П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    604

 

Номер   604

Година   09.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200805

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат А.П. от АК-Б.,  защитник на подсъдимия С.Р.К. от г.Я., У.„Г.”№11, ЕГН* и В.Ч., прокурор при РП-Р., с което подсъдимият С.Р.К. - роден на 04.07.1969 г. в г.Р., О.Б., жител и живущ г.Я., У.„Г.”№11, българин, български гражданин, неженен, неосъждан (реабилитиран по право), с основно образование, ЕГН*, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.11.2014г. около 21.15 часа в г.Б., по У.„А.С.”, в района на дом №54, в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 23.06.2014г. НП №973/04.12.2013г., издадено от началника на РУ на МВР-Р. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление извършил такова деяние- управлявал МПС - лек автомобила марка и модел  „С.Т.” с рег. №* без да притежава свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в. ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”  от НК, вр. с чл.42а, ал.3, т.1, вр. с ал.2, т.1 и т.2, вр. с ал.1 от НК и чл.42б от НК, на подсъдимия С.Р.К., роден  на 04.07.1969 г. в г.Р., жител и живущ в г.Я., У.„Г.”№11, българин, с българско гражданство,  неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с основно образование,   безработен, EГН*, се налага наказание „ПРОБАЦИЯ” – представляваща съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода,  включващо следните пробационни мерки:

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС - г.Я., У.„Г.”№11, за срок от 6 месеца, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител 2 пъти седмично;

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 6 месеца.

ОСЪЖДА подсъдимият С.Р.К. от г.Я., У.„Г.”№11, със снета по делото самоличност да заплати по сметката РС-Разлог сума от 6.00 лева представляващи за сторените разноски за свидетели.

Съдът счита, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимия следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия С.Р.К. от г.Я., У.„Г.”№11, ЕГН* по ДП №447 по описа за 2014 г. на РУП-Р., пр. пр.№1813  по описа за 2014 г. на РП –Р., н.о.х.дело №805 по описа за 2014 г. на РС-Разлог.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №805 по описа на РС-Разлог за 2014 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на наказателното производство по н.о.х. дело №805 по описа на РС-Разлог за 2014  г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………………..