П Р И С Ъ Д А    791

 

Номер   791

Година   19.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200057

по  описа  за

2015

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.С., с ЕГН*, роден на 13.03.1973 г. в Г.В., жител на Г.В., У.„Б.”№18, живущ в Г.Р., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, работник, ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 30.01.2015 г. около 23:15 часа в Г.Р., по У.„Х.Б.” в района на сградата на ПГТ-Р., управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „У.” с ДК №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,85 на хиляда, установено по надлежен ред, поради което и на осн. чл.303 от НПК го ОСЪЖДА за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т. 2, ал.3, т.1 и ал.4 от НК му налага наказание "Пробация", включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес в Г.В., У.„Б.”№18 за срок от 2 години, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, три пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години.

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………………………….

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 24.02.2015 г.

към ПРИСЪДА №791 от 19.02.2015 г.

по НАК.Д. №57 от 2015 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на глава 24-та от НПК. Образувано е въз основа на внесен в РС-РАЗЛОГ Обвинителен акт срещу А.С.С. за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителя на РП-Р.- прокурор Ч. поддържа обвинението, счита същото за доказано по безспорен начин и пледира за осъдителна присъда, като предлага на подс.С. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“, което да изтърпи ефективно.

В хода на съдебното следствие подс.С. дава обяснения и се признава за виновен.В хода на съдебните прения заявява, че съжалява за това, което е направил. В последната си дума моли да му бъде наложена глоба.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Подс. А.С.С. е роден на 13.03.1973 г. в Г.В., жител на Г.В., У.„Б.”№18, живущ в Г.Р., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование – грамотен, работи като общ работник в мандра в Г.Р., с ЕГН*. Същият е неправоспособен водач.

На 30.01.2015г. автопатрул в състав св.Н. и св.Х. – двамата служители от РУ”П” на МВР-Р. работели по „Безопасност на движението” на У.”Х.Б.” в г.Р.. Около 23.15ч. двамата спрели за проверка лек автомобил „У.”, модел „*” с регистрационен №*. Водачът представил документи за самоличност, от които се установило, че е подс.С.. Последният не представил СУМПС и след проверка, чрез ОДЧ се установило, че е неправоспособен. Свидетелите поканили водачът да бъде тестван за употреба на алкохол. Последният се съгласил, като бил изпробван с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с инв.№ARDM 0190, който отчел съдържание на алкохол в кръвта, чрез измерването му в издишаните от водача пари от 1.80 промила. На подс.С. бил съставен АУАН бл.№622370/30.01.2015г. и му бил връчен талон за медицинско изследване №0433502, след което бил отведен във ФСМП-Р. и в 23.35ч. дал кръв за изследване, в резултат, на което съдебно химическата експертиза установила, че съдържанието на алкохол в кръвта му е 1.85 промила.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – показанията на св.Н. и св. Х. – приобщени чрез прочитането им по реда на чл.281, ал.5 от НПК, както и другите приобщени по реда на чл.283 протоколи и други документи, съдържащи се в БП №35/2015 г. по описана РУ„П”-Р., както следва: Постановление за назначаване на съдебнохимическа експертиза от 02.02.2015 г., Протокол за химическа експертиза №52/03.02.2015 г. по описа на НТЛ – ОД на МВР-Б., Талон за медицинско изследване №0433502, протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, справка за съдимост рег. №107/03.02.2015 г. по описа на РРС на лицето А.С.С., декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 05.02.2015 г., автобиография от А.С.от 05.02.2015 г., акт за установяване на административно нарушение от 30.01.2015 г. бл. №622370, талон за медицинско изследване 0433502, писмо от РУ„П”-Р. ведно с приложени към него справка относно правоспособност, извършвани нарушения и налагани наказания по ЗДвП на лицето А.С., справка за нарушител на лицето А.С., копие от данни за техническо средство „Дрегер Алкотест 7510”, СИ преминали ПП в мястото на постоянно обзавеждане – анализатори на алкохола, рег. №11937р-64/05.01.2015 г..

 Съдът кредитира показанията на св.Н. и св.Х. и обясненията на подс.С. изцяло, поради тяхната логичност, непротиворечивост и съответност на събраните писмени доказателства.

Съдът кредитира заключението на изготвената и приета по делото Химическа експертиза, предвид факта, че същата е извършена по надлежния ред. Не са допуснати нарушения, като при връчването на талона за медицинско изследване на подс.С., така и при извършване на самото такова.

Съдът намира, че горепосочените доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност и по отделно, категорично установяват описаната фактическа обстановка в нейната пълнота и цялост, поради което основава на тях своите фактически изводи.

От изложеното намирам, че подс.А.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, а именно: на 30.01.2015 г. около 23:15 часа в Г.Р., по У.„Х.Б.” в района на сградата на ПГТ-Р., управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „У.” с ДК №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,85 на хиляда, установено по надлежен ред.

Описаната фактическа обстановка, съдът намира за съставомерна по чл.343б, ал.1 от НК. Посоченото деяние е на просто извършване, като субектът му е всеки, който управлява МПС.За да е консумиран състава на престъплението е достатъчно деецът да е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, която концентрация следва да е установена по надлежен ред, а именно: съгласно разпоредбите на Наредба 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС.

Подс.С. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Причините и условията за извършване на деянието от С. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

За престъплението по чл.343б, ал.1 от НК се предвижда наказание до една години лишаване от свобода, като същото е умишлено по своя характер. Подс.С. е осъждан.

 При определяне на наказанието на подсъдимия, съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства доброто процесуално поведение, изразената критичност към деянието с оглед направеното признание. Като отегчаващи отговорността му обстоятелства бяха отчетени предходните му осъждания и липсата на правоспособност. Предвид това съдът определи наказанието при условията на чл.55 от НК, като при индивидуализацията на наказанието по размер отчете, че предходните осъждания на лицето са за деяния, отдалечени във времето, поради което наложи наказание "ПРОБАЦИЯ", включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес в Г.В., У.„Б.”№18 за срок от 2 години, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, три пъти седмично.

 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години.

С оглед обстоятелството, че подс.С. е неправоспособен водач съдът не му наложи наказание по чл.343г от НК.

 По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………..