П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    861

 

Номер   861

Година   23.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Ваня Миланова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200069

по  описа  за

2015

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.К., защитник на Н.Г.Г. и прокурор К.Ч. при РП-Р., споразумение за решаване на нохд №69/2015 г. по описа на РС-Разлог, ДП №331 ЗМ-59/2015 г., по описа на РУП-Р., набл.пр№262/2015 г., по описа на РП-Р., с което обвиняемият Н.Г.Г. - роден на 06.07.1965 г. в с.О., жител и живущ в г.Р., о.Р., адрес: У.„Г.Ф.”№13, българин, с българско гражданство, женен, неосъждан, със средно специално образование, с месторабота като дърводелец в „Б.А.”, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 09.02.2015г. около 22.00 часа в г.Р., О. Б. по У.„Е.Й.”, в района на дом №105, в посока към централна градска част, е управлявал МПС – лек автомобил марка „О.”, модел „К.” с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1.43 на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №73/13.02.2015г. на НТЛ при ОД на МВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, вр. чл.37, ал.1, т.2 от НК, вр. чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2, ал.3, т.1, вр. чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК, налага на обвиняемия Г. наказание пробация, включваща следните мерки за контрол и въздействие, които да бъдат наложени заедно:

· задължителна регистрация по настоящ адрес - г.Р., О. Б., У.„Г.Ф.”№13, за срок от 6 месеца, като така наложената пробационна мярка се изразява в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

· задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия се налага наказание – лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право, а именно съгласно Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №15-0331-000017/2015 г. на н-к група в РУП-Р., считано от 09.02.2015г..

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимият Н.Г.Г., ЕГН*, със снета по-горе пълна самоличност, да заплати разноски по делото в размер на 45,00 лева, вносими по сметката на ОД на МВР-Б., както и 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №69/2015г., по описа на РС-Разлог, на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………………………