 1.568 куб.м., причинена щета на ДГФ е 105.67 лева, като случаят е маловажен и имуществените вреди са възстановени до приключване на съдебното следствие – престъпление по чл.235, ал.6 от НК, вр. с чл.235, ал.1, пр.1от НК, поради което и на основание чл.235, ал.6, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.78а от НК, вр. чл.378, ал.4, т.1 от НПК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА адм. наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лева.

На основание чл.235, ал.7 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата Средна строителна дървесина от бял бор, ІІІ клас на сортиментност – 0,33 куб. м; ІV клас на сортиментност – 0,744 куб.м. и V клас на сортиментност – 0,12 куб.м; Дребна строителна дървесина от бял бор, VІ клас на сортиментност – 0,204 куб.м; Дърва за огрев – 0,17 куб.м. - общо количество дървесина 1.568 куб.м.

ОСЪЖДА обв. В.И.Д., с установена самоличност по-горе да заплати на основание чл.189, ал.3 от НПК, направените разноски по делото за експертизи от 185.00 лева по сметка на ОД на МВР-Б., както и 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист по сметка на РС-Разлог..

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 19.02.2015 г.

към РЕШЕНИЕ №540 от 04.02.2015 г.

по НАК.Д. №811 от 2014 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е образувано по повод внесено от РП-Р. в РС-Разлог постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК на В.И.Д., за това, че на 28.08.2014г. около 20.00ч. в м.“С.б.“, землището на с.Г.Д., о.Р., в отдел 160„к“ на ДГФ, стопанисван от ТП ДГС„Р.“ без редовно позволително отсякъл от горския фонд дървета дървета и части от дървета, както следва – средна строителна дървесина от бял бор, III клас на сортиментност – 0.33куб.м.; IV клас на сортиментност – 0.744куб.м.; V клас на сортиментност – 0.12куб.м.; дребна строителна дървесина от бял бор, IV клас на сортиментност – 0.204куб.м.; дърва за огред – 0.17куб.м., като случаят е маловажен – общото количество на незаконно отсечената дървесина е 1.568 куб.м., причинената щета на ДГФ е 105.67 лева – престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.1, пр.1 от НК.

 Производството по делото се разгледа по реда на глава Двадесета и осма от НПК, в отсъствието на обвиняемия. Последният е редовно уведомен за започналото съдебно производство срещу него, като съдебните книжа са му връчени лично.

 В хода на съдебните прения РП-Р. се представлява от прокурор Ч. Последният поддържа повдигнатото срещу обвиняемия обвинение. Счита, че обвинението е доказано, както от обективна, така и от субективна страна от събраните писмени доказателства по делото. Предлага на обв.Д. да бъде наложено адм. наказание по реда на чл.78а от НК в минимален размер, отчитайки обстоятелствата, че същия е млад човек, с одобри характеристични данни.

 В хода на съдебните прения защитникът на обвиняемия – адв.П. не оспорва фактите, изложени в Постановлението на РП-Р., но счита, че същите не са съставомерни по чл.235 ал.5 от НК, а се касае за адм. нарушение по ЗГ, поради и което следва да бъде приложен чл.9, ал.2 от НК. Алтернативно пледира за налагане на адм. наказание при условията на чл.78а от НК в минимален размер.

След като изслуша становището на страните, анализира и подложи на преценка събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият В.И.Д. е роден на 30.04.1989г. в г.Р., живее в с.Г.Д., с ЕГН*, българин, български гражданин, със средно образование. Същият е млад човек, трудово ангажиран – работи в „П.п.“ООД, неосъждан, с добри характеристични данни, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, наказван и по адм. ред за нарушения по ЗГ.

