Р Е Ш Е Н И Е    4807

 

Номер   4807

Година   19.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200301

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на  „.-79-Р.Х.“, представлявано от Р.Х., подадена срещу НП №1055/04.04.2014 г., издадено от Н-ка на М.Ю., с което на жалбоподателя на основание чл.108а, ал.1 ЗАДС, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 2`000.00 лв., и са отнети в полза на държавата следните стоките описани в него: 10 броя кутии цигари с 200 къса, облепени със задължителен бандерол на МФ, затова, че при направена проверка на 03.11.2013 г. в търговски обект: Интернет клуб-кафе, находящ се в с.Г.К., О.Б., стопанисван от  „.-79-Р.Х.“, представлявано от Р.Х., е установено, че се съхраняват тютюневи изделия – цигари, а именно 10 кутии с по 20 къса цигари марка „V.G.”, облепени със задължителен бандерол на МФ, без търговеца да притежава разрешение за продажба на тютюневи изделия съгласно чл.90а от ЗАДС, в нарушение на разпоредбата на чл.100а, ал.1 от ЗАДС - нарушение по чл.108а, ал.1 ЗАДС.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП. Сочи се, че констатациите в НП не отговарят на действителното фактическо положение.

Представени са писмени доказателства.

Жалбоподателя - редовно призован, представител не се явява. За него се явява процесуален представител – адвокат С., който поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено. Излага подробни съображения.

За административно-наказващия орган - редовно призован, се явява процесуален представител – гл. юрисконсулт С.. Моли НП да бъде потвърдено като законосъобразно, издадено от компетентен орган при спазване на разпоредбите на материалния закон.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните основания и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 03.11.2013 г., около 12.00 часа, свидетеля Р.И. и негов колега, в качеството си на служители в М.Ю., извършили проверка в Интернет клуб-кафе, находящ се в с.Г.К., О.Б., стопанисван от „.-79-Р.Х.“, представлявано от Р.Х.. Заведението работело, като на работа в него била Ф.Т.. Зад бар-плота, окачена на стената, проверяващите открили наелонова торба, в която открили 10 кутии с по 20 къса цигари марка „V.G.”, облепени със задължителен бандерол на МФ, както и кутии с цигари от други марки, облепени с чужд бандерол, но не и с български такъв. Ф.Т. заявила на проверяващите, че тези цигари са оставени в заведението от преминаващо лице, което не познава. След това в написани от нея обяснения посочила име на такова лице. Проверявящите потърсили на Ф.Т. да представи разрешително за продажба на тютюневи изделия, но такова не им било предоставено. На място първите съставили КП. Към същия протокол бил съставен и Опис на иззетите вещи – цигари.

На 27.11.2013 г., в сградата на МЮ се явил Р.Х., управител на „.-79-Р.Х.“, представлявано от Р.Х., като в негово присъствие свидетелката Б.Д., и в присъствието на свидетелите Б.Б. и Д.М., всички от последните трима служители в МЮ, съставила на търговеца АУАН №810/27.11.2013 г., за това, че при направена проверка на 03.11.2013 г. в търговски обект: Интернет клуб-кафе, находящ се в с.Г.К., О.Б., стопанисван от  „.-79-Р.Х.“, представлявано от Р.Х., е установено, че се съхраняват тютюневи изделия – цигари, а именно 10 кутии с по 20 къса цигари марка „V.G.”, облепени със задължителен бандерол на МФ, без търговеца да притежава разрешение за продажба на тютюневи изделия съгласно чл.90а от ЗАДС, в нарушение на разпоредбата на чл.100а, ал.1 от ЗАДС - нарушение по чл.108а, ал.1 ЗАДС.

Акта бил връчен на управителя на търговеца.

Въз основа на този акт е издадено НП №1055/04.04.2014 г., издадено от Н-ка на М.Ю., с което на жалбоподателя на основание чл.108а, ал.1 ЗАДС, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 2`000.00 лв., и са отнети в полза на държавата следните стоките описани в него: 10 броя кутии цигари с 200 къса, облепени със задължителен бандерол на МФ, затова, че при направена проверка на 03.11.2013 г. в търговски обект: Интернет клуб-кафе, находящ се в с.Г.К., О.Б., стопанисван от  „.-79-Р.Х.“, представлявано от Р.Х., е установено, че се съхраняват тютюневи изделия – цигари, а именно 10 кутии с по 20 къса цигари марка „V.G.”, облепени със задължителен бандерол на МФ, без търговеца да притежава разрешение за продажба на тютюневи изделия съгласно чл.90а от ЗАДС, в нарушение на разпоредбата на чл.100а, ал.1 от ЗАДС - нарушение по чл.108а, ал.1 ЗАДС.

НП е връчено на работник на жалбоподателя 23.04.2014 г. Жалбата е депозирана на 29.04.2014 г.

Тези обстоятелства се доказват от свидетелските показания на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира показанията на свидетелите на АНО, дадени в качеството им на длъжностни лица, в рамките на службата им и при изпълнение на служебните им задължения, без лични, частни отношения с жалбоподателя. Показанията са последователни, еднопосочни и кореспондиращи с обстоятелствата около извършване на проверката и констатиране на вмененото на жалбоподателя нарушение, поради което съдът не намира причини да се съмнява в съдържанието и обективността им. Показанията им се подкрепят и от писмените доказателства.

