П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    719

 

Номер   719

Година   16.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200747

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между А.П.Щ., защитник на Е.М. и прокурор А.Д. при РП-Р., споразумение за решаване на нохд№747/2014 г. по описа на РС-Разлог, БП №255/2014 г. по описа на РУП-Р., пр.пр. №1731/2014 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимият Е.Н.М., роден на 27.05.1982 г. в г.Р., жител в Г.Р., с адрес: Г.Р., У.„С.п.”№2, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан,, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 16.11.2014г. около 02.50 часа, по У.„Ц.С.”, в  г.Б. ,управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „Ф.Г.” с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над, 0,5 на хиляда, а именно 2,56 на хиляда, установено по надлежния ред, предвиден в Наредба №30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване на употребата на алкохол от водачите на моторни превозни средства, с химическа експертиза №903/17.11.2014 г. на Н. към ОД на М.-Б., след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, с протоколно определение от 09.09.2008 г, с което е одобрено споразумение по НОХД №648/2008 г. по описа на РС-Разлог – престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2 б."б"  от НК, вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2, т.3 и т.6, вр. с ал.1, вр. с ар.3, т.1 и т.3 от НК и чл.42б, ал.1, ал.2, ал.3, т.2 и ал.5 от НК, на подсъдимия Е.Н.М. от г.Р. се налага наказание „ПРОБАЦИЯ” – представляваща съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода,  включващо следните пробационни мерки:

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС - г.Р., У.„С.п.”№2 за срок от 3  години, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител 3 пъти седмично;

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 3 години.

ОГРАНИЧАВАНЕ В СВОБОДНОТО ПРИДВИЖВАНЕ - да не напуска жилището по настоящ адрес г.Р., У.”С.п.”№2 което обитава, без разрешение на от пробационния служител или прокурора, за периода от 22:00 часа до 06:00 часа от денонощието - за срок от 6 месеца., което да бъде изпълнено чрез електронно наблюдение.

- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО В РАЗМЕР НА 300 часа по 100 часа годишно за срок от 3 години.

и комулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 300.00 лева.

НАЛАГА на осн. чл.343г от НК, вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК, на подсъдимия Е.М. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ” за срок от 2 години.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Е.Н.М. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОД на М.-Б. сума от 45.00 лева представляващи разноски за изготвяне на експертиза, а по сметка на РРС сума от 27.00 лева представляващи възнаграждение за явяване на вещо лице и репариране на пътни разноски, както и 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №747/2014г. по описа на РС-Разлог, на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................................................

 

А.Щ.: Моля да отмените наложената ми глоба. Възникна неотложен семеен ангажимент. Не успях да уведомя съда. Извинявам се, че сме станали причина за отлагане, тъй като бях поел ангажимент за уведомявана не подзащитния ми.

Съдът намира, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение на съда от 02.02.2015 г., с което на А.Щ. е наложено адм. наказание „глоба” от 100.00 лева

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................................................

 

Съдът намира за необходимо да отбележи, че в случая не се налага произнасяне на съда по реда на чл.309, ал.1 и ал.2 от НПК, по следните съображения: Производството по реда на глава 29 от НПК е диференцирана процедура по НПК като в глава 29 са посочени  изрично въпросите, по които съдът дължи произнасяне, като липсва разпоредба, която да препраща изрично към общите правила на глава 20 от НПК. Наказателното производство е образувано срещу подсъдимия въз основа на внесения обвинителния акт и се прекратява с нарочно определение на съда на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което взетата по отношение на него мярка за неотклонение в ДП, с оглед отпадане на основанието, а именно прекратяване на наказателното производство, както и предвид разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК, че определението на съда и одобреното от съда споразумение имат последиците на влязла в сила  присъда, то мярката за неотклонение се счита за отпаднала екс-леге, тъй като основанието за нейното отменяне не съществува.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................................................