 На 28.08.2014г. св. Б. – горски надзирател, св.Г. – горски надзирател и св.П. – горски надзирател, извършвали проверка в района на отдел 160„к“ на ДГФ, стопанисван от ТП ДГС-Р.. Около 20.00часа в отдела непосредствено възприели как обв.Д. сече с моторен трион дървета от бял бор, като около него имало и прясно отрязани такива. Свидетелите потърсили на обв.Д. позволително за сеч, но такова не им било представено, като дърветата не били маркирани с КГМ. Последните замерили отсечения дървен материал и установили че са отсечени 10бр.дървета с дължина на около 1 метър, със среден диаметър около 20см., като вид, сортиментност, количество и категория дървесина били средна строителна дървесина от бял бор, III клас на сортиментност – 0.33куб.м.; IV клас на сортиментност – 0.744куб.м.; V клас на сортиментност – 0.12куб.м.; дребна строителна дървесина от бял бор, IV клас на сортиментност – 0.204 куб.м.; дърва за огред – 0.17 куб.м.

В отдел 160„к“ на ДГФ съставът на дърветата е бял бор, като насажденията са изкуствено създадени, с възраст около 55 години, стопански клас на насаждението. Функционалността на гората е дървопроизводствена и средообразуваща, а екологичните й функции са съврзани с възпрепятстване образуването на ерозионни процеси, задържане на повърхностен оток на водите с цел запазване на инфраструктурните територии, видно от заключението на лесотехническата експертиза.

За установеното свидетелите съставили констативен протокол №001651 от 28.08.2014г. и АУАН №042327 /бланков №/ и № по регистъра 768, които били подписани от обв.Д. без възражение.

Съгласно заключението на изготвената лесотехническа експертиза в хода на досъдебното производство към датата на деянието, стойността на вещите предмет на престъплението по обвинителния акт е 63.00 лв., а щетата нанесена на ДГФ е от 105.67 лева.

Предметът на престъплението е бил огледан на място от разследващ орган, като е съставен протокол за оглед на местопроизшествие от 18.11.2014г.

 Щетата нанесена на ДГФ от 105.67лв. е била заплатена от обвиняемия Д. на 30.12.2014г., видно от вносна бележка на л.70 от ДП.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства, приобщени по реда на чл.378, ал.2 от НПК - показанията на свидетелите Б., П. и Г., заключението на лесотехническа експертиза, писмо изх. №1286/26.09.2014 г. по описа на РДГ-Б., акт №042327/28.08.2014 г. (768/17.09.2014 г.), констативен протокол №001651/28.08.2014 г., писмо вх. №2816/09.09.2014 г. по описа на РДГ-Б., докладна от Б.Б. вх. №964/01.09.2014 г., протокол за оглед на местопроизшествие от 18.11.2014 г., скица, снимков материал – пет листа, справка за съдимост рег. №795/13.10.2014 г. по описа на РС-Разлог на лицето В.И.Д., удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца изх. №1739/15.10.2014 г. по описа на ОбА-Р., на лицето В.Д., удостоверение за съпруг/а и родствени връзки изх. №1740/15.10.2014 г. по описа на ОбА-Р. на лицето В.Д., удостоверение за декларирани данни изх. №*/16.10.2014 г. по описа на О.Р., дирекция „Приходи” писмо изх. №1398/24.10.2014 г. по описа на РДГ-Б., писмо изх. №1286/26.09.2014 г. по описа на РДГ-Б., акт №042327/28.08.2014 г. (768/17.09.2014 г.), КП №001651/28.08.2014 г., доклад от Б.Б. вх. №964/01.09.2014 г., писмо до РДГ-Б. вх. №2816/29.09.2014 г., акт №042326/28.08.2014 г. (767/17.09.2014 г.), писмо изх. №1533/26.08.201 г. по описа на РДГ-Б., акт №001301/11.08.2013 г., КП №001139, разписка за отговорно пазене на вещи №016165/11.08.2013 г., доклад вх. І№932/16.08.2013 г. по описа на РДГ-Б., писмо до РДГ-Б. вх. №3060/22.08.2013 г., вносна бележка за платена щета.

Съдът кредитира показанията на св.Б., П. и Г., като подложи тези показания на задълбочен анализ, съобразявайки положението на свидетелите в процеса и отчитайки служебното им качество и евентуална заинтересованост от изхода на процеса. Оценката на свидетелските показания, основана на събрания и проверен в процеса доказателствен материал, тяхната последователност и безпротиворечивост са в състояние да обосноват у съда извод, че събитията са се развили по начина, посочен от тези свидетели и не намери основания да се съмнява в тяхната достоверност. Показанията им са логични, взаимно допълващи се, последователни, непротиворечиви досежно датата, времето, мястото на извършване на деянието, действията на подсъдимия, вида на количеството като брой дървета, предмет на престъплението, поради което и съдът ги кредитира изцяло.

