Р Е Ш Е Н И Е    4923

 

Номер   4923

Година   24.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200341

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на Л.И.Н., подадена срещу НП №1573/17.12.2012 г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 100.00 лв., затова, че на 25.08.2012 г., в 01.00 часа на пътя от Г.Р. за Г.Б., местност „п.к.“, транспортира с лек автомобил с рег. №*, 1.00 пр. куб. М. дърва за огрев от бук, непридружени с превозен билет – нарушение по чл.213, т.2 ЗГ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материални и процесуално-правни норми. Сочи се, че не е извършено визираното в акта нарушение, като се оспорва установената фактическа обстановка.

Представени са писмени доказателства.

Жалбоподателя - редовно призован, не се явява. За него се явява процесуален представител – адвокат М., който поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено.

Ответника - редовно призован, представител не се явява. За него се явява процесуален представител – ст. юрисконсулт П.. Оспорва жалбата, като излага подробни съображения.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

На 25.08.2012 г., в 01.00 часа, свидетеля Б.С. и негов колега, в качеството си на служители в РУ„П”-Р., спрели за проверка на пътя свързващ Г.Р. с Г.Б., в местността „п.к.“, лек автомобил с рег. №*, управляван от жалбоподателя Л.И.Н.. След като установили, че в автомобила се превозват дърва за огрев от бук, които били немаркирани, водача на автомобила бил помолен да откара автомобила в двора на РУ„П”-Р..

Сутринта в двора на Полицията в Г.Р. при автомобила, в който се намирал и превозвания с него материал, пристигнали свидетелите В.Д. и М.Т., служител в служители на ТП“ДГС-Р.”, които били извикани от органите на Полицията. След това автомобила с превозвания с него материал бил откаран в двора на горското стопанство в града. Там свидетелите В.Д. и М.Т. измерили дървата за огрев от бук, превозвани с автомобила, като установили че са 1.00 пр. куб. М. Водача на автомобила Л.И.Н. не представил на свидетелите превозен билет потърсен му от тях за превозваните с автомобила дърва за огрев. 

Веднага на място свидетелите В.Д. и М.Т. съставили КП, а след това в присъствието на нарушителя и АУАН №001460/25.08.2012 г., затова, че на 25.08.2012 г., в 01.00 часа на пътя от Г.Р. за Г.Б., местност „п.к.“, транспортира с лек автомобил с рег. №*, 1.00 пр. куб. М. дърва за огрев от бук, непридружени с превозен билет – нарушение по чл.213, т.2 ЗГ. След това акта бил връчен на нарушителя.

Въз основа на този акт, е издадено НП №1573/17.12.2012 г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 100.00 лв., затова, че на 25.08.2012 г., в 01.00 часа на пътя от Г.Р. за Г.Б., местност „п.к.“, транспортира с лек автомобил с рег. №*, 1.00 пр. куб. М. дърва за огрев от бук, непридружени с превозен билет – нарушение по чл.213, т.2 ЗГ.

НП е връчено на жалбоподателя на 07.05.2014 г., а е обжалвано на 14.05.2014 г., видно от печата върху жалбата.

Тези обстоятелства се доказват, както от показанията на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите показания на свидетелите. Тези свидетели са незаинтeресовани от изхода на делото и са изпълнявали служебните си задължения. Показанията им се подкрепят и от писмените доказателства.

В производството, развило се пред адм. орган, не се констатираха нарушения на процедурата, които на собствено основание да пораждат отмяната на акта като незаконосъобразен. При издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока, ето защо, намира постановлението за законосъобразно. Актът е връчен на нарушителя, като както АУАН, така и НП съдържат описание на обстоятелствата при които е извършено нарушението.

От друга страна, не са допуснати нарушения, опорочаващи издаденото НП. Наказващият орган, осъществявайки правомощията си в пределите на своята компетентност, е установил обективно всички факти и обстоятелства, отнасящи се до правата, задълженията и отговорностите на субекта на АНО. С описаните в НП действия нарушителят  е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение, за което е санкциониран с налагане на адм. наказание.

Фактическите констатации са доказани в хода на съдебното следствие при разпита на свидетелите на наказващия орган.

Разпоредбата на чл.213, ал.1, т.2 ЗГ съдържа фактически състав на отделно адм. нарушение, които изисква забрана за транспортиране на дървесина, непридружена с превозен билет. Същия състав е възпроизведени и в обстоятелствената част на атакуваното НП и фактите изложени в него съответстват на установеното от съда. В случая се установи безспорно от показанията на свидетелите на АНО, че нарушителят е  транспортирал дървесина с лек автомобил, непридружена с превозен билет. По този начин, чрез действията си същия е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.213, ал.1, т.2 ЗГ. Ето защо правилно АНО е приел, че следва да се ангажира административно-наказателната отговорност на санкционираният. Елемент от състава на нарушението е единствено липсата на превозен билет, което обстоятелство води до извършване на нарушение при транспортиране на дървесината. От друга страна субекта на извършване на нарушението е правилно установен.

Органът е квалифицирал това деяние като нарушение на чл.213, т.2 ЗГ, което кореспондира с посочената от него санкционна норма - чл.266, ал.1 ЗГ. Наложеното на жалбоподателя наказание, е определено правилно по вида си, съобразно приложимият санкционен състав - чл.266, ал.1 НК, индивидуализирани в размер около минимума предвиден в разпоредбата. Така проведената индивидуализация, според съда е изцяло съобразена с разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН, доколкото АНО е отчел всички релевантни за отговорността обстоятелства, а именно времето и мястото на извършване на нарушението, както и поведението на нарушителя.

НП се издава, когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно и ако няма основание за прилагането на чл.28 от ЗАНН. Административно-наказващият орган е задължен да обсъди и приложи при наличие на данни, че извършеното деяние е маловажен случай по см. на чл.11 от ЗАНН, вр. с чл.93, т.9 от НК /която преценка е по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол - ТР №1/12.12.2007 г. по тълк. н. д. №1/2005 г., на ВКС/ и да приложи евентуално чл.28, б"а" от ЗАНН. В ЗАНН не се съдържа дефиниция за "маловажен случай", поради което и предвид разпоредбата на чл.11 последната препраща към общата част на НК. Съгласно чл.93, т.9 от НК маловажен е случаят, при който извършеното престъпление с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи отговорността обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Следователно, един от критериите за определяне на едно деяние като "маловажен случай" е липсата или незначителността на вредните последици. Деянието не представлява "маловажен случай", независимо, че няма настъпили вредни последици, защото по естеството си деянието не представлява по - ниска степен на обществена опасност /чл.11 от ЗАНН вр. с чл.10 от НК/. По изложеното деянието не следва да се дефинира като "маловажен случай" по см. на чл.11 от ЗАНН вр. с чл.93, т.9 от НК.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр.З ЗАНН, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №1573/17.12.2012 г., издадено от Директора на Р.Б., с което на жалбоподателят на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание „глоба” от 100.00 лв., затова, че на 25.08.2012 г., в 01.00 часа на пътя от Г.Р. за Г.Б., местност „п.к.“, транспортира с лек автомобил с рег. №*, 1.00 пр. куб. М. дърва за огрев от бук, непридружени с превозен билет – нарушение по чл.213, т.2 ЗГ.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………………..