П Р И С Ъ Д А    4755

 

Номер   4755

Година   07.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20131240200332

по  описа  за

2013

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.Я. роден на 07.06.1970 г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., У.„С.П.”№2, българин, български гражданин, женен, неосъждан (реабилитиран), с основно образование, безработен, ЕГН*, за виновен в това, че на неустановена дата в периода между 03.07.2012 г. и 29.09.2012 г. в Г.Р., У.„С.П.”№2 в недвижим имот в който живее той и семейството му като прекъснат битов клиент на електроенергия с абонатен №* на името на съпругата му М.Я. чрез другиго – неустановен в хода на разследването е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗА/ собственост на „Ч.Р.България”  С., като захранил ел. инсталацията на къщата, в която живее с електричество от външната електроразпределителна мрежа посредством заобикаляне на измервателен уред – чрез поставяне на допълнителен проводник /мост/ между първичен и вторичен предпазител, с което е създал условия за непълно отчитане на употребената електроенергия в нарушение на чл.15, т.4, т.5 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „Ч.Р.Б.” - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание по чл.54, ал.1 НК, вр. чл.234в, ал.1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, както и наказание „глоба“ от 300.00 лв.

ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият С.А.Я., със снета по-горе самоличност, за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила;

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране от страните пред Бл.ОС, в 15-дневен срок, считано от днес.

 

Районен съдия: …….................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 17.11.2014 година

към ПРИСЪДА №4755 от 07.11.2014 г.

по НАК.Д. №332 от 2013 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесен обвинителен акт от РП-Р., с който подсъдимият С.А.Я., е предаден на съд по обвинение за престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, затова, че на неустановена дата в периода между 03.07.2012 г. и 29.09.2012 г. в Г.Р., У.„С.П.”№2 в недвижим имот в който живее той и семейството му като прекъснат битов клиент на електроенергия с абонатен №* на името на съпругата му М.Я. чрез другиго – неустановен в хода на разследването е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗА/ собственост на „Ч.Р.България”  С., като захранил ел. инсталацията на къщата, в която живее с електричество от външната електроразпределителна мрежа посредством заобикаляне на измервателен уред – чрез поставяне на допълнителен проводник /мост/ между първичен и вторичен предпазител, с което е създал условия за непълно отчитане на употребената електроенергия в нарушение на чл.15, т.4, т.5 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „Ч.Р.България”  /след изменение на обвинението в съдебно заседание/.

Представени са и доказателствени материали /ДП №605/2012 г., по описа на РПУ-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Подсъдимият - редовно призован, не се явява.

Договорно упълномощеният му защитник - адвокат П. поддържа, че подзащитният и е невиновен по така повдигнатото обвинение и моли да бъде оправдан. Излага доводи, че не са събрани доказателства, че подзащитният и е осъществил състава на повдигнатото му обвинение. Същото не е доказано, доколкото не е установено монтираните на таблото четири елекромера, на кои лица са регистрирани и кое от тези лица е осъществило изпълнителното деяние „неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа”. Служителите на Ч. са установили, че един от четирите електромера е бил неправомерно присъединен към електроразпределителната мрежа, но по делото не се установява кой е този електромер. На следващо място излага, че по време на извършване на деянието, подзащитния и не се е намирал на територията на страната, като са налице и доказателства за платена за инкриминирания период ползвана електроенергия за инкриминирания абонатен номер.

Прокурор Ч. поддържа обвинителният акт на РП-Р., като навежда доводи, че установената в него фактическа обстановка, се доказва от събраните доказателства, писмени и гласни. Твърди, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.234в, ал.1 от НК. Пледира за налагане на наказание "лишаване от свобода" в минимален размер, както и налагане на наказание „глоба”.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

С.А.Я. e роден на 07.06.1970 г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., У.„С.П.”№2, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, ЕГН*.

