Р Е Ш Е Н И Е    4953

 

Номер   4953

Година   25.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200412

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.П. с ЕИК*, с адрес в г.С., Ж."М.Л.-з.", Б.”Б.”№1, В.А, представлявано от А.А. срещу НП №1.г. издадено от ГД на ГД ИДТН, с което на жалбоподателя, на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена имуществена санкция от 300.00 лева за извършено нарушение на чл.7, ал.2, вр. ал.1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена имуществена санкция от 300.00 лева за извършено нарушение на чл.7а, т.3, вр.чл.24, ал.1, т.2 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

В съдебно заседание жалбоподателят – редовно уведомен, не изпраща представител. Не се явява и процесуалния му представител - адв.Г. По делото е постъпило становище, с което се иска отмяна на НП. Сочи се, че отразеното в акта и НП не отговаря да действителната фактическа обстановка, като са били допуснати и съществени процесуални нарушения при съставяне на процесният АУАН и при издаването на атакуваното НП, с което е било ограничено правото на защита на жалбоподателя.

В съдебно заседание, АНО-Директор ГД – „ИДТН”, не се явява и не изпраща представител. По делото е постъпило становище, ведно с писмени доказателства, като  се релевират доводи за неоснователност на жалбата.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата на  „.П. с ЕИК*, с адрес в г.С., Ж."М.Л.-з.", Б.”Б.”№1, В.А, представлявано от А.А. срещу НП №1.г. издадено от ГД на ГД ИДТН, е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.

Разгледана по същество е  частично основателна.

С акт за установяване на адм. нарушение №1-136 от 04.03.2013 г. на гл.инспектор Д. в РО „ИДТН”-Б. е установено, че на 07.02.2013 г., при извършена проверка на комплекс „Н.“, в.-А, намиращ се в г.Б., ул.“Х.Д.“№7 работи асансьор, пътнически хидравличен, рег.№*, на 5 спирки, 450 кг, монтиран в комплекса, като описаният асансьор попада в обхвата на Наредбата за безопасна експлоатация и Т. надзор на асансьори и ползвателят не е сключил договор за поддържане, преустройство и ремонтиране с лице, вписано в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, тъй като при проверката такъв договор не е представен. Установено било още, че последният Т. преглед на съоръжението бил от 29.11.2006г., за което бил представен акт за първоначален Т. преглед, като експлоатацията на този асансьор е без да му е извършен периодичен Т. преглед от органите за Т. надзор повече от 36 месеца и в момента на проверката асансьорът работи, като превозва хора. Контролният орган подвел нарушенията като такива по чл.7, ал.2, вр.ал.1 и чл.7а, т.3, вр.чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата за безопасната експлоатация и Т. надзор на асансьори. Актът бил съставен в присъствието на св.Е. и И., препис бил връчен на И.М. - пълномощник на управителя А..

Въз основа на акта е издадено НП №13-645 от 12.06.2013 г., издадено от ГД на ГД.„.за Д.Т.Н., с което на жалбоподателя, на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена имуществена санкция от 300.00 лева за извършено нарушение на чл.7, ал.2, вр.ал.1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена имуществена санкция от 300.00 лева за извършено нарушение на чл.7а, т.3, вр.чл.24, ал.1, т.2  от същата Наредба.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа адмистративно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Във въззивното производство пред съда  се прилагат разпоредбите на НПК, съгласно които годни доказателства и доказателствени средства са само тези, събрани по реда и условията на Кодекса, като същите подлежат на проверка в хода на съдебното следствие.