Същите ведно с писмените доказателства оборват показанията на свидетеля Д.Т., че откритите цигари в заведението, облепени със задължителен бандерол на МФ, са оставени от него и са негова собственост. Съдът намира, че показанията в тази им част, целят да оневинят жалбоподателя, доколкото свидетеля е заинтересован от изхода на делото, тъй като откритата на работното и място в заведението в момента на проверката е негова съпруга.

В конкретния казус, актът е съставен от компетентно лице. Самото НП също е издадено от компетентно лице. Както АУАН, така и НП съдържат всички изискуеми от закона реквизити. В хода на административно-наказателната процедура не са били нарушени установените законови норми относно съставянето и реквизитите на акта и НП, ето защо, издаденото НП е законосъобразно. АУАН е съставен, а НП е издадено в предвидения от закона срок.

Съдът намира, че нарушението е описано правилно - нарушителят е установен, а именно жалбоподателя, който е стопанисвал обекта към момента на проверката.

НП е и правилно.

С обжалваното НП отговорността на нарушителя е ангажирана за извършено от същия нарушение по чл.108а, ал.1 ЗАДС, изразяващо се в това, че на 03.11.2013 г. в търговски обект: Интернет клуб-кафе, находящ се в с.Г.К., О.Б., стопанисван от „.-79-Р.Х.“, представлявано от Р.Х., е установено, че се съхраняват тютюневи изделия – цигари, а именно 10 кутии с по 20 къса цигари марка „V.G.”, облепени със задължителен бандерол на МФ, без търговеца да притежава разрешение за продажба на тютюневи изделия съгласно чл.90а от ЗАДС, в нарушение на разпоредбата на чл.100а, ал.1 от ЗАДС. Съгласно нормата на чл.108а, ал.1 ЗАДС с предвиденото в текста адм. наказание се наказва всяко лице, което съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия в нарушение на чл.100а ЗАДС. Съставът на описаното административно нарушение не е обвързан притежаването на стоката, предмет на самото нарушение. В конкретния случай е достатъчно да е налице "съхраняване" на стоката, независимо от това кой е нейния собственик, какъв е произхода и, и с каква цел се държи същата. За да е възможно извършването на нарушението, тютюневите изделия  следва да се намират във владение на жалбоподателят - т.е същият да ги държи/съхранява. Това държане е доказано от свидетелите на АНО, като фактическата власт над тях е извършвано от жалбоподателя. От друга страна е установено, че липсва и разрешение за продажба на тютюневи изделия от компетентен орган - Н-ка на М.Ю.. Така са налице всички елементи от обективната страна на нарушението. В този смисъл съдът намира, че е налице доказано нарушение – съхраняване на тютюневи изделия, без дружеството да притежава разрешение за продажба на тютюневи изделия. По този начин е извършено административно нарушение, тъй като е осъществен състава на чл.108а, ал.1 ЗАДС.

Закона е категоричен, че с административното наказание се наказва всяко лице, което съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия в нарушение на чл.100а ЗАДС. В случая е безспорно установено, че това е жалбоподателя.

В случая наказващият орган правилно и в съответствие с разпоредбите на чл.83 от ЗАНН, във връзка с чл.108а, ал.1 ЗАДС, е наложил глоба от 2`000.00 лв. за констатираното нарушение (неизпълнение на задължение) по чл.108а, ал.1 ЗАДС, в размера предвиден в цитираната административно-наказателна разпоредба.

Преценката на административно-наказващия орган за "маловажност" на случая по чл.28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол, и когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. Съдът намира, че не е налице "маловажен случай" по смисъла на чл.28 от ЗАНН и по чл.108а, ал.1 ЗАДС, тъй като в разпоредбата на чл.126б, ал.1 от ЗАДС /изменена 17.06.2012 г./ се указва изрично при кои хипотези по този закон е приложим института на маловажен случай, като нарушението по чл.108а, ал.1 от ЗАДС не е посочено сред изчерпателно изброените.

При така констатирането и отнемането на стоките е законосъобразно.

По гореизложените съображения, съдът счита, че жалбата е неоснователна, поради което,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №1055/04.04.2014 г., издадено от Н-ка на М.Ю., с което на жалбоподателя на основание чл.108а, ал.1 ЗАДС, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 2`000.00 лв., и са отнети в полза на държавата следните стоките описани в него: 10 броя кутии цигари с 200 къса, облепени със задължителен бандерол на МФ, затова, че при направена проверка на 03.11.2013 г. в търговски обект: Интернет клуб-кафе, находящ се в с.Г.К., О.Б., стопанисван от „.-79-Р.Х.“, представлявано от Р.Х., е установено, че се съхраняват тютюневи изделия – цигари, а именно 10 кутии с по 20 къса цигари марка „V.G.”, облепени със задължителен бандерол на МФ, без търговеца да притежава разрешение за продажба на тютюневи изделия съгласно чл.90а от ЗАДС, в нарушение на разпоредбата на чл.100а, ал.1 от ЗАДС - нарушение по чл.108а, ал.1 ЗАДС.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………………