Подсъдимия С.А.Я. и свидетелката М.Я. са съпрузи, като живеят в къща на улица „С.П.”№2 в Г.Р.. Живеейки в тази къща подсъдимия С.А.Я. и съпругата му са битови клиенти на електроенергия с абонатен №*, открит на името на последната, като абонатите са присъединени към електроразпределителната мрежа, която мрежа е собственост на „Ч.Р.България” С. и чрез която мрежа захранват ел. инсталацията на къщата си с електричество от външната електроразпределителна мрежа.

Свидетелите М.К. и К.М. също са съпрузи, и също живеят на улица „С.П.” в Г.Р., в къща, намираща се в на около 50 метра от къщата на подсъдимия и свидетелката М.Я.. Ел. инсталацията на къщата им не е присъединена към външната електроразпределителна мрежа и същите не са битови клиенти на електроенергия. Поради тази причина свидетеля М.К. периодично за около 3 месеца, през също толкова време взима за ел. инсталацията на къщата си електроенергия чрез кабел, който свързва със ел. инсталация на съседните къщи, които са битови клиенти на електроенергия с открити абонатни номера.

Поради това обстоятелство на 18.05.2012 г. свидетеля М.К. посетил в дома му подсъдимия, като го помолил да включи електрическата инсталация на къщата си към електрическата инсталация на къщата на последния, като по този начин да захрани дома си с електричество. Последния се съгласил, като му потърсил 50.00 лева за включването. След това свидетеля М.К. прекарал кабел между двете жилища, като включил електрическата инсталация на къщата си към електрическата инсталация на къщата на подсъдимия. В следващите 4 месеца последния имал непрекъснато електроенергия в жилището си, осигурена от прокарания кабел между двете електрически инсталации в двете, като всеки месец през това време, свидетеля М.К. заплащал на подсъдимия по 50.00 лева на месец, за ползваната от него и семейството му елекроенергия. Последното плащане се извършило на 20.09.12 г., а на следващия ден подсъдимия с цялото си семейство, заминал за Гърция.

Междувременно на 03.07.2012 г., на битовия клиент на електроенергия с абонатен №*, открит на името на свидетелката М.Я. било прекъснато захранването на ел. инсталацията на къщата с електричество от външната електроразпределителна мрежа, поради неплащане на дължимите месечни вноски за изразходвана електроенергия за предишен период.

На 28.09.2012 г., свидетелите И.Л. и Е.Л., които са свекър и снаха и живеят на улица „С.П.”№3 в Г.Р., в къща, намираща се в съседство от къщата на подсъдимия, установили, че в жилището си нямат електроенергия. Същите били битови клиенти на електроенергия с абонатен №300161 877752, открит на името на първия от тях, като абонатите са присъединени към електроразпределителната мрежа, която мрежа е собственост на „Ч.Р.България” С..

На 29.09.2012 г. свидетелката Е.Л. съобщила за липсата на електроенергия в „Ч.Р.България”  С., клон Р..

Същият ден във връзка с проверка на посоченото от последната обстоятелство, свидетелите А.К., Г.А. и Д.Г., посетили дома на свидетелите И.Л. и Е.Л.. Тримата отворили елетрическото табло, на което имало монтирани четири електромера, всеки от които е измервателен уред. Самото табло пък било монтирано на железобетонен стълб. Тримата установили, че единия от електромерите, не е включен към главния прекъсвач с монтираното жило „плюс”, т.е., е изключен и няма захранване, като през него не протича електричество. Същия бил без индикация на дисплея му. Установили също, че между главния прекъсвач /първичен предпазител/ и вторичния предпазител /вторичен прекъсвач/, монтиран на самото табло има монтиран проводник, като по този начин абоната, ползващ този електромер се захранва с електроенергия, без електромера му да отчита потребената такава. Малко след това на мястото пристигнал и свидетеля В.К., н-к на свидетелите А.К., Г.А., Д.Г.. Той също извършил проверка на констатираното обстоятелство, след което монтирания проводник между първичния и вторичния предпазител на този електромер бил прекъснат. Свидетелите А.К., Г.А., Д.Г., констатирали, че от този електромер излиза един единствен кабел, който води към жилището на подсъдимия С.А.Я. и свидетелката М.Я.. Същите по това време не били в дома си, а се намирали в Република Гърция.

