П Р И С Ъ Д А    649

 

Номер   649

Година   11.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200638

по  описа  за

2014

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.С., ЕГН*, роден на 02.11.1971 г. в г.С., българин, български гражданин, разведен, осъждан, С. средно образование, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода м.04.2013г. до м.10.2014г. включително, в Г.Я., о.Б. след като е осъден с Решение №116/28.02.2005г., постановено по гр. дело №537/2004г. по описа на РРС, влязло в сила на 21.03.2005г., да издържа свой низходящ – Е.В.С. с ЕГН*, чрез неговата майка и законен представител – С.М.Ю. с ЕГН* от Г.Я., О.Б., съзнателно не е изпълнил задълженията си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 19 месечни вноски по 80.00 лева месечно, в общ размер на 1`520.00 лева, като деянието е извършено повторно, след като е осъден за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, по отношение на същия низходящ с присъда №4645/15.10.2013 г. постановена по НОХД №309/2013г. по описа на РРС, влязла в сила на 30.10.2013г. поради, което и на осн. чл.303 от НПК го ОСЪЖДА в извършването на престъпление по чл.183, ал.4, вр. с ал.1 от НК и на осн. чл.54 от НК му НАЛАГА наказания "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6 месеца, чието изтърпяване ОТЛАГА на осн. чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 години и "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да бъде изпълнено чрез залепване на присъдата на таблото за съобщения на Кметство с.К. за срок от 1 месец.

 Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 24.02.2015 г.

към ПРИСЪДА №649 от 11.02.2015 г.

по НАК.Д. №638 от 2014 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на гл.20 от НПК. Образувано е въз основа на внесен в РС-Разлог Обвинителен акт срещу В.К.С. за извършено престъпление по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК.

В съдебно заседание В.С. – редовно уведомен, се явява лично и заявява, че ще се защитава сам.

В съдебно заседание, пострадалото съгласно диспозитива на ОА лице – Е.С.С.С. на законния си представител С.Ю., заявява, че е запознато с правата си и не желае да се ползва от тях.

В съдебно заседание представителя на РП-Р. – районен прокурор Д. поддържа обвинението, счита същото за доказано по безспорен начин и пледира за осъдителна присъда.По отношение на наказанието предлага, същото да бъде определено при условията на чл.54 от НК, а именно: „Пробация” и „Обществено порицание”.

В хода на съдебното следствие, подсъдимият дава кратки обяснения, като признава вината си. В хода на съдебните прения, моли да не му се налага наказание „Пробация“. В последната си дума, отново моли да не му бъде налагано наказание „Пробация“.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимата В.К.С., ЕГН*, роден на 02.11.1971 г. в г.С., българин, български гражданин, разведен, осъждан, С. средно образование, безработен.

Подсъдимият С. сключил граждански брак С. св.С.Ю.  през 1997г.От съжителството им на 03,10,1997г. се родил Е.В.С. с ЕГН*.

С Решение №116 от 28.02.2005г. по г.д.№537/2004г. на РС-РАЗЛОГ, влязло в законна сила на 21.03.2005г., бракът между подс.С. и св.Ю. е прекратен, като родителските права по отношение на роденото преди брака дете Е.С.  са предоставени на С.Ю.. С. същото Решение подс.С. бил осъдена да заплаща на детето, чрез майка му, месечна издръжка в размер на 80.00 лева.

От момента на влизане в сила на посоченото решение подс.С. не изпълнявал задълженията си във връзка с издръжката на детето своевременно, поради което с Присъда от 15,10.2013г. по НОХД №309/2013г. на РРС, подс.С. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.183, ал.1 от НК, като съставът на престъплението е консумиран за периода от м.05.2010г. до м.03.2013г. Присъдата влязла в законна сила на 30.10.2013г.

