П Р И С Ъ Д А    885

 

Номер   885

Година   25.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20131240200384

по  описа  за

2013

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.А., роден на 01.02.1969 г. в Г.Я., жител и живущ в Г.Я., У.„Ц.Б.ІІІ”№64, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно специално образование, ЕГН*, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 03.08.2012 г. до 05.08.2012 г. в местността „М.”, землище на Г.Я., О.Б., без редовно писмено позволително отсякъл в отдели „50а”, „50в” и „50к”, от горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.”-Я. дървета, както следва:

1. Дървесен вид бял бор – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,02 куб. м. на стойност 102.00 лева;

- І клас на сортиментност – 2,70 куб. м. на стойност 243.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 1,00 куб. м. на стойност 85.00 лева.

2. Дървесен вид бял бор – иглолистна средна строителна дървесина:

- ІІІ клас на сортиментност – 0,28 куб. м. на стойност 18.20 лева;

- ІV клас на сортиментност – 0,05 куб. м. на стойност 2.75 лева;

3. Дървесен вид смърч – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,60 куб. м. на стойност 176.00 лева;

- І клас на сортиментност – 8,97 куб. м. на стойност 897.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 3,54 куб. м. на стойност 318.60 лева, като цялото количество дървесина е 19,16 куб. метра от бял бор и смърч е на обща стойност 1`842.50 лева – престъпление по чл.235, ал.1, пр.1 от НК, поради което и на чл.54, ал.1 НК, вр. чл.235, ал.1, пр.1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, както и наказание „глоба“ от 1`000.00 лева;

ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият С.С.А., със снета по-горе самоличност, за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила;

ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.235, ал.7 НПК, вещите предмет на умишленото престъпление:

1. Дървесен вид бял бор – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,02 куб. м. на стойност 102.00 лева;

- І клас на сортиментност – 2,70 куб. м. на стойност 243.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 1,00 куб. м. на стойност 85.00 лева.

2. Дървесен вид бял бор – иглолистна средна строителна дървесина:

- ІІІ клас на сортиментност – 0,28 куб. м. на стойност 18.20 лева;

- ІV клас на сортиментност – 0,05 куб. м. на стойност 2.75 лева.

3. Дървесен вид смърч – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,60 куб. м. на стойност 176.00 лева;

- І клас на сортиментност – 8,97 куб. м. на стойност 897.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 3,54 куб. м. на стойност 318.60 лева.

ОСЪЖДА подсъдимият С.С.А. от Г.Я., У.„Ц.Б.ІІІ”№64, с ЕГН*, да заплати по сметката на ОД на МВР-Б.  сумата от 200,00 лева, съставляващи сторени разноски за експертиза.

ОСЪЖДА подсъдимият С.С.А. от Г.Я., У.„Ц.Б.ІІІ”№64, с ЕГН*, да заплати по сметката на РС-Разлог  сумата от 21,50 лева, съставляващи сторени разноски за възнаграждение на експерт.

ПРИСЪДАТА на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 15-дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :…………………………

Съдебни заседатели:

1.(Л.Т.)…………………........……..

2.(И.К.)……………………………..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 06.03.2015 година

към ПРИСЪДА №885 от 25.02.2015 г.

по НАК.Д. №885 от 2013 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесен обвинителен акт от РП-Р., с който подсъдимия С.С.А. е предаден на съд по обвинение за престъпление по чл.235, ал.1, пр.1 от НК, затова, че на неустановена дата в периода от 03.08.2012 г. до 05.08.2012 г. в местността „М.”, землище на Г.Я., О.Б., без редовно писмено позволително отсякъл в отдели „50а”, „50в” и „50к”, от горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.”-Я. дървета, както следва:

1. Дървесен вид бял бор – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,02 куб. м. на стойност 102.00 лева;

- І клас на сортиментност – 2,70 куб. м. на стойност 243.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 1,00 куб. м. на стойност 85.00 лева.