На 20.11.2012 г. електрозахранването към жилището на подсъдимия било възстановено от служителите на „Ч.Р.България”  С., клон Р..

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на  събраните по делото гласни и писмени доказателства: показанията на свидетелите М.К., К.М., И.Л., Е.Л., И.К., А.К., Г.А., Д.Г., В.К., З.П. и М.Я., писмените доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК доказателства.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите показания на свидетелите М.К., К.М., И.Л., Е.Л., И.К., А.К., Г.А., Д.Г., В.К. и З.П., депозирани в хода на съдебното производство. Същите очертават лицето, взело участие в деянието и действията му. Показанията на тези свидетели са последователни и непротиворечиви и същите подробно възпроизвеждат случилото се по Досъдебното производство от момента на прекарване на кабел между жилището на подсъдимия и това на свидетелите М.К. и К.М., чрез който последното включило електрическата си инсталация към електрическата инсталация на къщата на подсъдимия, до момента на извършване на проверка на 29.09.2012 г. от служители на „Ч.Р.България”  С., клон Р.

Така свидетелите М.К. и К.М. си спомнят, че на 18.05.2012 г. първия от двамата е посетил в дома му подсъдимия, като го е помолил да включи електрическата инсталация на къщата си към електрическата инсталация на къщата на последния, като по този начин да захрани дома си с електричество. След като последния се е съгласил, е било извършено това включване същия ден, като в замяна на това обстоятелство, свидетеля е дал на подсъдимия сума от 50.00 лева за включването. Свидетелите М.К. и К.М. установяват още, че в следващите 4 месеца са имали непрекъснато електроенергия в жилището си, осигурена от прокарания кабел между двете електрически инсталации, като всеки месец през това време, свидетеля М.К. заплащал на подсъдимия по 50.00 лева на месец, за ползваната от него и семейството му елекртоенергия. Последното плащане се е извършило на 20.09.2012 г., а на следващия ден подсъдимия с цялото си семейство е заминал за Гърция.

Свидетелите И.Л. и Е.Л. си спомнят пък, че на 28.09.2012 г., установили, че в жилището си нямат електроенергия. Същите били битови клиенти на електроенергия с абонатен №300161 877752, открит на името на първия от тях. На следващия ден свидетелката Е.Л. съобщила за липсата на електроенергия в „Ч.Р.България”-С., клон Р., като същи ден е направена проверка от служителите на дружеството.

В подкрепа на показанията на свидетелите И.Л. и Е.Л. са и показанията на свидетелите А.К., Г.А., Д.Г. и В.К..

Свидетелите А.К., Г.А. и Д.Г. си спомнят, че са извършили проверка на оплакването, като са посетили дома на свидетелите И.Л. и Е.Л.. Тримата отворили електрическото табло, на което имало монтирани четири електромера. Тримата установили, че единия от електромерите, не е включен към главния прекъсвач с монтираното жило „плюс”, т.е., е изключен и няма захранване, като през него не протича електричество. Установили също, че между главния прекъсвач /първичен предпазител/ и вторичния предпазител /вторичен прекъснач/, монтиран на самото табло има монтиран проводник, като по този начин абоната, ползващ този електромер се захранва с електроенергия, без електромера му да отчита потребената такава.

Констатираното при извършване на проверка от свидетелите А.К., Г.А. и Д.Г., се установява и от показанията на свидетеля В.К.. Същия е пристигнал след първите трима на инкриминираното място и е констатирал същата фактическа обстановкА.След това монтирания проводник между първичния и вторичния предпазител на електромера бил прекъснат, като четиримата констатирали, че от този електромер излиза един единствен кабел, който води към жилището на подсъдимия С.А.Я. и свидетелката М.Я.. 

Следва да се имат предвид и показанията на свидетелите З.П., И.К.М.Я..

Първия от тях е изготвил писмена справка, като свидетелства, че между датата на прекъсване на електрозахранването до датата на включването му, електроенергия не може да се ползва, освен при положение, че е налице неправомерно включване.

