Р Е Ш Е Н И Е    4921

 

Номер   4921

Година   24.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200399

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на З.А.Б., подадена срещу НП №79-14/12.06.2014 г., издадено от ВрИД Председател на Комисията за П. и У. на К. на И., с което на жалбоподателят на основание чл.35, ал.1 ЗПУКИ е наложено адм. наказание „глоба” от 5`000.00 лв., за нарушение на чл.7, ал.1 ЗПУКИ, на основание чл.37 ЗПУКИ е наложено адм. наказание „глоба” от 7`000.00 лв., за нарушение на чл.16, ал.1 ЗПУКИ, а на основание чл.33, ал.2 ЗПУКИ е отнето в полза на общината полученото нетно дневно възнаграждение за 27.09.2012 г. от 109.61 лв., затова, че З.А.Б., като общински съветник в ОбС-Р., 1.) е гласувал за приемането на Решение №171/27.09.2012 г.  в частен интерес на свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ - Б.А.В., избран за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК*; 2.) не е подал декларация по чл.12, т.4 ЗПУКИ, във връзка с приемането на Решение №171/27.09.2012 г. на ОбС-Р., с което за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК* е избран Б.А.В., свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ – нарушение по чл.7, ал.1 ЗПУКИ и чл.16, ал.1 ЗПУКИ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материални и процесуално-правни норми. Сочи се, че не е извършено визираното в акта нарушение, като се оспорва установената фактическа обстановка.

Представени са писмени доказателства.

Жалбоподателя - редовно призован, не се явява.

Ответника - редовно призован, представител не се явява. За него се явява процесуален представител – гл. юрисконсулт Д.. Оспорва жалбата, като излага подробни съображения.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

Решение №204/02.04.2013 г. КПУКИ е установила К. на И. по отношение на З.А.Б., за това, че като общински съветник в ОбС-Р., е гласувал за приемането на Решение №171/27.09.2012 г.  в частен интерес на свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ - Б.А.В., избран за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК*, както и за това, че не е подал декларация по чл.12, т.4 ЗПУКИ във връзка с приемането на Решение №171/27.09.2012 г. на ОбС-Р., с което за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК* е избран Б.А.В., свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ – нарушение по чл.7, ал.1 ЗПУКИ и чл.16, ал.1 ЗПУКИ.

Решението на КПУКИ е оспорено пред АССГ, който с решение №7283/22.11.2013 г. по адм.д.№4332/2013 г. е отхвърлил жалбата на З.А.Б. срещу решението.

С решение №6804/21.05.2014 г. по адм.д.№354/2014 г. на ВАС решението на АССГ е потвърдено.

На основание влязлото в сила решение на КПУКИ е издадено НП №79-14/12.06.2014 г., издадено от ВрИД Председател на Комисията за П. и У. на К. на И., с което на жалбоподателят на основание чл.35, ал.1 ЗПУКИ е наложено адм. наказание „глоба” от 5`000.00 лв., за нарушение на чл.7, ал.1 ЗПУКИ, на основание чл.37 ЗПУКИ е наложено адм. наказание „глоба” от 7`000.00 лв., за нарушение на чл.16, ал.1 ЗПУКИ, а на основание чл.33, ал.2 ЗПУКИ е отнето в полза на общината полученото нетно дневно възнаграждение за 27.0912 г. от 109.61 лв., затова, че З.А.Б., като общински съветник в ОбС-Р., 1.) е гласувал за приемането на Решение №171/27.09.2012 г.  в частен интерес на свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ - Б.А.В., избран за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК*; 2.) не е подал декларация по чл.12, т.4 ЗПУКИ във връзка с приемането на Решение №171/27.09.2012 г. на ОбС-Р., с което за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК* е избран Б.А.В., свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ – нарушение по чл.7, ал.1 ЗПУКИ и чл.16, ал.1 ЗПУКИ.

НП е връчено на жалбоподателя на 16.06 .2014 г., а е обжалвано на 23.06.2014 г., видно от печата върху жалбата.

Тези обстоятелства се доказват, както от показанията на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира предприетите по делото писмени доказателства.

В производството, развило се пред адм. орган, не се констатираха нарушения на процедурата, които на собствено основание да пораждат отмяната на акта като незаконосъобразен. При издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока, ето защо, намира постановлението за законосъобразно. НП съдържа описание на обстоятелствата при които е извършено нарушението.

От друга страна, не са допуснати нарушения, опорочаващи издаденото НП. Наказващият орган, осъществявайки правомощията си в пределите на своята компетентност, е установил обективно всички факти и обстоятелства, отнасящи се до правата, задълженията и отговорностите на субекта на АНО. С описаните в НП действия нарушителят  е осъществил от обективна и субективна страна състава на административните нарушения, за което е санкциониран с налагане на адм. наказание.

В случая влязлото в сила решение на КПУКИ има сила на АУАН и въз основа на него е издадено НП,с което е санкциониран нарушителя.