2. Дървесен вид бял бор – иглолистна средна строителна дървесина:

- ІІІ клас на сортиментност – 0,28 куб. м. на стойност 18.20 лева;

- ІV клас на сортиментност – 0,05 куб. м. на стойност 2.75 лева.

3. Дървесен вид смърч – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,60 куб. м. на стойност 176.00 лева;

- І клас на сортиментност – 8,97 куб. м. на стойност 897.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 3,54 куб. м. на стойност 318.60 лева, като цялото количество дървесина е 19,16 куб. метра от бял бор и смърч е на обща стойност 1`842.50 лева.

Представени са и доказателствени материали /ДП №436/2012 г., по описа на РПУ-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Подсъдимия - редовно призован, явява се лично. В хода на съдебното следствие дава обяснения, в които излага, че дърветата не са отсечени от него. Твърди, че през инкриминирания период е бил на работа в Г.С., ето защо, не би могъл той да е отсякъл дърветата. В последната си дума моли да бъде оправдан.

Прокурор Д. поддържа обвинителния акт на РП-Р., като навежда доводи, че установената в него фактическа обстановка, се доказва от събраните доказателства, писмени и гласни. Излага, че в хода на съдебното следствие са събрани достатъчно доказателства, за да се направи извод, че подсъдимия е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение, а именно по чл.235, ал.1, пр.1 от НК.

Пледира за  налагане на наказание „лишаване от свобода” в минимален размер при превес на смекчаващи вината обстоятелства, което няма пречка да бъде отложено на основание чл.66 от НК за срок от три години, като се наложи и наказание „глоба”. Следва също така предмета на престъплението да се отнеме в полза на държавата.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

С.С.А. е роден на 01.02.1969 г. в Г.Я., жител и живущ в Г.Я., У.„Ц.Б.ІІІ”№64, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно специално образование, ЕГН*.

А.А. - майка на подсъдимия, подала заявление до О.Я. вх. №94-00-1673/21.05.2012 г., с което поискала разрешение да добие пет дървета от неин частен имот. След като кмета на общината разрешил, същата подала заявление до ПТ„Д.Я.“ с вх. №632/21.05.2012 г. за добиване на дървесината.

На 23.06.2012 г. А.А., придружена от свидетелите Р.О., М.Г. и Х.В., служители на ПТ„Д.Я.“, посетили  местността „М.”, землище на Г.Я., О.Б., където първата посочила имота, от който следвало да се добие дървесината. Тримата свидетели установили, че в границите на посочения от нея имот няма дървета, при което същите съставили Протокол от същата дата.

През м.08. подсъдимия се посетил ПТ„Д.Я.“, където провел разговор с директора му, свидетеля В.С., като поискал нова комисия да посети имота, за да установи границите му и дърветата да бъдат отсечени.

На 03.08.2012 г., подсъдимия придружен от свидетелите Х.В. и И.Т., служители на ПТ„Д.Я.“, посетили местността „М.”, землище на Г.Я., О.Б., където чрез GPS навигация установили границите на имота на майката на първия, като на границата му имало 4 дървета от бял бор. Свидетеля И.Т. обяснил на подсъдимия, че за да се отрежат дърветата, същите следва да бъдат маркирани. След това тримата си тръгнали.

На 07.08.2012 г. подсъдимия посетил О.Я., където поискал от свидетеля Р.О., да отидат в местността „М.”, където последния да маркира вече отрязана от него дървесина. Същия ден двамата, придружени от свидетеля Х.В., посетили местността „М.”, землище на Г.Я., О.Б.. Там последния от свидетелите установил, че четирите дървета на границите на имота на майката на подсъдимия са отрязани, като е отрязана и друга дървесина от горския фонд, стопанисван от ПТ„Д.Я.“. Тогава подсъдимия казал, че дърветата са отрязани в неговия имот, и че той ги е отрязал, като започнал спор между двамата.