Съдът дава вяра на приетата по делото лесотехническа експертиза, тъй като вещото лице е отговорило точно и ясно на поставените му въпроси. Заключението на вещото лице е, че общата кубатура на дървения материал е 1.568 куб.м. от които средна строителна дървесина от бял бор, III клас на сортиментност – 0.33куб.м.; IV клас на сортиментност – 0.744 куб.м.; V клас на сортиментност – 0.12 куб.м.; дребна строителна дървесина от бял бор, IV клас на сортиментност – 0.204 куб.м.; дърва за огред – 0.17 куб.м., всичко на обща стойност 63.00 лв., а нанесената щета на ДГФ от 105,67 лв. Същото не е оспорено от страните и съдът го кредитира изцяло.

ОТ ПРАВНА СТРАНА

За да отговори на един от основните въпроси поставени в чл.301, ал.1 от НПК, а именно: дали подсъдимият е автор на престъплението, за което е привлечен да отговаря, съдът следва да обсъди всички доказателства и доказателствени средства, върху които се гради приетата за установена фактическа обстановка в обвинителния акт.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият В.И.Д. е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по чл.235, ал.6, вр. ал.1, пр.1 от НК, като на 28.08.2014г. около 20.00ч. в м.“С.б.“, землището на с.Г.Д., о.Р., в отдел 160„к“ на ДГФ, стопанисван от ТП ДГС„Р.“, без редовно позволително отсякъл от горския фонд дървета дървета и части от дървета, както следва – средна строителна дървесина от бял бор, III клас на сортиментност – 0.33куб.м.; IV клас на сортиментност – 0.744 куб.м.; V клас на сортиментност – 0.12 куб.м.; дребна строителна дървесина от бял бор, IV клас на сортиментност – 0.204 куб.м.; дърва за огред – 0.17 куб.м., като случаят е маловажен – общото количество на незаконно отсечената дървесина е 1.568 куб.м., причинената щета на ДГФ е 105.67лв., като случаят е маловажен.

 Предмет на престъплението по чл.235, ал.1 от НК, може да бъде дървен материал, принадлежащ на ДГФ, като изпълнителните деяния са сеч, събиране, вземане, добиване или извозване. В конкретния случай обвиняемият е осъществил изпълнителното деяние „сеч“, като инкриминирания дървен материал не е маркиран с горска контролна марка, и не е представено разрешително за неговия произход. Обвиняемият е установил фактическа власт върху инкриминирания дървен материал.

Съдът намери, че в случая е налице хипотезата на ал.6 на чл.235 от НК поддържана от държавното обвинение, а именно, че деянието, извършено от обвиняемия представлява маловажен случай, а не малозначителен по смисъла на чл.9, ал.2 от НК, както пледира защитата. Действително систематичното и логическото тълкуване на материалноправната норма на чл.9, ал.2 НК мотивира нейната приложимост спрямо всички престъпни деяния. Тя може принципно да намери приложение по отношение на всеки престъпен състав от особената част, включително и привилегированите, когато обаче са налице основанията за това - деянието да е малозначително, поради липсата на обществена опасност въобще, или поради нейната явна незначителност.