Разпоредбите на чл.7, ал.1 ЗПУКИ и чл.16, ал.1 ЗПУКИ съдържат фактически състави на отделни адм. нарушения, които изискват лице заемащо публична длъжност, при изпълнение на задълженията си да не гласува в частен интерес, както и да подава декларацията по чл.12, т.4, когато има частен интерес във връзка с изпълнение на свое правомощие или задължение по служба. Същите състави са възпроизведени и в обстоятелствената част на атакуваното НП и фактите изложени в него съответстват на установеното от съда.

В случая се установи безспорно от писмените доказателства, че нарушителят е лице заемащо публична длъжност, а именно общински съветник в ОбС-Р., и като такъв е гласувал за приемането на Решение №171/27.09.2012 г.  в частен интерес на свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ - Б.А.В., избран за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК*, доколкото последния е баща на съпругата на З.Б. – Т.Б.Б., родство по сватовство от първа степен. На следващо място се установява и, че нарушителя не е подал декларация по чл.12, т.4 ЗПУКИ във връзка с приемането на Решение №171/27.09.2012 г. на ОбС-Р., с което за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК* е избран Б.А.В., свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ. Ето защо правилно АНО е приел, че следва да се ангажира административно-наказателната отговорност на санкционираният. От друга страна субекта на извършване на нарушенията е правилно установен.

Органът е квалифицирал тези деяния като нарушение на чл.7, ал.1 ЗПУКИ и чл.16, ал.1 ЗПУКИ, което кореспондира с посочената от него санкционна норма - чл.35, ал.1 ЗПУКИ, чл.16, ал.1 ЗПУКИ и чл.33, ал.2 ЗПУКИ. Наложените на жалбоподателя наказания, са определени правилно по вида си, съобразно приложимият санкционен състав, индивидуализирани в размер около минимума предвиден в разпоредбата. Така проведената индивидуализация, според съда е изцяло съобразена с разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН, доколкото АНО е отчел всички релевантни за отговорността обстоятелства, а именно времето и мястото на извършване на нарушението, както и поведението на нарушителя, което е мотивирало и наказващия орган да определи размер на глоба като достатъчен с оглед осъществяване на целите на наказанието по чл.12 от ЗАНН.

Отнемането в полза на общината полученото нетно дневно възнаграждение за 27.09.2012 г. от 109.61 лв., също е законосъобразно, с оглед разпоредбата на чл.33, ал.2 ЗПУКИ и доказаността на нарушението, предвид задължителната законна последица за това.

НП се издава, когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно и ако няма основание за прилагането на чл.28 от ЗАНН. Административно-наказващият орган е задължен да обсъди и приложи при наличие на данни, че извършеното деяние е маловажен случай по см. на чл.11 от ЗАНН, вр. с чл.93, т.9 от НК, /която преценка е по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол - ТР №1/12.12.2007 г. по тълк. н. д. №1/2005 г., на ВКС/ и да приложи евентуално чл.28, б"а" от ЗАНН. В ЗАНН не се съдържа дефиниция за "маловажен случай", поради което и предвид разпоредбата на чл.11 последната препраща към общата част на НК. Съгласно чл.93, т.9 от НК маловажен е случаят, при който извършеното престъпление с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи отговорността обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Следователно, един от критериите за определяне на едно деяние като "маловажен случай" е липсата или незначителността на вредните последици. Деянието не представлява "маловажен случай", независимо, че няма настъпили вредни последици, защото по естеството си деянието не представлява по-ниска степен на обществена опасност /чл.11 от ЗАНН вр. с чл.10 от НК/. По изложеното деянията не следва да се дефинират като "маловажен случай" по см. на чл.11 от ЗАНН вр. с чл.93, т.9 от НК.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1, пр. З ЗАНН, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №79-14/12.06.2014 г., издадено от ВрИД Председател на Комисията за П. и У. на К. на И., с което на жалбоподателят на основание чл.35, ал.1 ЗПУКИ е наложено адм. наказание „глоба” от 5`000.00 лв., за нарушение на чл.7, ал.1 ЗПУКИ, на основание чл.37 ЗПУКИ е наложено адм. наказание „глоба” от 7`000.00 лв., за нарушение на чл.16, ал.1 ЗПУКИ, а на основание чл.33, ал.2 ЗПУКИ е отнето в полза на общината полученото нетно дневно възнаграждение за 27.0912 г. от 109.61 лв., затова, че З.А.Б., като общински съветник в ОбС-Р., 1.е гласувал за приемането на Решение №171/27.09.2012 г.  в частен интерес на свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ - Б.А.В., избран за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК*; 2.) не е подал декларация по чл.12, т.4 ЗПУКИ във връзка с приемането на Решение №171/27.09.2012 г. на ОбС-Р., с което за управител на „МБАЛ-Р.“ЕООД с ЕИК* е избран Б.А.В., свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ – нарушение по чл.7, ал.1 ЗПУКИ и чл.16, ал.1 ЗПУКИ.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………………….