Р Е Ш Е Н И Е    4959

 

Номер   4959

Година   25.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200529

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от С.Б.П. с ЕГН* срещу НП №619 от 22.07.2014г. , издадено от Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.266, ал.1 от ЗГ - "глоба" от 50.00 лева за нарушение на чл.266, ал.1 от ЗГ.

В съдебно заседание  жалбоподателят - редовно уведомен, се явява лично и с А.П. с пълномощно по делото. В хода на съдебните прения, последната от името на доверителя си моли за отмяна на процесното НП.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Директор на РДГ-Б. - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от С.Б.П., ЕГН*, срещу НП №619 от 22.07.2014г., издадено от Директора на РДГ-Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

На 10.04.2014г. към 15.40м. св.А. и И.Х. – двамата служители на ЮЗДП-ТП-ДГС-Р. били в м.”Г-”, землище на Г.Р., в отдел 167“в“ на ДГФ. Двамата  забелязали кон, оборудван с „влачка“,  с прикрепено на нея дърво. Животното се движело по черния път, водено от жалбоподателя П.. Служителите на ДГС поискали от П. документи за материала, тъй като последният бил без КГМ. Последният не им представил поради което св.А. съставил констативен протокол  №001490 от 10.04.2014г., в който отразил посочените по-горе обстоятелства, както и че с протокола не са задържани материалите, поради труднодостъпния терен. След това св.А. съставил акт за установяване на адм. нарушение бланков №001684 от 10.04.2014г. и го предявил за подпис на С.П.. Последният го подписал без да изложи възражения.

Въз основа на съставеният АУАН и на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН, административно-наказващия орган издал НП №619 от 22.07.2014г., издадено от Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.266, ал.1 от ЗГ - "глоба" от 50.00 лева, за нарушение на чл.266, ал.1 от ЗГ.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда,по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа адмистративно-наказателното обвиненение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  нямат докзателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени , както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съдът счита, че административно-наказателното производство пред АНО е протекло формално, без актосъставителят и АНО да изпълнят служебните си задължения, при грубо погазване на материалния закон и при формално спазване на процесуалните правила.

Контролния орган, както и АНО са приели, че жалбоподателят е допуснал нарушение на ЗГ чрез осъществяването на изпълнително деяние „извозва“, което е установено и от доказателствата по делото. В същото време  АУАН и в НП е посочено, че процесния извозван от жалбоподателя материал не е бил придружен с позволително за сеч. За съдът е неизвестно по какви съображения контролните органи са приели, че за извозването на дървен материал е необходимо, същият да се придружава от разрешително за сеч. Категорично, това не почива на нормативен акт, а и противоречи на нормалната житейска логика.

На следващо място е нужно да се посочи, че нормата на чл.266, ал.1 от ЗГ е санкционна и бланкетна по своя характер, като приложението й изисква да бъде посочено конкретното нарушение на ЗГ и на подзаконовите актове по прилагането му. Като не са сторили това актосъставителят и АНО са допуснали грубо нарушение на правото на защита, което на собствено основание мотивира отмяната на процесното НП.

Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП  №619 от 22.07.2014г. , издадено от Директора на РДГ-Б., с което на С.Б.П. с ЕГН*, е наложено адм. наказание на основание чл.266, ал.1 от ЗГ - "глоба" от 50.00 лева за нарушение на чл.266, ал.1 от ЗГ, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Б. в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:...................................................