 Разпоредбата на чл.235 НК, защитава важни обществени отношения, свързани с развитието на обществените отношения в стопанските отрасли за рационално управление, възпроизводство, ползване, стопанисване и функциониране на горския фонд. Това обстоятелство е преценено от законодателя принципно при криминализирането на маловажен случай при извършване на престъпление по чл.235 от НК. За да бъде определено като престъпно обаче конкретното поведение, то следва да покаже типичната за този тип прояви степен на засягане на обекта на деянието, което да обоснове използването на санкционите средства на наказателното право и да ги направи обществено приемливи. Съгласно чл.93, т.9 от НК едно деяние представлява маловажен случай, когато степента на обществената му опасност е по-ниска в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства. Съдебната преценка по този въпрос се извършва на основата на фактическите данни по делото, отнасящи се до начина на извършване на деянието, вида и стойността на предмета му, вредните последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства, които имат значение за степента на обществена опасност и моралната укоримост на извършеното. В случая обаче тези обстоятелства са налице – обвиняемият е с чисто съдебно минало, с добри характеристични данни, трудово ангажиран, стойността на щетата е ниска, но изпълнителното деяние се изразява в сеч на дървесина от ДГФ, която е на над 55 години, изкуствено насаждение, с цел възпрепятстване и предотвратяване на ерозионни процеси, задържане на повърхностен оток на водите с цел запазване на инфраструктурни обекти; броя на отсечените дървета – 10 бр., средството, с което са отсечени - моторен трион; по време около 20.00ч. вечерта, когато съответно вероятността да бъде заловен е изключително ниска. Именно тези обстоятелства дават основа на съда да приеме, че в случая се касае за маловажен случай по смисъла на чл.235 ал.6 от НК, съответно наличие на обществена опасност на деянието, но по-ниска от тази при съставите по основния текст на чл.235, ал.1 от НК, а не за несъставомерно деяние по смисъла на чл.9, ал.2 от НК. Нещо повече съгласно Тълкувателно решение №62/1989 г. на ОСНК, относно критериите за преценка наличието или не на „маловажен случай”, по смисъла на чл.93, т.9 НК, равностойността на предмета на престъплението е само един от тези критерии и същият няма доминиращо значение над останалите, поради и което възраженията на защитника, че се касае за приложение на чл.9, ал.2 от НК, са несъстоятелни с оглед развитите по-горе съображения по отношение на маловажния случай.

От субективна страна подсъдимия е извършил деянието при форма на вината - пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Причини за извършване на деянието са незачитане на установения в страната ред и желание за облагодетелстване от придобития дървен материал.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението чл.235, ал.6 от НК се предвижда наказание до 1 г. лишаване от свобода, или пробация, или глоба от сто до триста лева, като същото е умишлено по своя характер.

ОбВ.Д. е с чисто съдебно минало и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на гл.8, раздел ІV от НК. Причинената щета на ДГФ е възстановена, като изцяло размера й е изплатен от обвиняемия още в хода на досъдебното производство. Предвид изложеното, съдът е длъжен да освободи деецът от наказателна отговорност, като му наложи адм. наказание „Глоба”.

Съдът намери, че при индивидуализацията на наказанието на подсъдимия следва да отчете като смекчаващи обстоятелства добрите характеристични данни, изключително ниската стойност на инкриминирания материал – 63.00 лева, своевременното заплащане на щетата, съдействието му още в хода на досъдебното производство, поради и което наказанието на обвиняемия следва да бъде определено наказание „глоба” от 1`000.00 лв.

Така определеното наказание настоящия съдебен състав счита, че отговаря на степента на обществена опасност на деянието и най- вече на степента на обществена опасност на дееца и ще изпълни задачите на генералната и специалната превенции, както и ще има превъзпитателно поправително въздействие върху обвиняемия и превантивно – възпиращо въздействие върху обществото. При приложение на чл.78а от НК съдът е длъжен да определи наказанието в рамките на диапазона даден от законодателя, а именно от 1`000.00 до 5`000.00 лева. Съгласно разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК, когато за извършеното престъпление се предвижда наказание само глоба или друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба, която разпоредба в настоящия случай е неприложима, доколкото за престъплението се предвижда освен глоба и по-тежко наказание.

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

С оглед разпоредбата на чл.235, ал.7 от НК, която се явява императивна по своя характер съдът отне в полза на държавата вещите – предмет на престъплението – 1.568 куб.м. дървесина от бял бор.

ПО РАЗНОСКИТЕ

Съдът на основание чл.189, ал.3 от НПК и с оглед обстоятелството, че призна подсъдимият В.И.Д. за виновен в извършване на престъплението по чл.235, ал.6, вр. ал.1, пр.1 от НК, намери, че същия следва да заплати направените разноски 105.00 лева, платими по сметка на ОД МВР-Б., както и 5 лева за издаване на изпълнителен лист, платими по сметка на РС-Разлог.

По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :.................................................