В настоящия случай от събраните гласни и писмени доказателства се установява по безспорен начин, фактическата обстановка, изложена в АУАН и НП. Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че същият не се явява ползвател на съоръжението, тъй като притежавал само отделни обекти в сградата, а не е собственик на цялата сграда. Съгласно параграф 1, ал.1, т.9 от ДР на ЗТИП, "ползвател" е собственикът или всяко физическо или юридическо лице, което ползва съоръжения с повишена опасност по силата на договор или на друго правно основание. Не се спори по делото, че процесният асансьор е съоръжение с повишена опасност, а от своя страна нормата на чл.7, ал.2 от НБЕТНА въвежда задължение за ползвателите на такива съоръжения да не допускат експлоатация им, ако не са сключили договор за поддържането им с лице което е вписано в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и са получили удостоверение за това от председателя на ДА“МТН“ или оправомощени от него длъжностни лица от Г.Д.„.заД.Т.Н.. При процесната проверка е установено, а в хода на съдебното следствие, потвърдено, че към 07.02.2013г. не е съществувал, подписан договор за поддръжка, преустройство и ремонт на установения в обекта пътнически, хидравличен асансьор. Въз основа на изложеното, съдът приема, че правилно и в съответствие със закона и ПЗНА, административно-наказващият орган е ангажирал административноцнаказателната отговорност на дружеството-жалбоподател и правилно е квалифицирал установените факти, като нарушение на чл.7, ал.2, вр. ал.1 от НБЕТНА.

По отношение фактите, квалифицирани  като нарушение по чл.7а, т.3, вр. чл.24, ал.1, т.2 от НБЕТНА, съдът намери, че същите са правилно установени, но АНО е допуснал съществено нарушение на материалния закон при определяне на субекта на нарушението. Безспорно е, че последният Т. преглед на процесното съоръжение е извършен на 29.11.2006г. и към момента на проверката - 07.02.2013г. е изтекъл срок, по-дълъг от законоустановения. Разпоредбата на чл.7а, т.3, вр. чл.24, ал.1, т.2 от НБЕТНА, обаче е правило за поведение, вменяващо задължения на лицата, които поддържат асансьори, да уведомяват писмено ползвателите им и да не допускат експлоатацията на асансьорите, когато не е извършен Т. преглед съгласно чл.24, ал.1. От своя страна разпоредбата на чл.24, ал.1 от НБЕТНА вменява задължение на органите за Т. надзор да извършват периодични Т. прегледи, като законът е фиксирал и периода им. В настоящия случай, е ангажирана административно-наказателната отговорност на лице, което не е такова по чл.7а от НБЕТНА, а е ползвател на съоръжението, респективно няма как да извърши процесното нарушение.

Съдът не констатира съществени процесуални нарушения в административното производство пред АНО. Актът е съставен при стриктно спазване на разпоредбите на ЗАНН, от правоимащо лице, като съдържа всички изискуеми реквизити и отговаря по съдържание на изискванията на чл.42 от ЗАНН. Съдът намира за неоснователни възраженията на жалбоподателя, че е нарушена процедурата по връчване на АУАН. Видно е, че актът е предявен и връчен на редовно упълномощено от управителя на дружеството-жалбоподател лице, в каквато насока са и изводите на касационната инстанция. Безспорно е, че липсват нарушения по чл.40 и чл.43 от ЗАНН, като по никакъв начин не е препятствана възможността на нарушителя да реализира правата си по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Съдът не констатира процесуални нарушения и при издаване на атакуваното НП. Същото е съставено от компетентен орган в кръга на правомощията му. НП съдържа всички изискуеми реквизити, а по съдържание отговаря на изискванията на чл.57 от ЗАНН.

Съдът счита, че правилно и в съответствие със закона е определено и наказанието на субекта за нарушението по чл.7, ал.2, вр. ал.1 от НБЕТНА.

С оглед констатациите си за допуснати нарушения на материалния закон, съдът счита, че НП следва да бъде отменено в частта му, с която е ангажирана аминистративно-наказателната отговорност на жалбоподателя за нарушение по чл.7а, т. 3, вр. чл.24, ал.1, т.2 от НБЕТНА.           

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №1.г. издадено от ГД на ГД ИДТН в частта му, с която на „.П. с ЕИК*, с адрес в г.С., Ж."М.Л.-з.", Б.”Б.”№1, В.А, представлявано от А.А., на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена имуществена санкция от 300.00 лева за извършено нарушение на чл.7, ал.2 вр. ал.1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като го ОТМЕНЯ в частта му, с която на „.П. с ЕИК*, с адрес в г.С., Ж."М.Л.-з.", Б.”Б.”№1, В.А, представлявано от А.А., на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, е наложена имуществена санкция от 300.00 лева за извършено нарушение на чл.7а, т.3 вр.чл.24, ал.1, т.2 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред АС-Благоевград в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………