Р Е Ш Е Н И Е    527

 

Номер   527

Година   03.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200776

по  описа  за

2014

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Л.В.К., роден на 30.10.1996 г. в г.Р., жител и живущ в с.г., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик, ЕГН*, за ВИНОВЕН в това, че след като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, на 30.09.2014 г. около 01.20 ч. в г.Р., по У.„И.", в района на валявицата в посока към центъра на града, управлявал лек автомобил м. „О.", м. „К." с peг. №* без съответно свидетелство за правоуправление, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с НП НП №14-0331-000713/07.07.2014 г. на Н-ка на РУП-Р. към ОДМВР-Б., влязло в сила на 11.09.2014 г. за същото такова деяние - управление на МПС без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 НК, вр. с чл.63, ал.1, т.4 НК, поради което и на основание чл.78а, ал.6, вр. ал.1 от НК, вр. чл.343в, ал.2 НК, вр. с чл.63, ал.1, т.4 НК, го освобождава от наказателна отговорност, като му налага адм. наказание „Обществено порицание“, което да се обяви чрез залепване на съобщение за това за срок от 1 месец на таблото за обяви в ПГССТ„А.К.“-Б..

ОСЪЖДА обвиняемият Л.В.К., със снета от по-горе самоличност, да заплати по сметката на ОД на МВР-Б., сумата от 155,00 лева, представляващи разноски за експертиза.

Решението на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:.............................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 16.02.2015 година

към РЕШЕНИЕ №527 от 03.02.2015 г.

по НАК.Д. №776 от 2014 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесено постановление от РП-Р., с което обвиняемия Л.В.К., е предадена на съд по обвинение за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, затова, че след като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, на 30.09.2014 г. около 01.20 ч. в г.Р., по У.„И.", в района на валявицата в посока към центъра на града, управлявал лек автомобил м. „О.", м. „К." с peг. №* без съответно свидетелство за правоуправление, като деянието е извършено в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с НП НП №14-0331-000713/07.07.2014 г. на Н-ка на РУП-Р. към ОДМВР-Б., влязло в сила на 11.09.2014 г. за същото такова деяние - управление на МПС без съответно свидетелство за управление.

Представени са и доказателствени материали /ДП №366/2014 г., по описа на РУ„П”-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Обвиняемия, редовно призован се явява лично. В хода на съдебното следствие не дава обяснения. В последната си дума моли изразява съжаление за извършеното.

Защитника му адвокат К. не оспорва установената в постановлението фактическа обстановка, като твърди, че същата се установява от събраните доказателства. Моли да се наложи наказание административно наказание „Обществено порицание“, което е съобразено с възрастта на обвиняемия.

Прокурор Ч. поддържа постановлението на РП-Р., като навежда доводи, че установената в него фактическа обстановка, се доказва от събраните доказателства, писмени и гласни. Твърди, че обвиняемия е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК. Пледира за налагане на наказание „Обществено порицание“.

По делото са събрани писмени доказателства.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

Л.В.К. е роден на 30.10.1996 г. в г.Р., жител и живущ в с.г., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик, ЕГН*. Същия не е освобождаван от наказателна отговорност и не му е налагано наказание по адм. ред. Ученик е в ПГССТ„А.К.“-Б..

С НП №14-0331-000713/07.07.2014 г. на Н-ка на РУП-Р. към ОДМВР-Б., влязло в сила на 11.09.2014 г., обвиняемия Л.В.К. е наказван по адм. ред за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС.

На 30.09.2014 г. около 01.20 часа в г.Р. на У.„И.", в района на валявицата в посока към центъра на града, управлявайки МПС - лек автомобил м. „О.", м. „К." с peг. №*, обвиняемия бил спрян за проверка от свидетелите Н.Х. и Ц.В. – служители при РУ„П”-Р.. Последните установили, че обвиняемата не притежава СУМПС, като е неправоспособен водач. За така констатираното на последния бил съставен АУАН, който му бил връчен.

Видно от заключението на съдебно-психологичната експертиза обвиняемия към инкриминираната дата е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на  събраните по делото гласни и писмени доказателства: показанията на свидетелите Н.Х. и Ц.В. /приобщени към доказателствата на основание чл.283 НПК, вр. чл.378, ал.2 НПК/ и писмените доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК, вр. чл.378, ал.2 НПК доказателства събрани в наказателното производство, както и съдебно-психологичната експертиза.