Свидетелят И.К. пък е включвал шалтера на електрическото табло, на което е монтиран електромера на съпругата на подсъдимия. Същия свидетелства, че към този момент към електрическата инсталация на къщата на подсъдимия е имало включени електрически инсталации на много други съседни къщи, което е водело до претоварване и изключване на шалтера.

Съдът дава вяра и на показанията на свидетелката М.Я., в частта, в която сочи мястото на живеене, лицата с които живее, че партидата за електричество се води на нейно име, че си плаща ползваната електроенергия. Съдът не дава вяра на показанията и, в частта им, в която твърди, че през цялото време на инкриминирания период подсъдимия се е намирал в Република Гърция. Същите се опровергават категорично от показанията на свидетелите М.К. и К.М., които установяват безспорно, че всеки месец са плащали за присъединяването по 50.00 лева на подсъдимия, като сочат и конкретна дата през последния от месеците за това обстоятелство.

Съдът кредитира и изброените по-горе писмени доказателства, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

Въз основа на изложената фактическа обстановка съдът е възприел, че подсъдимият С.А.Я., е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.234в, ал.1 от НК, като на неустановена дата в периода между 03.07.2012 г. и 29.09.2012 г. в Г.Р., У.„С.П.”№2 в недвижим имот в който живее той и семейството му като прекъснат битов клиент на електроенергия с абонатен №* на името на съпругата му М.Я. чрез другиго – неустановен в хода на разследването е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /по смисъла на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗА/ собственост на „Ч.Р.България”  С., като захранил ел. инсталацията на къщата, в която живее с електричество от външната електроразпределителна мрежа посредством заобикаляне на измервателен уред – чрез поставяне на допълнителен проводник /мост/ между първичен и вторичен предпазител, с което е създал условия за непълно отчитане на употребената електроенергия в нарушение на чл.15, т.4, т.5 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „Ч.Р.България”   .

На първо място, установява се по несъмнен начин наличието от обективна страна, на всички елементи от състава на престъплението по чл.234в, ал.1 от НК. Налице е както неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, така и обстоятелството, че същото е извършено чрез друго лице, неустановено по делото. Първото обстоятелство се установява от свидетелите А.К., Г.А., Д.Г. и В.К., както и приетите писмени доказателства, а второто обстоятелство, от показанията на свидетеля И.К., който свидетелства, че подсъдимия не разбира от електроенергия и го е викал, за да му поправя шалтера.

На второ място, от доказателствата по делото безспорно се установява, че субект на престъплението чл.234в, ал.1 от НК, е подсъдимия С.А.Я., което се потвърждава отново от показанията на свидетелката и приетите писмени доказателства.

От друга страна, субективно, деянието чл.234в, ал.1 от НК е извършено при пряк умисъл, като подсъдимият е разбирал характера на деянието си, желаел е настъпването на последиците. От субективна страна, за съставомерността на същото се изисква умисъл у извършителят, т.е. съзнание за всеки от обективните елементи от състава на престъплението, а именно, че съзнателно извършва неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, чрез друго лице, неустановено по делото. Подсъдимият е разбирал свойството и значението на извършеното, като не само е съзнавал обществено опасният характер на деянието си и неговите последици, но наред с това е искал и тяхното настъпване, при което е реализирал намерението си, като същевременно е предоставял електроенергия и на други съседни жилища, за което е получавал и парични суми. Ето защо, анализирайки деянието от субективната му страна, съдът счита, че същото е извършено при пряк умисъл.

При индивидуализация на наказанието, съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало и тежкото материално и социално положение на подсъдимият. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът не отчете. Налице е превес на смекчаващи вината обстоятелства, което мотивира съда да приеме, че справедливо и съответстващо на целите на чл.36 НПК, се явява наказание наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, както и наказание „глоба“ от 300.00 лв.

Съдът намери че са налице основание чл.66 от НК, като изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият С.А.Я., следва да бъде отложено за срок от три години от влизане на присъдата в сила. Това е така, защото подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. В същото време за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на подсъдимият не е наложително изтърпяване на наложеното наказание.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у подсъдимият на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК. 

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

17.11.2014 г.

Районен съдия: …....................................................