П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    653

 

Номер   653

Година   11.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200006

по  описа  за

2015

година

 

Не дава ход на делото.

Прилага по делото молба от Б.В.Б., ЕГН*.

Прилага по делото писмо изх.№11-00-15/1/ от 20.01.2015 г. от О.Р., с което са представили жалба с вх.№94.00-3392/29.12.2014 г. - заверено копие, АУАН №396/20.11.2014 г. - заверено копие и н.п № 59/10.12.2014 г. на К. на О.Р..

Прекратява производството по нахд№6/2015 г. поради оттегляне на  жалбата срещу н.п №59/10.12.2014 г. на К. на О.Р..

Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред АС,  който срок за административно наказващия орган тече от днес, за жалбоподателя  от датата на получаване на съобщение от настоящото определение.

 

Председател:..........................................