Р Е Ш Е Н И Е    4927

 

Номер   4927

Година   24.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200472

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на И.Н.Д., подадена срещу НП №330/08.04.2014 г., издадено от Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 50.00 лв., затова, че на 18.02.2014 г., в 08.30 часа в отдел 65б, землището на с.Г., на територията на ТП“ДГС-Р. не изпълни разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му със закона правомощия – нарушение по чл.266, ал.1 ЗГ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материални и процесуално-правни норми. Сочи се, че не е извършено визираното в акта нарушение, като се оспорва установената фактическа обстановка.

Представени са писмени доказателства.

Жалбоподателя - редовно призован, явява се лично. За него се явява процесуален представител – адвокат П., която поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено. Представя писмена защита, в която излага подробни съображения.

Ответника - редовно призован, представител не се явява. За него се явява процесуален представител – ст. юрисконсулт П.. Оспорва жалбата, като излага подробни съображения. Представя писмена защита, в която излага подробни съображения.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

На 18.02.2014 г., в 08.30 часа, свидетелите С.Т., К.А. и П.К., служители в ТП“ДГС-Р.” се намирали на територията на ТП“ДГС-Р.” в отдел 65б, землището на с.Г.. В посоченото време спрели джип, управляван от И.Н.Д., в който пътувал и свидетеля С.П.. Служителите на ГС разпоредили на първия от двамата да откара джипа с натоварен на него дървен материал, до двора на ГС. Същия не се подчинил, като след като разтоварил дървения материал, потеглил с превозното средство и си отишъл.

Преди да си тръгне служителите на ГС съставили КП, а след това и АУАН №001660/18.02.2014 г., затова, че на 18.02.2014 г., в 08.30 часа в отдел 65б, землището на с.Г., на територията на ТП“ДГС-Р. не изпълнил разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му със закона правомощия – нарушение по чл.266, ал.1 ЗГ. След това акта бил връчен на нарушителя при отказ, удостоверен от свидетеля К.А..

Въз основа на този акт, е издадено НП №330/08.04.2014 г., издадено от Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 50.00 лв., затова, че на 18.02.2014 г., в 08.30 часа в отдел 65б, землището на с.Г., на територията на ТП“ДГС-Р. не изпълни разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му със закона правомощия – нарушение по чл.266, ал.1 ЗГ.

НП е връчено на жалбоподателя на 27.06.2014 г., а е обжалвано на 04.07.2014 г., видно от печата върху жалбата.

Тези обстоятелства се доказват, както от показанията на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите показания на свидетелите на АНО. Тези свидетели са незаинтeресовани от изхода на делото и са изпълнявали служебните си задължения. Показанията им се подкрепят и от писмените доказателства.

Съдът намира, че НП е правилно.

От събраните от доказателства става ясно, че административното нарушение, за което жабоподателя е санкциониран е извършено. Безспорно е установено, че на посочената в акта дата жалбоподателя е отказал да изпълни разпореждане на служителите на ГС, като откара джипа с натоварен на него дървен материал, до двора на същото, което осъществява състава на чл.266, ал.1 ЗГ. Извършеното нарушение от жалбоподателя е правилно квалифицирано в АУАН и НП,  като правилно е приложен материалният закон. Независимо от този си извод, НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Налице е допуснато съществено процесуално нарушение. В съставения АУАН, както и в издаденото въз основа на него НП липсва, каквото и да е описание на нарушението с фактическите му признаци. Посочено е само, че не е изпълнил разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му със закона правомощия. Така АНО е нарушил правото на защита на жалбоподателя, който има право да знае в какво нарушение е обвинен, което е съществено процесуално нарушение.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр. З ЗАНН, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ НП №330/08.04.2014 г., издадено от Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 50.00 лв., затова, че на 18.02.2014 г., в 08.30 часа в отдел 65б, землището на с.Г., на територията на ТП“ДГС-Р. не изпълни разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му със закона правомощия – нарушение по чл.266, ал.1 ЗГ, като незаконосъобразно.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………………