Р Е Ш Е Н И Е    4806

 

Номер   4806

Година   19.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200437

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.С.Д., подадена срещу НП №1-47/26.06.2014 г., издадено от НО„РК“Б., с което на жалбоподателя на основание чл.70, ал.1 ЗРА, е наложено адм. наказание: „глоба” от 1`500.00 лв., затова, че на 08.06.2014 г. в 12.00 часа на река Г. /срещу бунгалата на Д., м. „П.“/, извършва любителски риболов с един брой въдица с макара в работно положение в забранената зона на р.Г., като контролира риболовния уред в работно положение, потопен във водата и борави с него - нарушение по чл.30, ал.3, т.1 ЗРА.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното наказателно постановление. Сочи се, че констатациите в НП не отговарят на действителното фактическо положение.

Представени са писмени доказателства.

Жалбоподателя - редовно призован, се явява лично. За него се явява процесуален представител – адвокат Д., който поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено. Излага подробни съображения.

За административно-наказващия орган - редовно призован, се явява НО„РК“Б.. Моли НП да бъде потвърдено като законосъобразно, издадено от компетентен орган при спазване на разпоредбите на материалния закон. Представя писмена защита, в която излага подробни съображения.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните основания и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от Заповед №РВД-09-112/25.02.2014 г., е забранено извършването на риболов през 2014 г. в рибностопанските обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2 ЗРА или в зони от тях, включително и за река Г. – от местността Б.Ц., землището на с.Г. до местността П., землището на г.Р..

На 08.06.2014 г. около обяд свидетелите В.Т. и Е.З., в качеството си на служители в О.„Р.К“-Б. К.К.И., правили обход на река Г. в участъка и, в който преминава през м. „П.“, землището на г.Р.. В 12.00 часа, двете забелязали, че в участък от реката, намиращ се срещу бунгалата на Д. в същата местност, нарушителя Д.С.Д. държи един брой въдица с макара в работно положение, като борави с нея и я контролира, а единия и край е потопен във водата, като по този начин извършва любителски риболов. Нарушителят заявил на свидетелите, че тази част от реката не е забранена за риболов. Последния отказал да предаде на свидетелите риболовния уред, като веднага в негово присъствието свидетелите съставили КП, а след това и АУАН №0003155/08.06.2014 г., последния за това, че на 08.06.2014 г. в 12.00 часа на река Г. /срещу бунгалата на Д., м. „П.“/, извършва любителски риболов с един брой въдица с макара в работно положение в забранената зона на р. Г., като контролира риболовния уред в работно положение, потопен във водата и борави с него - нарушение по чл.30, ал.3, т.1 ЗРА. След това акта бил връчен на жалбопотаделя.

Въз основа на този акт е издадено НП №1-47/26.06.2014 г., издадено от НО„РК“Б., с което на жалбоподателя на основание чл.70, ал.1 ЗРА, е наложено адм. наказание: „глоба” от 1`500.00 лв., затова, че на 08.06.2014 г. в 12.00 часа на река Г. /срещу бунгалата на Д., м. „П.“/, извършва любителски риболов с един брой въдица с макара в работно положение в забранената зона на р. Г., като контролира риболовния уред в работно положение, потопен във водата и борави с него - нарушение по чл.30, ал.3, т.1 ЗРА.

НП е връчено на 30.06.2014 г. на неустановено лице. Жалбата е депозирана на 03.07.2014 г.

Тези обстоятелства се доказват, както от свидетелските показания на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира като напълно достоверни показанията на свидетелите на АНО. Съдът възприема показанията им, защото разгледани в тяхната съвкупност, дават ясна картина какво точно се е случило и показанията им във взаимовръзката си са логични, безпротиворечиви и кореспондират с установеното по делото.

В конкретния казус, актът е съставен от компетентно лице. Самото НП също е издадено от компетентно лице. Както АУАН, така и НП съдържат всички изискуеми от закона реквизити. В хода на административно-наказателната процедура не са били нарушени установените законови норми относно съставянето и реквизитите на акта и НП, ето защо, издаденото НП е законосъобразно. АУАН е съставен, а НП е издадено в предвидения от закона срок.

НП е неправилно.

Безспорно се установи, че на 08.06.2014 г. в 12.00 часа на река Г., нарушителя е извършвал любителски риболов с един брой въдица с макара в работно положение. От друга страна се установи, че риболова е извършван в незабранена зона на реката. Това последно обстоятелство се установява от приетата по делото заповед, която предвижда забрана за извършване на риболов през 2014 г. в рибностопанските обекти, включително и за река Г. – от местността Б.Ц., землището на с.Г. до местността П., землището на г.Р.. В случая нарушителя е извършвал риболов в последната от двете посочени местности, която е изключена от обхвата на забраната за риболов. Така формулираната разпоредба на заповедта, включва забрана за риболов между двете местности, но не и в тях, доколкото не е посочено, че е забранено извършването на риболов през 2014 г. за река Г. – от местността Б.Ц., землището на с.Г. до местността П., землището на г.Р., включително.

По гореизложените съображения, съдът счита, че жалбата е основателна, поради което,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ НП №1-47/26.06.2014 г., издадено от НО„РК“Б., с което на жалбоподателя на основание чл.70, ал.1 ЗРА, е наложено адм. наказание: „глоба” от 1`500.00 лв., затова, че на 08.06.2014 г. в 12.00 часа на река Г. /срещу бунгалата на Д., м. „П.“/, извършва любителски риболов с един брой въдица с макара в работно положение в забранената зона на р.Г., като контролира риболовния уред в работно положение, потопен във водата и борави с него - нарушение по чл.30, ал.3, т.1 ЗРА, като неправилно.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………………….