П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    654

 

Номер   654

Година   11.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20151240200009

по  описа  за

2015

година

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Прилага по делото молби от жалб. И.И.Г., ведно с приложени медицинско удостоверение относно невъзможността лицето да се яви пред съда.

Прилага по делото писмо с рег.№331000-227/21.01.2015 г. от Н-ка на РУ на М.-Р., ведно с приложено копие от пощенски плик.

Оставя без уважение искането на жалбоподателя И.И.Г., за отвод на съдията-докладчик, като неоснователно.

Прекратява производството по нахд№9/2015 г. по описа на РРС, поради пропускане срока за обжалване.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред АС-Б..

Свид.К.Г.С.: Моля да ми бъдат заплатени пътни разноски от с.М. до г.Р., пътувам с автобус. Билета в едната посока е 4,00 лева.

Съдът намира, че следва да бъдат заплатени пътните разноски на  свидетеля К.Г.С., с.М. от 8,00 лева, платими от Бюджета на съда.

Водим от горното, съдът

О п р е д е л и:

 

Да се изплатят пътни разноски на свидетеля К.Г.С., с.М., от 8,00 лева,платими от Бюджета на съда.

Съдът намира, че следа да бъде осъден жалбаподотеля И.И.Г., г.Б., да заплати пътни разноски на свидетеля К.Г.С., с.М., от 8,00 лева.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Осъжда И.И.Г., с ЕГН-*, У.”Т. К.”№23, да заплати по сметката на РРС сумата от 8,00 лева, представляващи пътни разноски на свидетеля К.С..

Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред АС Б..

 

Председател:………………………………………………