Р Е Ш Е Н И Е    4577

 

Номер  

Година   05.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200648

по  описа  за

2014

година

 

Признава обвиняемия С.И.Н. – роден на 09.06.1982 г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., у.”И.”№12, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с основно образование, безработен, ЕГН* за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2014 г. около 12:50 часа в г.Р., по у.”С.п.”, в района на дом №1 в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 14.07.2014 г. НП №14-0331-000485/20.05.2014 г., издадено от Н-ка на РУ на МВР-Р. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление извършил такова деяние – управлявал МПС- лек автомобил марка и модел ”В.”, „Н.”221, с рег.№* без да притежава свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр.чл.78а от НК, вр.чл.378, ал.4, т.1 от НПК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА адм. наказание "ГЛОБА" от 1`000.00 лева.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред БЛ.ОС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..............................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 05.12.2014 г.

към РЕШЕНИЕ №4577 от 05.11.2014 г.

по НАК.Д. №648 от 2014 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на глава 28-ма от НПК. Образувано е въз основа на внесено в РС-Разлог. постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК, на обвиняемия С.И.Н. за това, че на 08.10.2014 г. около 12:50 часа в г.Р., по у.”С.п.”, в района на дом №1 в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 14.07.2014 г. НП №14-0331-000485/20.05.2014 г., издадено от Н-ка на РУ на МВР-Р. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление извършил такова деяние – управлявал МПС - лек автомобил марка и модел ”В.”, „Н.”221, с рег.№* без да притежава свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК,

В съдебно заседание РП-Р. - редовно уведомена, се представлява от прокурор Ч.. Последният поддържа така внесеното постановление, счита, че безспорно е установено извършено деяние по чл.343в, ал.2 от НК, предлага обв. Н. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено адм. наказание „глоба” в минимален размер съобразно разпоредбата на чл.78а от НК.

Обвиняемият Н. - редовно призован, не се явява, не сочи уважителни причини. за него се явава упълномощен защитник адв.С.Д., с пълномощно. Последната в хода на съдебното следствие не оспорва фактите, изложени в постановлението на РП-Р., в хода на съдебните прения пледира за доказаност на деянието, извършено от подзащитния й, като моли съда да съобрази, че той се грижи за бoлната си майка и непълнолетен син и наложи глоба в минимален размер.

Съдът след като прецени и анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от следното

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Обвиняемият С.И.Н.е роден на 09.06.1982 г. в г.Р., живее в г.Р., у.”И.”№12, българин, български гражданин, неженен, с основно образование,безработен, ЕГН*. Обвиняемият е млад човек, с добри характеристични данни, с чисто съдебно минало, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, живее на семейни начала с Е.Г., с която имат две малолетни деца, за които се грижи.

Обвиняемият Н. е неправоспособен водач на МПС. наказван е по адм. ред за това, че управялва МПС като неправоспособен водач с НП №14-0331-000485 от 20.05.2014г. издадено от Н-ка на РУ4П"-Р., влязло в законна сила на 17.04.2014г., като на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДВП, му е наложено наказание "глоба" от 100.00 лева.

На 08.10.2014г. в едногодишният срок от наложеното му по адм. ред наказание за управление на МПС без да е правоспособен и да притежава свидетелство за управление на МПС обв.Н. отново управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „В*" с ДК №*. Около 12.50ч. на същата дата обвиняемият движейки се по У.”С.п.” в г.Р. бил спрян за проверка от св.Д. и П., служители на РУ”П”-Р.. При проверката свидетелите изискали от обвиняемия да представи свидетелство за управление, и след като такова не им било представено, св.Д. съставил АУАН №596781 от 08.10.2014г., който бил подписан от обвиняемия без възражения.

Обв.Н. не е осъждан, не е освобождаван и от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена по непротиворечив начин въз основа на събраните по делото доказателства – събрани в хода на досъдебното производство и приобщени по реда на чл.378, ал.2 от НПК – БП №381/2014 г. по описа на РУП-Р., набл.пр.№1512/2014 г. по описа на РП-Р. – протокол за разпит на свидетеля Д.И.Д., на л.4 от ДП, протокол за разпит на свидетеля И.Н.П., от 08.10.2014 г., акт за установяване на адм. нарушение от 08.10.2014 г., НП №14-0331-000485/20.05.2014 г., писмо на РУП-Р., справка за нарушител, справка за съдимост, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на С.И.Н., автобиография на С.И.Н., справка в централна база КАТ за ВПС.

При изграждане на изводите си съдът възприе показанията на свидетелите Д. и П., като непротиворечиви, последователни, логични и кореспондиращи както помежду си, така и на събрания доказателствен материал, поради което ги кредитира изцяло. Същите пряко и непосредствено са възприели, че обвиняемият е управлявал автомобил, установили са, че обв. не притежава свидетелство за управление на МПС, съответно е съставен АУАН.

ОТ ПРАВНА СТРАНА

От така установената фактическа обстановка и преценка на доказателствата, съдът намира, че обвиняемият С.Н., е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, а именнона 08.10.2014 г. около 12:50 часа в г.Р., по у.”С.п.”, в района на дом №1 в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 14.07.2014 г. НП №14-0331-000485/20.05.2014 г., издадено от Н-ка на РУ на МВР-Р. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление извършил такова деяние – управлявал МПС- лек автомобил марка и модел ”В.”, „Н.”221, с рег.№* без да притежава свидетелство за управление на МПС.

От обективна страна обвиняемият Н. е управлявал МПС без да притежава правоспособност по установения законов ред. Наказван е по адм. ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, и не е изтекъл едногодишния срок от това наказание. По делото е установено, че с НП №14-0331-000485 от 20.05.2014г., влязло в сила на 17.07.2014г. на Н-ка на РУ”П”-Р. му е наложено адм. наказание „Глоба” за управление на МПС без свидетелство за правоуправление.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл. Обв.Н. е пълнолетно, вменяемо лице, могъл е да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, знаел е, че управлява МПС без да притежава свидетелство за правоуправление, както и обстоятелството, че го прави в рамките на едногодишния срок от наложеното му по адм. ред наказание. Така също е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.

ПО НАКАЗАНИЕТО

Съдът намери, че са налице основанията на чл.78а от НК. За престъплението по чл.343в, ал.2 от НК, което се явява умишлено се предвижда наказание "лишаване от свобода" до 2 години. Обвиняемият С.Н. е с чисто съдебно минало, неосъждан, и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на гл.8, раздел ІV от НК. Предвид формалния характер на извършеното престъпление не са налице и съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.

Предвид горното и на основание чл.78а НК освободи от наказателна отговорност обвиняемия Н., като му наложи адм. наказание "Глоба" от 1`000.00 лева.

При индивидуализация на наказанието предвид добрите характеристични данни, липсата на други обществено опасни последици от деянието, липсата на вреди, младата възраст на обвиняемия и съжалението му от извършеното от него деяние, мотивира съдът да наложи наказание "Глоба" към минимален размер 1`000.00 лева, като намери, че в този си вид наложеното наказание ще изиграе своята превантивна цел.

Така мотивиран съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..