Р Е Ш Е Н И Е    4943

 

Номер   4943

Година   25.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200558

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по реда на раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от Б.А.Ш., ЕГН* и адрес  в Г.Р., У."Ш.”№22, срещу НП №14-0331-000404 от 25.04.2014г. на Н-ка на РУП на МВР-Р., с което на жалбоподателя са наложени адм. наказания на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП - "глоба" от 100.00 лева, за нарушение на чл.150 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП - "глоба" от 10.00 лева  за нарушение на чл.100, ал.1, т.2  от ЗДвП.

В съдебно заседание жалбоподателя - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Н-к на РУ"П”-Р. при ОД на МВР-Б. - редовно уведомен, не изпраща представител. В съпроводителното писмо към административно-наказателната преписка, моли съдът да потвърди НП.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Б.А.Ш., ЕГН* и адрес  в Г.Р., У."Ш.”№22 срещу НП №14-0331-000404 от 25.04.2014г. на Н-ка на РУП на МВР-Р. е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.

Разгледана по същество е частично основателна.

На 16.04.2014г. св.Н. и А.Ц. – двамата служители на РУ”П.”-Р. били на работа в Г.Р. на У.“Д.Г.“.Около 00.20ч. на 17.04.2014г.  двамата спрели за проверка л.а. марка ”Ф.”, модел “Г.“ с ДК№*. От проверката на документите на водача се установило, че това е жалбоподателят Ш.. Последният не представил СУМПС и свидетелство за регистрация на МПС II част. Служителите на полицията  извършили проверка чрез ОДЧ и установили, че Ш. не притежава СУМПС. При така установената обстановка А.Ц. съставил Акт за установяване на адм. нарушение бланков №276690/17.04.2014г. в присъствието на св.Н.. Актът бил връчен на Б.Ш., който го подписал без да изложи възражения.

В законоустановения 3-дневен срок, жалбоподателят не се възползвал от правото си на възражение. Въз основа на посочения АУАН и на осн. чл.53 от ЗАНН било издадено НП №14-0331-000404 от 25.04.2014г. на Н-ка на РУП на МВР-Р., с което на жалбоподателя са наложени адм. наказания на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП - "глоба" от 100.00 лева  за нарушение на чл.150 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП - "глоба" от 10.00 лева  за нарушение на чл.100, ал.1, т.2  от ЗДвП.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес. Разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП касае единствено и само административно-наказателното производство пред административно-наказващия орган. Във въззивното производство пред съда обаче се прилагат разпоредбите на НПК, съгласно които годни доказателства и доказателствени средства са само тези, събрани по реда и условията на Кодекса, като същите подлежат на проверка в хода на съдебното следствие.

В настоящия случай съдът счита, че в хода на производството  е установено със способите за доказване - гласни и писмени доказателства, че жалбоподателят е неправоспособен водач на МПС. От същите доказателства се установява и изложената в АУАН и НП фактическа досежно време, място и начин на извършване на нарушението по чл.150 от ЗДвП. От показанията на св.Н., обсъдени в съвкупност с писмените доказателства се установява по категоричен начин, че на 17.04.2014г. жалбоподателят е управлявал процесното МПС, като се установява и факта, че не е правоспособен водач.

По отношение това нарушение, НП е правилно и законосъобразно, доколкото съдържа всички, изискуеми от закона реквизити, издадено е от компетентен орган и наказанието съответства на предвиденото. Съдът констатира неотносимо към случая волеизявление на АНО в НП, че към 25.04.2014г. на водачът остават контролни точки, което очевидно е невъзможно, но това не се отразява на законосъобразността на издадения акт.

Съдът счита, че е установено по безспорен начин и извършването на нарушението по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, но поради допуснати  съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, последното следва да бъде отменено в тази му част. Това е така по следните съображения: Разпоредбата на т.2, ал.1 от чл.100 на ЗДвП съдържа в себе си две правила за поведение, които могат да съществуват, както алтернативно, така и кумулативно в зависимост от установените факти. В настоящия случай е установено, че водачът Ш. е управлявал МПС без ремарке, респективно за него е било налице задължение да носи свидетелство за регистрация именно за това МПС. В НП, административно-наказващият орган е преписал дословно текста на закона, като по този начин е допуснал противоречие между изложената от него фактическа обстановка и словесната квалификация на извършеното нарушение.Посоченото не дава възможност да се развие законосъобразно съдебно следствие по отношение нарушението по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, респективно не може да се прецени в какво се състои нарушението.

ВОДИМ  от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №14-0331-000404 от 25.04.2014г. на Н-ка на РУП на МВР-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП - "глоба" от 10.00 лева  за нарушение на чл.100, ал.1, т.2  от ЗДвП, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като го ПОТВЪРЖДАВА в частта му, с която на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП е наложена "глоба" от 100.00 лева  за нарушение на чл.150 от ЗДвП.

 Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред АС-Благоевград в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..