Малко след това на мястото пристигнали и свидетелите М.Г. и А.Д., като двамата установили наличие на 7 пъна в отдели „50а”, „50в” и „50к”, от горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.”-Я.. Дърветата от тези пънове били прясно отрязани и струпани на три места, като били от бял бор и смърч. Пъновете и отрязаната едра строителна дървесина не били маркирани с КГМ, като последната била общо 19,16 куб. метра. Свидетелите М.Г. и А.Д. установили, че отсичането на дървета е извършено без редовно писмено позволително. Свидетеля А.Д. маркирал пъновете на отсечените дървета и самите дървета с червена боя, след което същите били задържани и превозени за съхранение в двора на ТП„ДГС-Я.”-Я..

Междувременно същия ден бил извършен оглед на местопроизшествие на инкриминираното място, съответно съставен Протокол за това. Като поемно лице участвал свидетеля М.Ч.. Видно от този протокол дърветата са отсечени в отдели „50а”, „50в” и „50к”, от горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.”-Я. и са дървета, както следва:

1. Дървесен вид бял бор – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,02 куб. м.;

- І клас на сортиментност – 2,70 куб. м.;

- ІІ клас на сортиментност – 1,00 куб. м.

2. Дървесен вид бял бор – иглолистна средна строителна дървесина:

- ІІІ клас на сортиментност – 0,28 куб. м.;

- ІV клас на сортиментност – 0,05 куб. м.

3. Дървесен вид смърч – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,60 куб. м.;

- І клас на сортиментност – 8,97 куб. м.;

- ІІ клас на сортиментност – 3,54 куб. м., като цялото количество дървесина е 19,16 куб. метра от бял бор и смърч

На 29.08.2012 г. бил извършен оглед на веществени доказателства, съответно съставен Протокол за това, като бил изготвен и снимков материал.

От направената лесотехническата експертиза е видно, че стойността на отсечените дървета, е както следва:

1. Дървесен вид бял бор – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,02 куб. м. на стойност 102.00 лева;

- І клас на сортиментност – 2,70 куб. м. на стойност 243.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 1,00 куб. м. на стойност 85.00 лева.

2. Дървесен вид бял бор – иглолистна средна строителна дървесина:

- ІІІ клас на сортиментност – 0,28 куб. м. на стойност 18.20 лева;

- ІV клас на сортиментност – 0,05 куб. м. на стойност 2.75 лева.

3. Дървесен вид смърч – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,60 куб. м. на стойност 176.00 лева;

- І клас на сортиментност – 8,97 куб. м. на стойност 897.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 3,54 куб. м. на стойност 318.60 лева, като цялото количество дървесина е 19,16 куб. метра от бял бор и смърч е на обща стойност 1`842.50 лева.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на  събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства: обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелите Р.О., М.Г., Х.В., А.Д., И.Т., В.С., М.Ч., И.К., писмените и веществените доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК доказателства, събрани в наказателното производство, както и лесотехническата експертиза.

Съдът кредитира показанията на свидетелите като логични и последователни. По същество не се откриват съществени, дълбоки външни или вътрешни противоречия в съобщеното от свидетелите по фактите, възприети от тях непосредствено и относими към предмета на доказване по смисъла на чл.102 НПК. Свидетелите са възприели последователно различни фази от развитието на процесният случай, като разгледани в тяхната съвкупност, показанията им дават ясна картина какво точно се е случило и показанията им във взаимовръзката си са логични, безпротиворечиви и кореспондират с установеното по делото.