Подс.С. продължил да не изплаща дължимата за Е.С. издръжка, поради което било образувано ново досъдебно производство срещу него.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на подс.П. и показанията на св.Ц.С., вносна бележка в „Б.п.”ЕАД от 17.11.2014 г., с № баркод 2011 000 9529 1 на стойност от 500.00 лева, справка за съдимост рег. №902/13.11.2014 г. по описа на РРС на лицето В.К.С., както и писмо изх. №9613/22.10.2014 г. по описа на ЧСИ А.Ц., писмо изх. №03695/23.10.2014 г. по описа на ЧСИ Г.С., писмо вх. №7800/24.10.2014 г. по описа на РРС депозирано от ЧСИ В.Т.,  писмо изх. №03901/20.10.2014 г. по описа на ЧСИ М.В., удостоверение изх. №27618/20.10.2014 г. по описа на ЧСИ Ш.Д., писмо изх. №13651/20.10.2014 г. по описа на ЧСИ Г.Ц., писмо изх. №63/17.10.2014 г. по описа на ДСИ при РРС.` и приобщените по реда на чл.283 от НПК протоколи и други документи, съдържащи се в досъдебно  производство №241/2014г. по описана РУ„П.”-Р., както следва: Удостоверение за раждане на Е.В.С. №167065 издадено въз основа на акт за раждане №294/03.10.1997 г., Решение №116/28.02.2005 г. постановено по г.дело №537/2004 г. по описа на РРС, Присъда №111/17.01.2008 г. постановена по НОХД №443/2007 г. по описа на РРС, Присъда №4645/15.10.2013 г. постановена по НОХД №309/2013 г. по описа на РРС, разписка за теглен запис от 06.06.2012 г., сума на записа 100.00 лева, разписка за теглен запис от 22.06.2012 г., сума на записа 80.00 лева, протокол за доброволно предаване от 03.07.2014 г., разпечатка от български пощи – телеграфен запис, решение №116/28.02.2005 г. постановено по г.дело №537/2004 г. по описа на РРС, известие за експресен превод на стойност от 250.00 лева от с пощенско клеймо 03.10.2013 г., разписка за изплащане на телеграфен запис от 03.10.2013 г., удостоверение за декларирани данни за движимо и недвижимо имущество на лицето В.С., характеристика от К.Г.,  удостоверение за семейно положение изх. №42/18.07.2014 г. по описа на о.С., на лицето В.К.С., удостоверение за съпруга и родствени връзки изх. №43/18.07.2014 г. по описа на о.С. на лицето В.К.С., декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 06.10.2014г., автобиография от 06.10.2014 г..

Съдът кредитира  показанията на св.Ю. и св.Е.С., тъй като кореспондират С. събраните по делото писмени доказателства и досежно основния предмет на доказване с обясненията на подс.С..Последната признава, че не изплаща дължимата за Е.С. издръжка, като сочи, че това се дължи на липсата на доходи.

При така установеното от фактическа страна, въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, съдът намери за установено от правна страна следното:

Субект на престъплението по чл.183, ал.1 от НК може да бъде само лице, което е било осъдено да плаща издръжка на свой близък. В случая подс.С. е осъден с Решение №116 от 28.02.2005г. по г.д.№537/2004г. на РС-РАЗЛОГ, влязло в законна сила на 21.03.2005г. да издържа свой низходящ – сина си Е.В.С..

Изпълнителното деяние на престъплението се осъществява чрез бездействие. В случая се касае за пълно бездействие от страна на подс.С. за периода м.04.2013г. до м.10.2014г. По своя характер престъплението е резултатно, като престъпния резултат е отрицателен – подсъдимият е изпаднал в забава в размер на повече от две месечни вноски.

На следващо място доказан се явява квалифициращия признак по ал.4 на чл.183 от НК. Видно от приложения по делото препис от присъда, подс.С. е бил осъден за същото деяние с присъда №4645/15.10.2013 г. постановена по НОХД №309/2013г. по описа на РРС, влязла в сила на 30.10.2013г.  От изложеното намирам, че подс.В.К.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, а именно: след като е осъден с Решение №116/28.02.2005г., постановено по гр. дело №537/2004г. по описа на РРС, влязло в сила на 21.03.2005г., да издържа свой низходящ – Е.В.С. с ЕГН*, чрез неговата майка и законен представител – С.М.Ю. с ЕГН* от Г.Я., О.Б., съзнателно не е изпълнил задълженията си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 19 месечни вноски по 80.00 лева месечно, в общ размер на 1`520.00 лева, като деянието е извършено повторно, след като е осъден за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, по отношение на същия низходящ с присъда №4645/15.10.2013 г. постановена по НОХД №309/2013г. по описа на РРС, влязла в сила на 30.10.2013г.

Съдът намира, че подс.С. е извършил деянието умишлено при форма на вината – евентуален умисъл.Съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е допускал настъпването им.

Причините и условията за извършване на деянието от С. са липсата на достатъчно социална култура, които са довели до неоправдана безотговорност.         

При определяне на наказанието на подсъдимия, съдът взе предвид следното: За престъплението по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК се предвижда наказание до две години „Лишаване от свобода” или „пробация”, както и „Обществено порицание, като същото е умишлено по своя характер.

Подс. С. се явява осъждан за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, което се явява квалифициращо обстоятелство, поради което не следва да се има предвид при индивидуализацията на наказанието му по вид и размер. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете, че част от причинените от деянието имуществени вреди  са възстановени и подсъдимият признава вината си . Налице са обаче и отегчаващи вината му обстоятелства, а именно: подсъдимият е многократно осъждан за различни по вид престъпления от общ характер, а с присъда по НОХД 443/2007г. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.183, ал.1 от НК, като спрямо него е приложена привилегията на ал.3 и не е наказан.

 Предвид изложеното съдът определи наказанието при условията на чл.54 от НК като наложи „Лишаване от свобода ” за срок от 6 месеца, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отложи за срок от 3 години, както и Обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез залепване на присъдата на таблото за съобщения на Кметство с.К. за срок от 1 месец.

По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….