П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    608

 

Номер   608

Година   10.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200053

по  описа  за

2015

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. П.Б., АК-Б.,  защитник на  Б.С.К. и  зам. Районен прокурор М.К. при РП-Р., споразумение за решаване на нохд№53/ 2015 г. по описа на РС-Разлог, ДП №331 ЗМ-22/2015 г. на РУП-Р., набл.пр№126/2015 г. на РП-Р., с което Б.С.К., роден на 04.02.1969 г. в г.Р., с адрес: г.Я., У.„Ц.Б.ІІІ”№1., българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, горски надзирател в ТП„ДГС-Я.”-Я., ЕГН*, се признава за виновен в това, че на 07.01.2015 г. около 11.05 часа в г.Я. по У.„М.”, в района на бензиностанция „Л.”, е управлявал МПС – лек автомобил марка „М.”, модел „*” с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 3,32 на хиляда, установено по надлежен ред с химическа експертиза №13/2015 г. на НТЛ при ОД на МВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия Б.С.К. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” се отлага за срок от 3 години.

На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия Б.С.К. се налага и наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 10 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Б.С.К. е бил лишен от правоуправление по адм. ред, съгласно ЗППАМ №15-0331-000007/20.01.2015 г., считано от 20.01.2015г.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемият Б.С.К., с ЕГН*, със снета по-горе пълна самоличност, да заплати разноски по делото от 45,00 лева, вносими по сметката на ОД на МВР-Б., както и 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №53/2015г. по описа на РС-Р. на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът намира за необходимо да отбележи, че в случая не се налага произнасяне на съда по реда на чл.309, ал.1 и ал.2 от НПК, по следните съображения: Производството по реда на глава 29 от НПК е диференцирана процедура по НПК, като в глава 29 са посочени изрично въпросите, по които съдът дължи произнасяне, като липсва разпоредба, която да препраща изрично към общите правила на глава 20 от НПК. Наказателното производство е образувано срещу подсъдимия въз основа на внесения обвинителния акт и се прекратява с нарочно определение на съда на основание чл.24, ал.3 от НПК поради което взетата по отношение на него мярка за неотклонение в ДП, с оглед отпадане на основанието, а именно прекратяване на наказателното производство, както и предвид разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК, че определението на съда и одобреното от съда споразумение имат последиците на влязла в сила  присъда, то мярката за неотклонение се счита за отпаднала екс леге, тъй като основанието за нейното отменяне не съществува.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................................................