Така описаните обстоятелства в обвинителния акт се установяват и подкрепят от събраните на съдебното производство доказателства и частично от обясненията на подсъдимия. В съдебното производство подсъдимия дава обяснения, в които е направил признание на част от случилите се факти, като единствено отрича факта, че той е отрязал дърветата. Следва да не се дава пълна вяра на обясненията на подсъдимия, в които същия изгражда своя версия за случилото се, за да избегне носенето на наказателна отговорност. От друга страна е налице унисон между обясненията на подсъдимия за останалите факти и показанията на свидетелите за много от фактите на случилото се – за посещението му в О.Я., за посещението му на инкриминираното място с комисия, определена от последната. Противоречието между обясненията на подсъдимия и показанията на свидетелите е само относно обстоятелството дали същия е отрязал дърветата или това е станало от друго лице. Съдът обаче няма основание да не кредитира показанията на свидетелите поради следните съображения:

Показанията на свидетелите Р.О., М.Г., Х.В., А.Д., И.Т., В.С., М.Ч., И.К., са последователни и непротиворечиви и същите подробно възпроизвеждат случилото се от подаване на молбата от А.А. до констатиране на незаконната сеч в присъствието на подсъдимия. Нито един от свидетелите не е възприел механизма на извършване на престъплението. Налице са обаче косвени данни, че същото е извършено от подсъдимия.

Свидетелите В.С. си спомня, че подсъдимия е посетил ПТ„Д.Я.“, където е поискал от него да назначи нова комисия, която да посети имота и да се установят дърветата за рязане. След като се е разпоредил за това, в последствие е разбрал, че подсъдимия е отрязал незаконно дървета на територията на от горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.”-Я..

Свидетеля И.К. установява процедурата в О.Я. от подаване на искане за сеч на дървета от собствен имот, до нейното приключване.

В подкрепа на показанията на свидетеля В.С. са и показанията на свидетелите Р.О., Х.В., М.Г. и А.Д..

Първите двама от тях си спомнят, че са посетили на 07.08.2012 г. местността „М.”, придружени от подсъдимия. Свидетеля Х.В. е установил, че показаните му от последния отрязани дървета, за които заявил, че са отрязани от него, не са добити от собствен имот, а от горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.”-Я.. След това на инкриминираното място са пристигнали и свидетелите М.Г. и А.Д.. Последните двама пък си спомнят, че са установили наличие на 7 пъна в отдели „50а”, „50в” и „50к”, от горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.”-Я.. Дърветата от тези пънове били прясно отрязани и струпани на три места, като били от бял бор и смърч. Пъновете и отрязаната едра строителна дървесина не били маркирани с КГМ, като последната била общо 19,16 куб. метра. Свидетеля А.Д. маркирал пъновете на отсечените дървета и самите дървета с червена боя, след което същите били задържани и превозени за съхранение в двора на ТП„ДГС-Я.”-Я..

Основание да се приемат за достоверни показанията на свидетелите Р.О., Х.В., М.Г. и А.Д., са и показанията на свидетелят М.Ч., който си спомня, че е присъствал като поемно лице на извършения оглед, като бил съставен протокол.

Така описаните обстоятелства в обвинителния акт се установяват и подкрепят частично и от показанията на свидетеля И.Т.. От показанията на този свидетел, се установява, че е посетил инкриминираното място с подсъдимия и свидетеля Х.В.. На място чрез GPS навигация установил границите на имота на майката на първия, като на границата му имало 4 дървета от бял бор, които били извън имота. Свидетеля И.Т. обяснил на подсъдимия, че за да се отрежат дърветата, същите следва да бъдат маркирани. След това тримата си тръгнали.

Изложената фактическата обстановка се подкрепя и от писмените доказателства по делото, които кореспондират напълно с показанията на свидетелите. Съдът кредитира  писмените доказателства, като непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

Съдът кредитира и заключението по лесотехническата експертиза. Тази експертиза е изготвена съгласно процесуалните правила, безпристрастно и непротиворечиво, а заключението е пълно и обосновано, поради което съдът кредитира изцяло.

Въз основа на изложената фактическа обстановка съдът е възприел, че подсъдимия С.С.А., е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.235, ал.1, пр.1 от НК.

