П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4803

 

Номер   4803

Година   19.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200553

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. И.Д. - защитник на А.М.И. и Зам. районен прокурор М.К. при РП-Р., споразумение за решаване на нохд№553/2014 г. по описа на РС-Разлог, ДП №35/2014 г. по описа на РУП-Р., наблюдателно производство №150/2014 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимият А.М.И. - роден на 22.03.1990 г. в г.Д., О.К., с адрес в с.К., О.Б., българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с начално образование /завършен 5-ти клас/, грамотен безработен, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН, в това че на 23.01.2014 г. около 00.20 часа в с.К., О.Б. на У.„Д.”, в района на дом №34, чрез нанасяне на удар с нож в областта на корема е причинил на М.А.К. от с.К., О.Б. тежка телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезно нараняване, проникващо в коремната кухина и засягащо тънкото черво с последващо развитие на дифузен перитонит, довело до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота – престъпление по чл.128, ал.2, пр.ІХ, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.128, ал.2, пр.ІХ, вр. ал.1 от НК, вр. чл.чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и чл.39, ал.1 от НК, на подсъдимия А.М.И. се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 месеца.

На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” се отлага за срок от 3 години.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимия А.М.И. със снета по-горе самоличност да заплати сумата в размер на 90,00 лева, вносими по сметката на ОД на МВР-Б., за изготвени експертизи, както и 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист по сметката на РС-Разлог.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №553/2014 г., по описа на РС-Р., на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………….

Съдебни заседатели:

1. (Т.М.)………………

2. (К.Т.) ………………….

 

Съдът намира за необходимо да отбележи, че в случая не се налага произнасяне на съда по реда на чл.309, ал.1 и ал.2 от НПК по следните съображения: Производството по реда на глава 29 от НПК е диференцирана процедура по НПК като в глава 29 са посочени изрично въпросите, по които съдът дължи произнасяне, като липсва разпоредба, която да препраща изрично към общите правила на глава 20 от НПК. Наказателното производство, образувано срещу подсъдимия въз основа на внесения обвинителния акт се прекратява с нарочно определение на съда на основание чл.24, ал.3 от НПК поради което взетата по отношение на него мярка за неотклонение в ДП, с оглед отпадане на основанието, а именно прекратяване на наказателното производство, както и предвид разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК, че определението на съда и одобреното от съда споразумение имат последиците на влязла в сила присъда, то мярката за неотклонение се счита за отпаднала екс леге, тъй като основанието за нейното отменяне не съществува.

Протоколът бе изготвен във формат word поради обстоятелството, че програмата на РС-Разлог в момента не работи, не могат да бъдат качвани протоколи от съдебни заседания или съдебни актове. Удостоверение за това ще бъде приложено по делото от страна на Административния секретар на РС-Разлог, както и номер на съдебния акт, с който е одобрено споразумението ще бъде даден впоследствие, след като проблема със софтуерния продукт, с който работи съда бъде преодолян.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….