П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4547

 

Номер   4547

Година   04.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200363

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. П.П. адвокат към АК-Б., в качеството и на защитник на подсъдимата П.Г.Т. родена на 17.05.1959 г. в г.Б., с адрес: г.Б., У.„К.”№2. българка, български гражданин, омъжена, със средно образование, неосъждана, собственик и управител на  „Н.-П.Т.” г.Б., ЕГН* и представителя на РП-Р. – зам. районен прокурор М.К. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №363/2014г. по описа на РРС, досъдебно производство №5023/2013г. по описа на РУ„П.”-Б., наблюдателно производство №286/2013 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимата П.Г.Т. родена на 17.05.1959 г. в г.Б., с адрес: г.Б., У.„К.”№2. българка, български гражданин, омъжена, със средно образование, неосъждана, собственик и управител на  „Н.-П.Т.”-Б., ЕГН* се признава за ВИНОВНА в това, че: на 29.01.2013 г. в г.Б., в търговски обект – магазин, находящ се на У.„П.”№34, нает и стопанисван от  „Н.-П.Т.”-Б., представляван от П.Г.Т., без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно: „.V.M.S.” („Л.В.М.С.П., Ф., „.D.C.S.” („К.Д.К.С. П., Ф., „.I.L.(.И.Л.) Б., САЩ, „.A.(.А.Х., Г., „.S.C.(.С.С.В.Н. с юридически представител за Р.България „А.К.”ЕООД г.С., „.S.”(.С.Л., „.S.(„.С.)Ш., „.S.(„.С.Х., Г. с юридически представител за Р.България „Т.Т.иТ.”ООД г.С. и/или адвокат А.С.Т. от АК-С., е използвала в търговската дейност без правно основание марки, обекти на това изключително право, като е предлагала за продажба стоки, носещи отличителните белези на марките „.V.”(„Л.В.”), „D.” („Д.”), „.”(„Н.”), „.”(.”), „C..(„К.”), „.” (.”), „C.”(„.”), „.” („.”), както следва:

- 24 броя дамски чанти, носещи марката „.V.”(„Л.В.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.V.M.S.” („Л.В.М.С.П., Ф., на стойност 4`320.00 лева;

- 33 броя портфейли, носещи марката „.V.”(„Л.В.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.V.M.S.” („Л.В.М.С.П., Ф., на стойност 5`280.00 лева;

- 14 броя несесери, носещи марката „.V.”(„Л.В.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.V.M.S.” („Л.В.М.С.П., Ф., на стойност 1`120.00 лева;

- 12 броя шалове, носещи марката „.V.”(„Л.В.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.V.M.S.” („Л.В.М.С.П., Ф., на стойност 600.00 лева;

- 1 брой шал, носещ марката „D.”(„Д.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.D.C.S.” („К.Д.К.С. П., Ф., на стойност 50.00 лева;

- 36 броя дамски чанти, носещи марката „.” (.”), без съгласието на притежателя на изключителното право на „.S.”(.С.Л., на стойност 7`020.00 лева;

- 27 броя дамски чанти, носещи марката „C.”(„.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.S.(„.С.) Ш., на стойност 5`130.00 лева;

- 7 броя портфейли, носещи марката „C.”(„.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.S.(„.С.) Ш., на стойност 1`190.00 лева;

- 5 броя спортни чанти, носещи марката „.”(„.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.S.(„.С.Х., Г., на стойност 750.00 лева;

- 1 брой спортна чанта, носеща марката „.” (.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.A.(.А.Х., Г., на стойност 150.00 лева;

- 1 брой спортна чанта, носеща марката „.”(„Н.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.I.L.(.И.Л.) Б., САЩ, на стойност 150.00 лева;

- 2 броя спортни чанти, носещи марката „C..(„К.”), без съгласието на притежателя на изключителното право „.S.C.(.С.С.В.Н., на стойност 320.00 лева,

като общата стойност на стоките е 26`080.00 лева – престъпление по ч.172б, ал.1 от НК, вр. ч.13, ал.2, т.2, пр. І от ЗМГО, поради което и на основание ч.55, ал.1, т.2, б.„б”, вр. ч.42а, ал.1, ал.2, т.1, т.2, ал.3, т.1 вр. ч.42б, ал.1, ал.2 от НК на подсъдимата П.Г.Т. се налага наказание „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки:

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕСг.Б., У.„К.”№2. изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, за срок от 7 месеца;

- ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 7 месеца,

и наказание „ГЛОБА” от 300.00 лева.

ОСЪЖДА подсъдимата П.Т. на основание ч.189, ал.3 от НПК да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 420.00 лева представляващи сторени разноски за изготвяне на експертизи.

На основание ч.172б, ал.3 от НК предметът на престъплението, а именно: 24 броя дамски чанти марка „.V.”; 33 броя портфейли марка „.V.”;  14 броя несесери марка „.V.”; 12 броя шалове марка „.V.”; 1 брой шал марка „D.”; 36 броя дамски чанти марка „.”; 27 броя дамски чанти марка „C.”; 7 броя портфейли марка „C.”; 5 броя спортни чанти марка „.”; 1 брой спортна чанта марка „.”; 1 брой спортна чанта „.”; 2 броя спортни чанти марка „C.., ОТНЕМА в полза на държавата.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №363/2014г. по описа на РС-Р..

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………………………

               

Съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимата П.Т. и като взе предвид, че наказателното производство спрямо същия е приключило с влязло в сила съдебен акт, то са налице всички предпоставки мярката за неотклонение да бъде отменена предвид обстоятелство, че мярка за процесуална принуда може да бъде взета и да действа спрямо само лице по отношение на което се води наказателно производство.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА” взета спрямо подсъдимата П.Г.Т. от Г.Б., ЕГН* по НОХД №363/2014г. по описа на РРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда не подлежи на жалба и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………………………

 

Съдът служебно се занима с разноските по делото стореин в съдебното производство и като намери, че същото и приключило с влязъл в сила осъдителен акт счита че са налице предпоставките на ч.1879, ал.3 от НПК същите да бъдат възложени на осъдената Т..

Водим от горното и на основание ч.306, ал.1 т. 4 връзка с ч.189, ал.3 от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСЪЖДА подсъдимата П.Г.Т. от Г. Б., ЕГН* по НОХД №363/2014г., със снета по-горе самоличност да заплати по сметката на РРС /сумата от 117,00 лева за сторени разноски в съдебното производство, както и 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Бл.ОС, по реда на глава двадесет и втора от НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………………………

 

С оглед постановеното със споразумеие за решаване на делото по ред ана ч.172б, ал.3 от НПК отнемане на вещи в полза на държавата, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОСОЧЕНИТЕ ВЕЩИ да се унищожат по реда и условията на ПАС.

Да се изпрати съобщение на пострадалите, съгласно диспозитива на ОА, че делото е приключило със споразумение.

Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 12,15 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………………