На първо място, съдът е приел, че обект на престъплението са обществените отношения, свързани със стопанството.

На второ място, установява се по несъмнен начин наличието от обективна страна, на всички елементи от състава на престъплението по чл.235, ал.1, пр.1 от НК.

Безспорно е, че подсъдимия С.С.А. извършил следното деяние: в периода от 03.08.2012 г. до 05.08.2012 г. в местността „М.”, землище на Г.Я., О.Б., без редовно писмено позволително отсякъл в отдели „50а”, „50в” и „50к”, от горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.”-Я. дървета, като дърветата са отсечени без редовно писмено позволително. Деянието е извършено лично от подсъдимия без да е налице редовно писмено позволително за отсичане на дървета. Изпълнителното деяние по чл.235, ал.1 НК е осъществено при форма на изпълнителното деяние - „сече. Налице е незаконна сеч, изразяваща се в извършени фактически действия по отделяне на дървета от естествената им среда в горския  фонд, като резултатът е механично прекъсване на връзката между ствола на дървото и дънера. Незаконната дейност, осъществяваща формата на изпълнителното деяние - сеч, е извършена на територията на горския фонд, стопанисван от ТП„ДГС-Я.”-Я..

На трето място, от доказателствата по делото безспорно се установява, че субект на престъплението по чл.235, ал.1, пр.1 от НК е подсъдимия С.С.А., което се потвърждава отново от показанията на свидетелите.

От друга страна, субективно, деянието чл.235, ал.1, пр.1 от НК, е извършено при пряк умисъл, като подсъдимия е съзнавал общественоопанния характер на деянието си /съзнание за всеки от обективните елементи от състава на престъплението/, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е искал настъпването на тези последици.

При определяне вида и размера на наказанието, което наложи на подсъдимия С.С.А., съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства, свързаните с личностните особености на дееца и с инкриминираното деяние – чистото съдебно минало, както и тежкото материално положение. Като отегчаващи отговорността му обстоятелства, съдът отчете високата степен на обществена опасност на деянието, произтичаща от широкото разпространение на това престъпление, касаещо посегателство върху горите. При тези данни, при превес на смекчаващи вината обстоятелства съдът определи наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца, както и наказание „глоба” от 1`000.00 лева.

Съдът намери че са налице основание чл.66 от НК, като изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият С.С.А., следва да бъде отложено за срок от три години от влизане на присъдата в сила. Това е така, защото подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. В същото време за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на подсъдимия не е наложително изтърпяване на наложеното наказание.

Съдът на основание чл.235, ал.7 НК, отне в полза на държавата вещите предмет на умишленото престъпление:

1. Дървесен вид бял бор – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,02 куб. м. на стойност 102.00 лева;

- І клас на сортиментност – 2,70 куб. м. на стойност 243.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 1,00 куб. м. на стойност 85.00 лева.

2. Дървесен вид бял бор – иглолистна средна строителна дървесина:

- ІІІ клас на сортиментност – 0,28 куб. м. на стойност 18.20 лева;

- ІV клас на сортиментност – 0,05 куб. м. на стойност 2.75 лева.

3. Дървесен вид смърч – иглолистна едра строителна дървесина:

- Іа клас на сортиментност – 1,60 куб. м. на стойност 176.00 лева;

- І клас на сортиментност – 8,97 куб. м. на стойност 897.00 лева;

- ІІ клас на сортиментност – 3,54 куб. м. на стойност 318.60 лева.

Съдът осъди подсъдимият С.С.А., да заплати по сметката на РС-Разлог сума от 21.50 лв., във връзка със сторените разноски по делото за вещо лице, а на ОД на МВР-Б. сумата от 200,00 лева, представляващи разноски за експертизи.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у подсъдимите на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения право ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК. 

 По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на страните, като се посочи, че в 7-дневен срок могат да изложат допълнителни съображения.

06.03.2015 г.

Районен съдия: ………………………………………..