П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4758

 

Номер   4758

Година   17.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200672

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат И.Д. от АК-Б., защитник на подсъдимия К.И.А. от с.Е., О.Р., У.„Г.Д.”№1., ЕГН* и Р.К.-Е. - прокурор при РП-Р., с което подсъдимият К.И.А. - роден на 19.02.1961 г. в с.Е., жител и живущ в с.Е., О.Р., У.„Г.Д.”№1., българин, български гражданин, разведен, неосъждан (реабилитиран по право), със средно образование, ЕГН* се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на че на 16.10.2014 г. около 12:35 часа в г.Б., по У.„Д.Х.” в района на автогара г.Б. управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „О.К.” с ДК №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,47 на хиляда, установена по надлежен ред – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, вр. с чл.37, ал.1, т.2 и чл.42а НК, на подсъдимия се налага наказание „пробация”, включваща следните мерки за контрол и въздействие, които да бъдат наложени заедно:

· На основание чл.42а, ал.2, т.1 НК, на подсъдимия се налага пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес” с.Е., О.Р., У.„Г.Д.”№1. за срок от 6 месеца, като на основание чл.42б, ал.1 НК, така наложената пробационна мярка се изразява в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

· На основание чл.42а, ал.2, т.2 НК, на подсъдимия се налага пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 месеца, като на основание чл.42б, ал.2 НК, така наложената пробационна мярка ще се провежда в пробационната служба, на чиято територия е настоящият адрес на осъдения.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия К.И.А. наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца.

ЗАЧИТА и ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, от така определеното на подсъдимия К.И.А. от с.Е., О.Р. наказание „лишаване от право да управлява МПС” времето, през което същият е бил лишен от това свое право по адм. ред, считано от 16.10.2014 г.съгласно ЗППАМ №14-0331-000292 от 16.10.2014 г..

ОСЪЖДА подсъдимият К.И.А. от с.Е., О.Р., да заплати по сметката на ОД НА МВР-Б. сумата от 45,00 лева за сторените разноски за експертиза.

Съдът намира, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимия следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия К.И.А. от с.Е., О.Р., У.„Г.Д.”№1., ЕГН*, по БП №391 по описа за 2014 г. на РУ„П”-Р., наблюдателно производство №1545 по описа за 2014 г. на РП-Р., по н.о.х.дело №672 по описа за 2014 г. на РС-Разлог.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №672 по описа на Районен съд Г.Р. за 2014 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по н.о.х. дело №672 по описа на Районен съд Г.Р. за 2014 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:………………………………………