П Р И С Ъ Д А    5003

 

Номер   5003

Година   27.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200722

по  описа  за

2014

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Д.Т., с ЕГН*, роден на 24.06.1975 г. в Г.Я., с адрес в Г.Я., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, не работи, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.11.2014 г. около 15:05 часа в Г.Я., по У.„Я.Б.” в района на дом №16А, управлявал МПС – товарен автомобил марка „Ф.”, модел „Т.” с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,44 на хиляда установено по надлежния ред – протокол за химическо изследване №894/12.11.2014 г. на НТЛ при ОД на МВР - Б. поради, поради което и на осн. чл.303 от НПК го ОСЪЖДА по обвинението за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на осн. чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца.        

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 от НК ЛИШАВА Р.Д.Т., с ЕГН* от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, като от посоченото време ПРИСПАДА времето през, което същият е бил лишен от това право по адм. ред със ЗПАМ №14-0331-000299/09.11.2014г., считано от 09.11.2014г.

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………………………….

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 17.12..2014 г.

към ПРИСЪДА №5003 от 27.11.2014 г.

по НАК.Д. №722 от 2014 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на глава 24-та от НПК. Образувано е въз основа на внесен в РС-Р. Обвинителен акт срещу Р.Д.Т. за извършено престъпление по чл.343б , ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителя на РП-Р. - районния прокурор К.-Е. поддържа обвинението, счита същото за доказано по безспорен начин и пледира за осъдителна присъда, като предлага на подс.Т.  да бъде наложено наказание „Пробация” за срок, около средния и лишаване от право да управлява МПС.

В хода на съдебното производство подс.Т. се възползва от правото си да не дава обяснения по случая, но заявява , че се признава за виновен. Изразява съжаление за извършеното и обещава да се въздържа от подобни зействия. В хода на съдебните прения заявява, че няма какво да каже. В последната си дума моли , съдът да му наложи най-лекото наказание.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Подс. Р.Д.Т., роден на 24.06.1975 г. в Г.Я., с адрес в Г.Я., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН*.

Същият е правосопособен водач на МПС, притежаващ СУМПС №280976304/12.05.2011г.

На 09.11.2014г. , около 15.00ч. , след употреба на алкохол, подс.Т. управлявал т.а. „Ф.”, модел „Т.” с регистрационен №* по У.“Я.Б.“ в г.Я., като около 15.05ч., пред №16А предизвикал ПТП със спрял на същата улица лек автомобил. Пристигнал св.Р.К. – служители  от РУ”П” на МВР-Р..След като извършил проверка на документите на водача Т., св.К.  поканил същият да бъде  тестван за употреба на алкохол. Последният се съгласил , като бил изпробван с техническо средство „Алкотест Дрегер” с инв.№7510 с инв.№ARMD0190, който отчел съдържание на алкохол в кръвта, чрез измерването му в издишаните от водача пари от 2.71 промила. На подс.Т. бил съставен АУАН №646183/09.11.2014г. и му бил връчен талон за медицинско изследване №0445359, след което св.К. го отвел във ФСМП-Р. и в 19.30ч. дал кръв за изследване, в резултат, на което съдебно химическата експертиза установила, че съдържанието на алкохол в кръвта му е 2.44 промила.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – показанията на св.К., приобщените чрез прочитането им показания на св.Ю.Д. и св.Х.Д., протокол за химическа експертиза №894/12.11.2014 г. по описа на НТЛ ОД на МВР-Б., сметка за направени разходи, талон за медицинско изследване бл. №0445359, протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество,  както и Постановление за назначаване на съдебно-химическа експертиза, както и другите приобщени по реда на чл.283 протоколи и други документи, съдържащи се в Бързо производство №418/2014 г., по описа на РУП-Р., както следва: Акт за установяване на адм. нарушение № бл. №646183/09.11.2014 г., Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №14-0331-000299/09.11.2014 г. по чл.171, т.1, б.„Б”, Талон за медицинско изследване бл. №0445359, Разпечатка на техническо средство, Заверено копие от свидетелство за управление на МПС, заверено копие от контролен талон №4416473, справка относно правоспособност, извършвани нарушения и налагани наказания по ЗДвП на лицето Р.Д.Т., протокол за химическа експертиза №894/12.11.2014г. по описа на НТЛ-ОД на МВР-Б., автобиография от Р.Т. от 14.11.2014 г., декларация за семейно и материално положение, и имотно състояние от 14.11.2014г., справка за съдимост рег. №882/10.11.2014 г. по описа на РРС на лицето Р.Д.Т..

Съдът кредитира показанията на св.К., св.Ю.Д. и св.Х.Д. изцяло, поради тяхната логичност,непротиворечивост и съответност на събраните писмени доказателства.

Съдът кредитира заключението на изготвените и приети по делото Химическа и допълнителна химически експертизи, предвид факта, че същите са извършени по надлежния ред. Не са допуснати нарушения, като при връчването на талона за медицинско изследване на подс.Т., така и при извършване на самото такова.

 Съдът намира, че горепосочените доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност и по отделно, категорично установяват описаната фактическа обстановка в нейната пълнота и цялост, поради което основава на тях своите фактически изводи. 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

От изложеното намирам, че подс.Р.Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, а именно: На 09.11.2014 г. около 15:05 часа в Г.Я., по У.„Я.Б.” в района на дом №16А, управлявал МПС – товарен автомобил марка „Ф.”, модел „Т.” с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,44 на хиляда установено по надлежния ред – протокол за химическо изследване №894/12.11.2014 г. на НТЛ при ОД на МВР-Б.

Описаната фактическа обстановка, съдът намира за съставомерна по чл.343б, ал.1 от НК. Посоченото деяние е на просто извършване, като субектът му е всеки, който управлява МПС. За да е консумиран състава на престъплението е достатъчно деецът да е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, която концентрация следва да е установена по надлежен ред, а именно: съгласно разпоредбите на Наредба 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС.

Подс.Т. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Причините и условията за извършване на деянието от Т. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по чл.343б, ал.1 от НК се предвижда наказание до една години лишаване от свобода, като същото е умишлено по своя характер. Подс.Т. е неосъждан.

При определяне на наказанието на подсъдимия, съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства доброто процесуално поведение и чистото му съдебно минало. От друга страна съдът отчете, като отегчаващи вината обстоятелства, високата концентрация на алкохол в кръвта на Т. и опасността, която е възникнала за здравето и живота на св.Ю.Д. и св.Х.Д. Предвид това съдът определи наказанието при условията на чл.54 от НК и му наложи наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 4 месеца, чието изтърпяване отложи по реда на чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 години.

С оглед обстоятелството, че разпоредбата на чл.343г  от НК задължава налагането на наказание лишаване от права , съдът наложи на Р.Т. и това  наказание  за срок от 8 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от  НК от така определеното наказание приспадна времето през, което подсъдимият е бил лишен от това право по адм. ред със ЗПАМ №14-0331-000299/09.11.2014г. 

 По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………