Съдът кредитира показанията на свидетелите като последователни, логични, вътрешно непротиворечиви и относими към предмета на доказване в настоящото производство. Последните са изпълнявали служебните си задължения и съдът ги възприема като напълно достоверни. Спомнят си, че са изпълнявали служебните си задължения, когато са спрели за проверка обвиняемия, последния управлявайки МПС. Установили са, че е неправоспособен водач, след което му съставили и връчили АУАН. Съдът не обсъжда подробно показанията на тези свидетели, доколкото са непротиворечиви, и взаимно се допълват. Показанията на двамата съвпадат напълно.

Изложената фактическата обстановка се подкрепя и от писмените доказателства по делото, които кореспондират напълно с показанията на разпитаните свидетели.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че по делото се установи по несъмнен начин, че обвиняемия Л.В.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК.

От обективна страна: на 30.09.2014 г. около 01.20 ч. в г.Р., по У.„И.", в района на валявицата в посока към центъра на града в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с НП №14-0331-000713/07.07.2014 г. на Н-ка на РУП-Р. към ОДМВР-Б., влязло в сила на 11.09.2014 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, обвиняемия Л.В.К. е извършила такова деяние - управлявала е МПС - лек автомобил м. „О.", м. „К." с peг. №* без да притежава свидетелство за управление на МПС.

Деянието е осъществено в едногодишен срок от наказването и по адм. ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на МПС с влязло в сила НП, което е безспорно установено от показанията на свидетелите, както и приетите писмени доказателства. От последните се установява, и че обвиняемия  е неправоспособен да управлява МПС. От друга страна, същия вече е бил наказван в едногодишният срок от деянието по адм. ред за предишно правоуправление на МПС, без да е правоспособен водач. НП за последното нарушение е влязло в сила. По този начин, обвиняемия  е осъществил от обективна страна, всички елементи от състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК. За престъпление по възведената квалификация е достатъчно от обективна страна деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по адм. ред за управление на МПС, без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението.

На второ място, от доказателствата по делото безспорно се установява, че субект на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК е обвиняемия Л.В.К., което се потвърждава отново от показанията на свидетелите и писмените доказателства.

От субективна страна, за съставомерността на същото се изисква умисъл, т.е. съзнание за всеки от обективните елементи от състава на престъплението, а именно че управлява МПС без да е правоспособен водач, и че вече е наказван за такова правоуправление и то в едногодишен срок от наказването му по адм. ред. Конкретният акт на престъпна проява на обвиняемия, обективира отношението му към деянието, т.е. неговата интелектуална и волева насоченост. Обвиняемия е имал представа, че се касае за неправомерно действие - управление на МПС без да притежава свидетелство за правоуправление и то, след като му е било налагано адм. наказание за същото деяние. Обвиняемия е разбирал свойството и значението на извършеното, като не само е съзнавал обществено опасният характер на деянието си и неговите последици, но наред с това е искал и тяхното настъпване, при което е реализирал намерението си. Ето защо, анализирайки деянието от субективната му страна, съдът счита, че същото е извършено при пряк умисъл.

Причини и мотиви за извършеното престъпление - ниска правна култура и несъобразяване на подсъдимия с изискванията на ЗДвП и ППЗДвП.

При гореизложеното, съдът намира, че обвиняемия Л.В.К. следва да бъде призната за виновна в извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

При определяне на наказанието съдът е счел, че са налице основанията на  чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 НК, с налагането на адм. наказание, защото  извършеното от него престъпление се наказва с лишаване от свобода до една година, същото е извършено умишлено, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, с деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

При индивидуализация на наказанието на обвиняемия Л.В.К. съдът обсъди като смекчаващи отговорността обстоятелства тежкото му материално положение, съдействието за разкриване на обективната истина.

Преценявайки всичко това, съдът освободи обвиняемия от наказателна отговорност, като му определи  административно наказание „Обществено порицание“, което да се обяви чрез залепване на съобщение за това за срок от 1 месец на таблото за обяви в ПГССТ„А.К.“-Б., където обвиняемия е ученик.

Съдът осъди обвиняемият Л.В.К., да заплати по сметката на ОД на МВР-Б., сумата от 155,00 лева, представляващи разноски за експертиза.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у обвиняемия на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

16.02.2015 г.

Районен съдия: …....................................................